Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Rutiner för dig som har blivit drabbad, chef och kollega

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Inom AcadeMedia respekterar vi allas lika värde och har en professionell och hänsynsfull relation till varandra. Vi tar helt avstånd från alla former av osaklig särbehandling, inte minst de i lag förbjudna såsom kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering.

Om vi upplever eller noterar beteenden som kränkande särbehandling, trakasserier, diskriminering och repressalier har vi som anställda och medmänniskor en skyldighet att agera för att försöka komma till rätta med dem. Hur du går tillväga om du eller någon på din arbetsplats blivit utsatt beskrivs nedan.

Vad kan du som är drabbad göra?

  • Säg ifrån till den som trakasserar. Tala om att beteendet upplevs som trakasserier och kräv ett slut på det. Om du tycker att det är svårt att själv säga ifrån, be någon på arbetsplatsen att hjälpa dig. Du kan också göra det skriftligt. Resultatet blir ofta att den som trakasserar slutar med det.
  • Tala med någon på arbetsplatsen för att få stöd.
  • Skriv minnesanteckningar med datum, klockslag, plats, eventuella vittnen, vad den som trakasserar gjorde, reaktioner och känslor. Dessa anteckningar kan vara bra stöd om händelserna behöver anmälas till arbetsgivaren.

Om ovanstående inte hjälper bör du göra en anmälan till arbetsgivaren. Det är viktigt att arbetsgivaren får reda på vad som händer för att kunna agera. Anmäl via det digitala formuläret: anmälan om tillbud, arbetsskador, olycksfall och kränkande särbehandling.

Vad ska du som chef göra?

Chefen har ett ansvar att skyndsamt ge hjälp och stöd om en medarbetare har blivit utsatt. Frågan ska hanteras diskret, skyndsamt och objektivt samt med respekt för anmälarens önskemål om hantering av ärendet. Se mer information nedan om hur anmälan och utredning går till.

Vad kan du som kollega göra?

Som kollega bör du vara uppmärksam och ge stöd till dina kollegor. Om du som kollega tror att någon blir utsatt tala med den drabbade och/eller med din chef eller HR om dina misstankar.

Anmälan

Anmälan kan göras direkt av medarbetare eller av chef. Anmälan görs via Servicewebben, anmälan om tillbud, arbetsskador, olycksfall och kränkande särbehandling. Anmälan via det digitala formuläret skapar en ärendehantering hos AcadeMedia där all information om händelsen och utredningen ska samlas.

Medarbetaren/chefen fyller i när och var händelsen inträffade samt beskriver händelsen. Medarbetaren/chefen fyller också i vad som orsakade eller kan ha orsakat händelsen.

Om det är en chef som gör anmälan är det obligatoriskt att även fylla i vad som kan göras för att något liknande inte ska inträffa igen, vad man anser behöver göras omgående, vem som ansvarar för att det blir gjort samt om man ser att det finns liknande arbetsmoment där motsvarande händelse kan inträffa.

HR ansvarar för att berörd person blir informerad om att anmälan kommit in och att utredning av händelsen kommer att ske.

Utredning

Informationen som anges i formuläret i servicewebben används som underlag till den interna utredning som HR beställer. HR ansvarar för utredningens genomförande.


Här kan du göra en anmälan om kränkande särbehandling på servicewebben.
Här kan du läsa mer om AcadeMedias visselblåsarpolicy.
Här kan du läsa mer om hur du lämnar en visselblåsaranmälan.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad