Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Medarbetarsamtal

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Regelbundna medarbetar- och utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare är ett viktigt hjälpmedel för att säkerställa måluppfyllelse, god arbetsledning och medarbetarnas utveckling. Ibland kallas samtalet för personalsamtal eller planeringssamtal. Oavsett vad det kallas är syftet det samma.

Samtalen ska vara en positiv kraft för företaget att behålla och utveckla medarbetare. De ska skapa förutsättningar för att medarbetaren ska utveckla sin kompetens och stimuleras till goda arbetsinsatser så att verksamhetens mål uppnås. Medarbetar-/utvecklingssamtal genomförs minst en gång per år.

Vad är ett utvecklingssamtal?

Ett utvecklingssamtal kan innehålla frågor om mål och resultat eller frågor om värderingar, etik, vilja, engagemang och sociala relationer. Frågorna kan vara stora som små och omfatta allt från verksamhetens mål och riktlinjer till den enskilde medarbetarens arbetssituation, resultat och lön.

Samtalet speglar medarbetarens olika roller och förväntningar. Tillsammans diskuterar chef och medarbetare arbetsuppgifterna, arbetssituationen och hur ni tänker er att det ska se ut i framtiden. Medarbetarens tankar om verksamheten och idéer och förslag till förbättringar bör framkomma. Samtalet bör också handla om samarbetsklimatet, relationen till kollegor, chef och arbetsmiljö – både fysiskt, psykiskt och socialt.

När ska samtalen hållas?

För Friskoleavtalet är rekommendationen att utvecklingssamtalet hålls under kvartal 4 (Q4) för att det som framkommer under samtalet ska kunna fungera som förberedande underlag inför kommande års lönerevision som vanligtvis äger rum under Q1/Q2.

För Utbildningsavtalet är däremot rekommendationen att utvecklingssamtalet hålls under Q2/Q3, då lönerevisionen sker under Q4.

Kvalitet

Samtalet bygger på en ömsesidighet, vilket innebär att både chefen och medarbetaren ska vara aktiva. Något som förutsätter att båda har förberett sig genom att tänka igenom vad man själv vill få ut av samtalet.

Innehåll

I Mall för utvecklingssamtal finns förslag på innehåll.

PRP – Medarbetarsamtal och uppföljning för pedagogisk personal i grundskolan

För pedagogisk personal i grundskolan av använder vi materialet PRP vid planering och uppföljning av våra medarbetare. Material för lärare, fritidspersonal och förskolepersonal hittar ni här.

Dokumentation och arkivering

Medarbetaren eller chefen kan ansvara för att dokumentera det ni kommer överens om under samtalet. Chefen är dessutom ansvarig för att förvara dokumentationen på en säker plats för att den ska kunna tas fram i de fall det anses vara oklart om vad som bestämdes under samtalet.

Innehållsansvarig

Uppdaterad