Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Rutiner för dig som har blivit drabbad, chef och kollega

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Inom AcadeMedia respekterar vi allas lika värde och har en professionell och hänsynsfull relation till varandra. Vi tar vi helt avstånd från alla former av osaklig särbehandling, inte minst de i lag förbjudna såsom diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.

Om vi upplever eller noterar sådana beteenden har vi som anställda och medmänniskor en skyldighet att agera för att försöka komma till rätta med dem. Hur det kan ske beskrivs nedan.

Vad kan du som är drabbad göra?

 • Säg ifrån till den som trakasserar. Tala om att beteendet upplevs som trakasserier och kräv ett slut på det. Om du tycker att det är svårt att själv säga ifrån, be någon på arbetsplatsen att hjälpa dig. Du kan också göra det skriftligt. Resultatet blir ofta att den som trakasserar slutar med detta.
 • Tala med andra på arbetsplatsen du har förtroende för att få stöd.
 • För dagbok. Det är viktigt att föra minnesanteckningar med datum, klockslag, plats, eventuella vittnen, vad den som trakasserade gjorde, reaktioner och känslor. Dessa anteckningar kan vara bra stöd om händelserna behöver anmälas till arbetsgivaren. Om ovanstående inte hjälper bör du göra en anmälan till arbetsgivaren. Det är viktigt att arbetsgivaren får reda på vad som händer för att kunna göra något åt problemet. I första hand ska du vända dig till din närmaste chef, om du inte känner förtroende för din chef i just detta ärende kan du vända dig till chefens chef, till ditt fackliga ombud eller HR-ansvarig.

Vad ska du som chef göra?

Chefen har ett ansvar att vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon medarbetare utsätts för trakasserier eller kränkande särbehandling. Medarbetarsamtal, avdelningsmöten och andra träffar är viktiga tillfällen för chefen att ”känna av” stämningslägen och tidigt uppmärksamma dessa signaler och tendenser. Chefen har även en nyckelroll vad gäller att forma den atmosfär och de normer som gäller för den egna arbetsplatsen. För att uppnå en god atmosfär och fungerande normer ska chefen genom sitt eget beteende och i medarbetarsamtal skapa en grund för ömsesidig dialog och en ärlig vilja till problemlösning. Chefen har även ett ansvar att skyndsamt ge hjälp och stöd om en medarbetare utsätts för trakasserier eller kränkande särbehandling.

Varje ärende ska hanteras skyndsamt och lyhört, objektivt och korrekt utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Utredningen bör så långt som möjligt utgå från anmälarens önskemål om hantering av ärendet. Inta en problemlösande hållning och med ett brett perspektiv och hantera alltid frågan diskret.

Vid behov kan chefen söka konsultativ hjälp hos sin egen chef, HR-teamet eller företagshälsovården.

Om en anmälan om kränkande särbehandling, diskriminering eller trakasserier inkommer gäller följande:

 • Chefen eller aktuell person som mottar anmälan tar kontakt med din verksamhets HR-chef.
 • HR-chefen beställer därefter en förutredning. En förutredning kartlägger händelseförloppet och avgör om kränkande särbehandling, trakasserier eller diskriminering kan anses ha ägt rum. Förutredningen genomförs av neutral part som är helt opartisk i sammanhanget.
  1. Framkommer det i förutredningen att det inte handlar om kränkande särbehandling, trakasserier eller diskriminering sker avrapportering till HR-chefen och beställaren som för diskussion om eventuellt annat fortsatt arbete.
  2. Framkommer det att det sannolikt handlar om kränkande särbehandling, diskriminering eller trakasserier ska en ny mer omfattande utredning tillsättas. Denna utredning ska förtydliga vad som hänt och varför samt lyfta fram förebyggande åtgärder för att förhindra att det upprepas. HR-chefen beställer även denna utredning som genomförs av en neutral part som är helt opartisk i sammanhanget.

Vad kan du som kollega göra?

Alla inom AcadeMedia ska medverka till ett gott arbetsklimat, respekt och omtanke är viktiga delar i den dagliga samvaron. Det är viktigt att varje medarbetare är medveten om sin egen möjlighet och skyldighet att medverka till ett gott klimat på arbetsplatsen. Godta inte kränkande särbehandling eller diskriminering och gör allt för att en arbetskollega inte ställs utanför gemenskapen på arbetsplatsen. Ingen bör medverka till att dölja kränkande särbehandling även om risker för eventuella lojalitetskonflikter kan uppstå. Vi har ett gemensamt ansvar för att kränkande beteende eller bemötande aldrig accepteras oavsett vem det gäller eller vilka som drabbas. Om du tror att någon blir utsatt tala med den drabbade och med din chef om dina misstankar.

Hur förebygger vi?

Inom AcadeMedia ska alla arbeta för att motverka att diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling uppstår genom bland annat följande åtgärder:

 • Ett gott arbetsklimat som präglas av trygghet och en öppen dialog mellan chef och medarbetare.
 • Arbetsplatsträffar/enhetsträffar, där man respekterar och tar tillvara olika idéer och åsikter.
 • Medarbetarsamtal som ett viktigt instrument för arbetsledningen att upptäcka och kunna åtgärda en kränkande situation.
 • Introduktion för nyanställda, ska ge medarbetaren möjlighet att på ett bra sätt finna sig tillrätta i arbetsgruppen. Det är också viktigt att tydligt klargöra vilka regler som gäller på arbetsplatsen.
 • Sträva efter en arbetsplats med jämn könsfördelning.
 • Årligt arbete på samtliga enheter med medarbetarundersökningen.

 


Här kan du göra en anmälan om kränkande särbehandling på servicewebben.
Här kan du läsa mer om AcadeMedias visselblåsarpolicy.
Här kan du läsa mer om hur du lämnar en visselblåsaranmälan.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad