Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Behörighet och lärarlegitimation

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

För att få legitimation som lärare eller förskollärare måste det finnas ett examensbevis från en utbildning som ger behörighet för arbetet.

Regler

 • Från och med 1 juli 2015 krävs legitimation för lärare för att självständigt få sätta betyg, och för lärare och förskol­lärare för att kunna bli tillsvidareanställda.
 • Den som saknar legitimation kan endast bli anställd med tidsbegränsning på sex månader (för ett år krävs beslut hos huvudmannen).
 • Endast legitimerade lärare får sätta betyg. Det krävs dock inte behörighet i det aktuella ämnet. Undantagna är bland andra lärare i yrkesämnen och modersmål.
 • Det finns möjlighet att ansöka om utökad behörighet exempelvis för lärare med lång erfarenhet av undervisning i ett ämne. För att kunna få utökad behörighet måste man ha en lärarlegitimation.

Vid anställning av en lärare/förskollärare behöver du som rektor eller förskolechef känna till:

 • Vilken anställningsform personen har.
 • Om hen är legitimerad eller inte (eller kommer att bli).
 • I vilka ämnen och årskurser personens legitimation gäller.
 • Vilka lärare/ämnen som inte omfattas av legitimationskrav.
 • Vem som har beslutat om betyg (och att denne samtidigt har informationsplikt gentemot elev och vårdnadshavare).

Lärare som saknar legitimation får inte sätta betyg självständigt

En lärare som saknar lärarlegitimation får inte sätta betyg självständigt utan ska göra det tillsammans med en legitimerad lärare. Båda lärarna ska signera i betygskatalogen.

Om de två lärarna som ska sätta betyg tillsammans inte kan enas om betyget har den legitimerade läraren företräde och sätter betyg, under förutsättning att den legitimerade läraren har behörighet att undervisa i ämnet som ska betygsättas. Om den legitimerade läraren inte har ämnesbehörighet sätter rektorn betyg, vid oenighet.

Läs gärna mer på www.skolverket.se/

Frågor och svar

För hur lång tid kan man visstidsanställa en lärare som inte har legitimation?
Max sex (6) månader. Däremot kan det bolag inom AcadeMedia som ansvarar för utbildningen fatta beslut att visstidsanställning av obehöriga lärare får ske upp till max 12 månader. Det krävs legitimation för lärare och förskollärare för att självständigt få sätta betyg och för att kunna bli tillsvidareanställda. För att få undervisa krävs både legitimation och behörighet. Enligt huvudregeln får alltså endast den som har legitimation anställas som lärare eller förskollärare i skolväsendet utan tidsbegränsning. Från denna regel finns en rad undantag som kan vara tillämpliga om särskilda skäl föreligger. Det gäller bland annat lärare i ämnen som inte har behörighetskrav för undervisning och när möjlighet att rekrytera legitimerade lärare saknas.

Läs mer på www.skolverket.se/

Från när kan obehöriga lärare inte längre sätta betyg?
Från 1 juli 2015 får endast legitimerade lärare och förskollärare ansvara för undervisningen eller sätta betyg, oavsett när de är anställda.
Från 1 juli 2018 får endast speciallärare och specialpedagoger inom särskolan som läst inriktningen mot utvecklingsstörning ansvara för undervisningen.  Lärare med ofullständig examen har rätt att komplettera en gammal examen fram till detta datum.

Vem får sätta betyg?
Den som ansvarar för undervisningen ska sätta betyg. Den som saknar legitimation ska utföra sin betygsättning tillsammans med en legitimerad lärare. Eftersom båda ska signera i betygskatalogen är det viktigt att den legitimerade läraren har fått möjlighet att ta del av den undervisande lärarens betygsunderlag. Den legitimerade läraren behöver inte vara behörig i det aktuella ämnet. Det finns vissa undantag då lärare får ansvara för undervisning och självständigt sätta betyg utan legitimation eller behörighet. Läs mer på www.skolverket.se/om detta.

Om man är oenig har den eller de lärare som är behöriga att undervisa i det aktuella ämnet företräde och sätter betyget. I det fall inte någon lärare kan ges företräde, exempelvis när två lärare undervisar i ämnet och båda är legitimerade men saknar behörighet i ämnet, så sätter rektorn betyg.

Hur får jag veta om min utbildning ger lärarlegitimation?
Genom att ansöka om lärarlegitimation på Skolverkets hemsida ( www.skolverket.se/ ) skapar du ett ärende som resulterar i antingen erhållen legitimation eller ett avslag.

Generellt kan man säga att om du gått en lärarutbildning och fått en lärarexamen utfärdad, kommer detta i normalfallet resultera i att du får en lärarlegitimation. Om andra pedagogiska utbildningar, kurser eller program resulterar i lärarlegitimation eller inte är en fråga för Skolverket.

Relaterade länkar

Förordningen om behörighet
Kompetensförsörjning och fortbildning – Skolverket
Ansök om lärarlegitimation – Skolverket

Innehållsansvarig

Uppdaterad