Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

KOLL – verktyg för kompetens och behörighet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

KOLL är ett verktyg för pedagogisk personal, chefer och ledning som arbetar inom AcadeMedia. Verktyget hjälper till att inventera och analysera kompetenser och behörighet inom förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och delar av vuxenutbildningen.

Vilka medarbetare omfattas av kartläggningen?
All pedagogisk personal utom timanställda. Med det menas samtliga med följande befattningar i lönesystemet:

Barnskötare, fritidspedagog, förskolelärare, speciallärare, conduktor, specialpedagog, socialpedagog, lärare grundskola, yrkeslärare, fritidsledare, lärare gymnasium, mentor, programansvarig, lärare vuxenutbildning, utbildare, rektor och biträdande rektor.

Hur ofta ska man göra kartläggningen?

Inför varje terminsstart kan det vara bra att alla medarbetare som omfattas loggar in i KOLL och kompletterar/korrigerar sina tidigare registrerade uppgifter gällande undervisningsämnen samt kompetens som inte omfattas av lärarlegitimationen. Lärarlegitimation och ämnesbehörigheter läses automatiskt in i systemet från Skolverket 1-2 gånger per termin.

Hur loggar jag in?

Du loggar in till KOLL på koll.academedia.se med dina vanliga inloggningsuppgifter (dvs samma som du använder för din jobbmail eller för att logga in på din dator).

Vem kan jag vända mig till om det inte fungerar?

Maila till koll@academedia.se om du har problem med inloggning.

Hur kan du som chef använda KOLL?

Avstämning

När dina medarbetare har genomfört sina kartläggningar bör du som chef  göra en avstämning av dina medarbetares undervisningsämnen så att bilden stämmer.

Logga in i KOLL och klicka sedan på fliken Mina medarbetare. Där klickar du sedan på den medarbetare du vill granska. Tips! Du ser i kolumnerna till höger om medarbetaren är klar med sin kartläggning genom att det visas en blå bock i mittenkolumnen. I den högra kolumnen ser du en grön bock när du har gjort din avstämning av medarbetaren.

Gå igenom medarbetarens kompetensprofil. Du ska inte godkänna behörighet då det sker automatiskt i överläsningen av information från Skolverket.

På förstasidan i KOLL kan du läsa mer om hur du lägger till kompetenser som medarbetaren har missat samt instruktionsbilder för varje steg i processen.

Vill du delegera avstämningen?

Meddela då koll@academedia.se så lägger de till chefsbehörigheter på denna person.

Hur lägger man till medarbetare i KOLL?

KOLL uppdateras med data från vårt lönesystem varje dag. Det innebär att nya medarbetare automatiskt läggs till och att medarbetare som slutat inaktiveras. Se därför till att alla uppgifter i lönesystemet är korrekta genom att uppdatera eventuella ändringar där.

Rapporter i KOLL

Det går att ta ut ett antal rapporter ur systemet och nedan förklaras de överskådligt. För mer information om varje rapport, se guide för chefer i lila rutan ovan.

Tolka de olika färgerna/kolumnerna i rapporterna rätt:

 • Ljusgrön = har examensbevis och/eller lärarlegitimation.
 • Mörkgrön = medarbetaren är behörig i ämnet samt undervisar i ämnet.
 • Gul = medarbetaren är behörig i ämnet men undervisar inte i ämnet.
 • Röd = medarbetaren är inte behörig i ämnet men undervisar i ämnet.

Skolinspektionen

I KOLL finns det en specialrapport som är framtagen för att möta Skolinspektionens krav vid inspektion. Ska du ha en inspektion på din skola? Ta då kontakt med ditt segments HR som hjälper dig att ta fram denna rapport.

KOLL 1 – översikt per medarbetare

Rapporten visar vilka kompetenser varje enskild medarbetare har kartlagt. Den ger information om vilka ämnen medarbetaren undervisar i och om medarbetaren är behörig i ämnet eller inte, liksom om medarbetaren är behörig i något ämne som hen inte undervisar i.

KOLL 2 – översikt per ämne

Rapporten visar en sammanställning per ämne/område/utbildning. Här kan du exempelvis inom ämnet svenska se hur många som är behöriga och undervisar, behöriga som inte undervisar samt obehöriga som undervisar. Denna rapport visar inte namn på enskilda medarbetare utan är en sammanställning i siffror.

KOLL 3 – översikt per ämne

Rapporten bygger på KOLL 2 och visar en sammanställning per ämne/område/utbildning. Här kan du exempelvis inom ämnet svenska se hur många som är behöriga och undervisar, behöriga som inte undervisar samt obehöriga som undervisar. Rapporten är klickbar vilket gör att du på ett smidigt sätt kan se vilka medarbetare som genererar resultaten.

Denna rapport ger dig svar på frågorna:

 • Vilka medarbetare är behöriga inom varje ämne/årskurs?
 • Vilka behöriga resurser finns det att nyttja?
 • Vilka medarbetare är verksamma i ”fel” ämne?

KOLL 4 – Lärarlegitimation-/examen

I denna rapport skapas ett cirkeldiagram där du kan få svar på frågorna:

 • Hur många medarbetare har legitimation?
 • Hur många medarbetare har ansökt men inte fått legitimation?
 • Hur många medarbetare har en pedagogisk examen?
 • Hur ser den generella graden av legitimerade lärare ut?

KOLL 5 – Ämnesbehörighet

I denna rapport skapas ett spindeldiagram eller cirkeldiagram utifrån ämne. Den ger dig svar på hur behörigheten ser ut fördelat på respektive ämne och årskurs. Den är en bra överblick för att se hur tjänstefördelningen fungerar utifrån behörighetsaspekten.

Innehållsansvarig

Uppdaterad