Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Chefsbedömning (PRP)

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Inom AcadeMedia tror vi på att varje enskild medarbetare vill driva och känna ett eget ansvar för sin utveckling och kompetens. Som företag behöver vi därför aktivt och medvetet skapa förutsättningar för att möta, stimulera och utmana våra medarbetare. Med detta som utgångspunkt har vi tagit fram ett verktyg för att synliggöra prestation, resultat och potential (PRP) hos våra chefer.

Målsättningen med användandet av PRP är att bli skickligare på att uppmärksamma chefers prestation, skapa fokus på resultat samt hitta och frigöra potential. Vi vill skapa ett gemensamt strategiskt och utvecklande förhållningssätt till våra chefer. Det leder till att:

 • fler personer får rätt förutsättningar i sina jobb
 • fler personer är på rätt plats
 • chefer ger tydligare feedback och stöd till sina direktrapporterande.

PRP bidrar till att skapa tydlighet, transparens och trygghet i utvecklingssamtalet mellan chefen och dennes chef. Det utgör ett konkret underlag för samtal om den egna prestationen och blir en gemensam utgångspunkt för uppföljning och utveckling. PRP ger också organisationen en övergripande bild för att ha rätt fokus när det gäller ledarförsörjning, gemensam ledarutveckling, identifiering av chefstalanger samt ersättarplanering. PRP-processen bidrar även till att skapa förutsättningar för den interna rörligheten i och mellan våra verksamheter i AcadeMedia.

Prestation och resultat

För att bedöma prestation och resultat behöver man se tillbaka på året som varit – vad man har gjort samt hur man har gjort det.

Resultat – Vad

Resultat handlar om att utgå från vad chefen har levererat i faktiska mått enligt de resultat som efterfrågas för verksamheten (medarbetare, verksamhetsmål, ekonomiska mål samt övrigt). Mätbara resultat kan vara en ökning eller minskning av intäkter, kostnader, volymer, kvalitet, effektivitet eller tid. Andra påtagliga/märkbara resultat kan vara projekt eller utvecklingssatsningar som genomförts i det kontinuerliga utvecklingsarbetet i verksamheten. Självklart måste faktiskt levererade resultat alltid bedömas i förhållande till kontext och förutsättningar för chefen. I PRPs resultatuppföljning lyfts det summativa perspektivet tydligast, men det ska poängteras att det formativa perspektivet i dialogen med respektive ledare är minst lika viktigt.

Prestation – Hur

Prestation handlar om på vilket sätt chefen har levererat resultat och bedrivit ledarskap. Har det varit på ett sätt som bygger organisationen för framtiden? Chefen skattas här på de kompetenser som ingår i AcadeMedias chefsprofil. Det som bedöms är ledaregenskaper som är gemensamma nämnare för att agera framgångsrikt och långsiktigt som chef inom AcadeMedia.

Matris Hur&Vad, Potential

Potential

Potentialbedömningen syftar till att tydliggöra var chefen får sin bästa utveckling under den närmaste tiden. Är chefen rätt placerad utifrån storlek och svårighet i rollen? Är chefen mogen för svårare/större uppgifter eller är chefen inte mogen för nuvarande roll? Bedömningen handlar om att titta på komplexiteten i uppdraget i förhållande till vad som passar individen bäst. En bra matchning mellan individens kapacitet och uppdragets komplexitet leder till såväl välbefinnande som effektivitet.

När görs bedömningarna?

Bedömningarna ska genomföras under tidsperioden månadsskiftet sept/okt – 31 mars.

Hur görs bedömningen?

Logga in på prp.academedia.se med dina vanliga inloggningsuppgifter. Stödmaterial för hur du gör bedömningarna hittar du bland dokumenten här bredvid.

Processen går till som följande;

 • Din underordnade chef börjar med att reflektera över året som varit på egen hand och gör en självskattning.
 • Du som chef förbereder dig även med en bedömning av den underordnade chefen på samma sätt.
 • Därefter bokar ni in ett utvecklingssamtal där ni går igenom materialet tillsammans.
 • Ni diskuterar även igenom en plan för den underställda chefens utveckling och sätter mål för det kommande året.

PRP i grundskolan på Utbildningswebben 

Denna informationssida vänder sig till ledare och medarbetare (i första hand lärare i grundskola, barnskötare, förskollärare, fritidsledare och lärare i fritidshem) i AcadeMedias alla grundskolor. Här kan du lära mer om PRP och hur det används för din utveckling som medarbetare på din skola och i AcadeMedia. Upplägget bygger på fyra avsnitt, med filmer (6,5-8 minuter långa) och dokument.

Innehållsansvarig

Uppdaterad