Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Förskola och förskoleklass, behörighet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

I varje förskola ska det finnas minst en legitimerad förskollärare som ansvarar för undervisningen. Barnskötare kan arbeta i förskolan men inte ansvara för undervisningen.

Behörighet att undervisa i förskola

För att vara behörig att undervisa i förskolan behövs:

 • förskollärarexamen, eller
 • en äldre examen som är avsedd för arbete i förskolan, eller
 • en examen som har kompletterats med kunskaper och förmågor som motsvarar kraven för en förskollärarexamen.

Behörighet att undervisa i förskoleklass

För att vara behörig att undervisa i förskoleklassen behövs:

 • en förskollärarexamen, eller
 • en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, eller
 • en äldre examen avsedd för arbete i förskolan, förskoleklass eller i minst en av årskurserna 1-3 i grundskolan, eller
 • en examen som ger behörighet att bedriva undervisning enligt behörighetsförordningen, om du har kompletterat din utbildning så att du har fått kunskaper och förmågor som motsvarar kraven för en förskollärarexamen eller examen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.

Ingen möjlighet till ämnesbehörighet

En förskollärare kan inte få skolämnen som tillägg i sin förskollärarlegitimation. Så är fallet även om du har intyg från avslutade högskolestudier i exempelvis matematik, idrott och hälsa eller läs- och skrivinriktning. Kurser i specialpedagogik ger inte heller utökad behörighet i kombination med en förskollärarexamen. För detta krävs en specialpedagog- eller speciallärarexamen. För dig med en förskollärarexamen finns numera möjligheten att genom Lärarlyftet II läsa hela eller delar av speciallärarutbildningar som leder till speciallärarexamen med specialisering mot utvecklingsstörning. Då blir du behörig att undervisa i träningsskolan.

Skolverket utfärdar ingen särskild behörighet för exempelvis montessoriexamen eller andra pedagogiska inriktningar. Förutsättningen för att få en förskollärarlegitimation är att du har en förskollärarexamen. Kompletteringar som exempelvis montessoriutbildning förs inte in i legitimationen.

Lärarexamen i förskolan

Om du har en lärarexamen och vill undervisa i förskolan behöver du komplettera lärarutbildningen så att den motsvarar en förskollärarutbildning. Vad och hur mycket som behöver kompletteras beror på hur den lärarexamen du har i grunden ser ut. Genom att vända sig till något av de lärosäten som har förskollärarutbildning kan man se om den utbildning som genomförts kan tillgodoräknas och vad som behöver kompletteras.

Innehållsansvarig

Uppdaterad