Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Sjukfrånvaro och rehabilitering

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedias övergripande mål är att ha friska, välmående medarbetare. Det förebyggande arbetet kan inte nog understrykas men det händer trots allt att medarbetare blir sjuka, antingen en längre tid eller flera och kortare perioder.

För att minska sjukfrånvaro och snabbare få tillbaka medarbetare till arbetet är det viktigt att du som chef uppmärksammar tidiga signaler på ohälsa i arbetsgruppen. Om det finns anledning att misstänka att en medarbetare inte mår bra är det av stor vikt att tidigt söka orsaken och ge stöd/göra anpassningar i arbetet, för att undvika att hamna i en lång rehabiliteringsprocess. Läs mer om arbetsmiljöverkets nya föreskrift arbetsanpassning (AFS 2020:5).

Uppföljning av sjukfrånvaro och personalomsättning inom AcadeMedia

Varje kvartal sker det uppföljning av sjukfrånvaron och personalomsättningen inom AcadeMedia. Korttidssjukfrånvaro och personalomsättning kan vara signaler på vantrivsel i arbetet och därmed arbetsmiljöproblem. Att aktivt arbeta med arbetsmiljön är lönsamt. Det är chefens ansvar att kontinuerligt följa upp sjukfrånvaron på enheten. Utöver detta görs det uppföljningar i den årliga medarbetarundersökningen och genom det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Arbetsanpassning och rehabilitering

Rehabiliteringsinsatser på arbetsplatsen ska sättas in snarast möjligt efter insjuknande i syfte att förbättra möjlighet till snabb återgång i arbetet. Vid tecken på ohälsa bokar chefen ett första samtal med medarbetaren för att undersöka om det föreligger något anpassnings- och rehabiliteringsbehov. All rehabilitering ska sträva efter återgång i arbete. Läs mer om rehabiliteringsprocessen på sidan Rehabilitering.

Innehållsansvarig

Uppdaterad