Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Rehabiliteringsmöte

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Syftet med ett rehabiliteringsmöte är att göra en utredning som ska leda fram till en rehabiliteringsplan för återgång till ordinarie arbete. Stäm av med medarbetaren om vilka som ska medverka vid första rehabiliteringsmötet (till exempel HR, Försäkringskassan, företagshälsovård, facklig representant, anhörig och/eller stödperson). Kallelsen, som om möjligt skickas via mail eller brev, ska innehålla: tid, plats och vilka som är kallade.

Rehabiliteringsutredning

I rehabiliteringsutredningen görs en bedömning av medarbetarens arbetsförmåga och förutsättningar för återgång till arbete. Utredningen ligger sedan till grund för de rehabiliterings- och anpassningsåtgärder som planeras. Finns rehabiliterings- och anpassningsbehov kommer chefen överens med medarbetaren om en rehabiliteringsplan för återgång till arbetet. Se blanketten: Rehabiliteringsutredning.

Arbetsförmågebedömning

Arbetsförmågebedömningen kan vara ett komplement till rehabiliteringsutredningen och ger ytterligare kunskap om arbetsförmågan och eventuella begränsningar. Chefen listar, i samråd med behandlande läkare eller företagshälsovården, medarbetarens arbetsuppgifter, små som stora. Genom hela rehabiliteringsprocessen är det viktigt att dokumentera vad som utreds och beslutas. Se blanketten: Arbetsförmågebedömning.

Utifrån det medicinska underlaget och medarbetarens arbete kan chefen göra en bedömning om vilka arbetsuppgifter denne kan utföra. Utredningen ska ge svar på om medarbetaren kan utföra en viss arbetsuppgift, helt, delvis eller inte alls. Om medarbetaren inte kan utföra eller bara del­vis utföra uppgiften, bör det framgå varför och på vilket sätt medarbetaren är förhindrad.

Med denna utredning kan arbetsgivaren möta de krav som ställs utifrån Försäkringskassans sjukskrivningsregler. Försäkringskassan kan be om underlag (Arbetsgivarutlåtande). Om medarbetaren inte kan återgå till ordinarie arbete eller annat arbete hos arbetsgivaren gör Försäkringskassan en bedömning gentemot hela arbetsmarknaden, vilket också styrs av Försäkringskassans regelverk i rehabiliteringskedjan.

Rehabiliteringsplan

Efter genomförd rehabiliteringsutredning gör chef och medarbetare tillsammans en rehabiliteringsplan. Rehabiliteringsplanen ska dokumenteras och innehålla vilka som närvarar, beskrivning av åtgärder, tidsplan för åtgärder, vem som ansvarar för åtgärden samt uppföljningsdatum. Se blanketten: Rehabiliteringsplan.

När arbetsförmågan är klarlagd påbörjas det egentliga rehabiliteringsarbetet. Kan det räcka med att anpassa arbetsplatsen för att medarbetaren ska kunna gå tillbaka till arbetet? Många gånger får man prova sig fram och göra förändringar i rehabiliteringsplanen efterhand. Exempel på åtgärder, som kan innefattas i rehabiliteringsplanen, är träning, olika former av anpassningar, promenader, att medarbetaren sköter sin medicinska behandling och/eller stödsamtal.

Arbetsanpassning

Rehabiliteringsplanen ska innehålla lämpliga rehabiliterings- och anpassningsåtgärder och dessa ska vara individuellt utformade och syfta till att medarbetaren ska kunna återgå till sitt arbete.

Arbetsgivaren är också skyldig att i viss utsträckning anpassa organisationen för att på så sätt få medarbetaren tillbaka i arbete. Vilka åtgärder som måste vidtas får bedömas från fall till fall, med beaktande av flera faktorer, som till exempel arbetsplatsens storlek och medarbetarens medicinska förutsättningar. När det gäller kompetensutveckling avser åtgärderna enbart den egna arbetsplatsen. Arbetsgivaren har alltså ingen skyldighet att omskola medarbetaren så att han/hon kan börja arbeta på en annan arbetsplats.

En arbetsgivare kan också vara tvungen att ändra arbetsorganisationen på så sätt att andra medarbetare får byta arbetsuppgifter för att bereda den sjuka medarbetaren ett nytt arbete som denne klarar av. Detta under förutsättning att medarbetaren har tillräckliga kvalifikationer. Som arbetsgivare har du ingen skyldighet att skapa nya arbetsuppgifter eller skapa nya tjänster som inte finns i verksamheten.

Att göra!

 • Påminn medarbetaren om att hon/han har skyldighet att aktivt delta i rehabiliteringsprocessen.
 • Som arbetsgivare kan man ansöka om bidrag för att förebygga sjukfall och underlätta för sina anställda att återgå till arbetsplatsen. Läs mer om bidraget på forsakringskassan.se

Glöm inte att!

 • Dokumentera
 • Använda blanketterna i relaterade dokument

Tänk på att

 • Företagshälsovården är en oberoende expertresurs inom arbetsmiljö och rehabilitering som du kan använda.
 • Som arbetsgivare har du ingen skyldighet att skapa nya arbetsuppgifter eller inrätta nya permanenta tjänster som inte finns i verksamheten.
 • En medarbetare kan ha en viss grad av ohälsa (oförmåga) men ändå klara av sitt arbete på ett rimligt sätt, så länge oförmågan inte begränsar medarbetarens yrkesrelaterade kompetens.

Relaterade länkar

Försäkringskassans information om arbetsträning.

Innehållsansvarig

Uppdaterad