Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Chefsprofil

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Inom AcadeMedia tror vi på att skapa en tydlighet kring hur vi vill att våra chefer ska vara. Oavsett chefsbefattning eller varumärke kan vi se att det är vissa kompetenser som förenar goda ledare. Dessa kompetenser har sammanfattats i AcadeMedias chefsprofil.

Syftet med chefsprofilen är med andra ord att tydliggöra vilka gemensamma förväntningar vi har på alla våra ledare inom AcadeMedia.

Chefsprofilen består av olika kompetenser indelade i sju kategorier med våra gemensamma värderingar och strategier som grund. Kompetenserna är formulerade som förmågor för att tydliggöra på vilket sätt, det vill säga hur vi vill att en chef inom AcadeMedia agerar.

Genom att ange vilka kompetenser som är viktiga för att lyckas som chef kan vi:

 • se till att våra chefer har rätt förväntningar på hur ledarskap inom AcadeMedia bör bedrivas.
 • utvärdera prestation med fokus på hur man uppnår resultat på ett tydligare sätt.
 • identifiera vilken kompetens som finns och hantera kompetensluckor.
 • göra bättre rekryteringar.
 • ge mer professionell utveckling och anpassade utbildningar

Chefsprofil_

Innehållsansvarig

Uppdaterad