Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Chefsprofil

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Inom AcadeMedia tror vi på att skapa en tydlighet kring hur vi vill att våra chefer ska vara. Oavsett chefsbefattning eller varumärke kan vi se att det är vissa kompetenser som förenar goda ledare. Dessa kompetenser har sammanfattats i AcadeMedias chefsprofil.

Syftet med chefsprofilen är med andra ord att tydliggöra vilka gemensamma förväntningar vi har på alla våra ledare inom AcadeMedia.

Chefsprofilen består av olika kompetenser indelade i sju kategorier med våra gemensamma värderingar och strategier som grund. Kompetenserna är formulerade som förmågor för att tydliggöra på vilket sätt, det vill säga hur vi vill att en chef inom AcadeMedia agerar.

Genom att ange vilka kompetenser som är viktiga för att lyckas som chef kan vi:

  • se till att våra chefer har rätt förväntningar på hur ledarskap inom AcadeMedia bör bedrivas.
  • utvärdera prestation med fokus på hur man uppnår resultat på ett tydligare sätt.
  • identifiera vilken kompetens som finns och hantera kompetensluckor.
  • göra bättre rekryteringar.
  • ge mer professionell utveckling och anpassade utbildningar

Chefsprofil_

Innehållsansvarig

Uppdaterad