Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Rehabilitering

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla medicinska, psykologiska, sociala och arbetslivsinriktade åtgärder som ska göra det möjligt för en medarbetare att komma tillbaka till arbetet. Vid tecken på ohälsa bokar chefen ett första samtal med medarbetaren för att undersöka om det föreligger något anpassnings- och/eller rehabiliteringsbehov.

Påbörja en rehabiliteringsutredning vid

 • Upprepad korttidssjukfrånvaro (när behov av anpassning/rehabilitering finns).
 • Sjukskrivning längre än fyra veckor.
 • Om chef eller medarbetare uppger att det kan finnas behov.

Rehabiliteringsutredningen ska leda fram till en rehabiliteringsplan med planerade insatser och åtgärder som behövs för att medarbetaren (så småningom) ska kunna återgå till sitt ordinarie arbete. Planeringen sker i dialog med medarbetaren (och ibland även med Försäkringskassan, läkare, facklig representant och företagshälsovården).

Rehabiliteringsplanen följs upp regelbundet och ändras vid behov. Nedan finner du de olika stegen i rehabiliteringsprocessen.

Rehabiliteringsprocessen

AcadeMedias mål med rehabilitering:

 • Rehabiliteringsinsatser på arbetsplatsen ska sättas in snarast möjligt efter insjuknande i syfte att förbättra möjlighet till snabb återgång till arbete
 • All rehabilitering ska sträva efter återgång till arbete

AcadeMedias övergripande mål är att ha friska, välmående medarbetare. Det förebyggande arbetet kan inte nog understrykas men det händer trots allt att medarbetare blir sjuka, antingen en längre tid eller flera och kortare perioder.

Uppföljning

Varje kvartal sker det uppföljning av sjukfrånvaron och personalomsättningen inom AcadeMedia. Korttidssjukfrånvaro och personalomsättning kan vara signaler på vantrivsel i arbetet och därmed arbetsmiljöproblem. Att aktivt arbeta med arbetsmiljön är lönsamt. Det är chefens ansvar att kontinuerligt följa upp sjukfrånvaron på enheten. Utöver detta görs det uppföljningar i den årliga medarbetarundersökningen och genom det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Rehabiliteringsprocessens olika roller

Ett väl fungerande rehabiliteringsarbete kännetecknas av ett gott samarbete mellan medarbetare, chef, Försäkringskassan, företagshälsovård eller behandlande läkare och facklig företrädare om medarbetaren så önskar.

Roller AcadeMedia

Relaterade länkar

Rehabiliteringskedjan – Försäkringskassan
Previa
Prevent
Trygghetsrådet
Arbetsmiljöverket

Innehållsansvarig

Uppdaterad