Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Riktlinjer för förmånsbil

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Uppdaterad: 2020-04-22

Ägare:  HR-direktören

Se förmånsbilspolicyn för mer information.

Vad är en förmånsbil?

En förmånsbil är en bil som leasas av arbetsgivaren och som arbetsgivaren låter dig använda privat. Att köra privat med en tjänstebil är en löneförmån. Du som förare betalar inkomstskatt för förmånen att du själv får använda bilen.

Leverantör

AcadeMedia har avtal med NF Fleet för förmånsbilar. Enbart denna leverantör får användas.

För eventuella frågor rörande förmånsbilar kontakta NF-fleet via kundservice@nffleet.com eller telefonnummer 08-501 123 80.

Avtalsansvarig NF-fleet

Lena Humbla, 08-50112328 lena.humbla@nffleet.com.

Val av bilmodell

Till grund för val av bilmodell hittar du information om bilar som ryms inom koncernens riktlinjer på AcadeMedias bilportal. De bilar och modeller som finns upptagna där är de bilar som ska väljas då de uppfyller de krav som AcadeMedia har satt upp gällande säkerhet, ekonomi och miljö. Inloggningsuppgifter till portalen får du om du mejlar Caroline Timvall på Nffleet.

Utrustning

Vid val av bil skall följande utrustning ingå i den maximala månadshyran:

 • Airbag på förarplats
 • ABS/ESP antisladdsys
 • Klimatanläggning
 • Sommar- och vinterdäck på fälg.

Bilpris och månadshyra

För att säkerställa att AcadeMedias förmånsbilar är fordon med bra andrahandsvärde värderas varje valbar bil till en månadshyra. Kalkylen som ligger till grund för val av bil erhålls av NF Fleet och baseras på avtalstid 36 månader och en total körsträcka på 9 000 mil. Kostnaden för företaget baseras därefter på en individuell kalkyl utifrån verkliga mil, uppgifter som är specifika för respektive medarbetare. Bilbyte hos AcadeMedia sker normalt efter 36 månader om inget annat är uppgjort.

AcadeMedia erbjuder förmånsbil enligt nedanstående tabell om ej annat är reglerat i anställningsavtal efter beslut av ersättningsutskottet.

Bilalternativ Maximalt utsläpp Co2 g/km Maximal hyra per månad inklusive ej avdragsgill moms
Standardbil 165 Se aktuell utbudslista hos NF Fleet

Maximal månadshyra innefattar leasingkostnad, serviceavtal (administration, grundservice, däck och underhållsreparationer), försäkring, moms och erhålles från NF Fleet. Medarbetare inom AcadeMediakoncernen får ej välja Audi, BMW eller Mercedes som förmånsbil.

Om medarbetaren väljer en bil som ligger under maximal månadshyra betalas ingen mellanskillnad ut.

Fordonsskatt och självrisker i försäkringen täcks av AcadeMedia. Här finns försäkringsinformation för samtliga leasade bilar genom NF-fleet.

Kostnader & utlägg för förmånsbilen

Företaget betalar samtliga kostnader för förmånsbilen, dock ej böter. I de fall medarbetaren själv haft utlägg för förmånsbilen skall dessa ersättas genom att de redovisar utläggen med kvitto via sin reseräkning.

Ersättning för utlägg betalas sedan i samband med nästkommande löneutbetalning.

Drivmedel

AcadeMedia har valt en så kallad splitkortslösning via NF Fleet. Det innebär att allt drivmedel faktureras till medarbetaren som sedan skriver reseräkning på körda tjänstemil.

Övriga bilrelaterade produkter såsom spolarvätska, parkering, tvätt och liknande, motsvarande normal användning, faktureras till AcadeMedia.

Valbara splitkort är Circle K och OkQ8.

Drivmedelskortet kan användas till följande:

 • Drivmedel
 • Olja (i nödfall, olja skall helst bytas hos auktoriserad verkstad)
 • Parkering
 • Tvätt
 • Spolarvätska
 • Låsolja
 • Torkarblad (i nödfall, dessa skall helst bytas hos auktoriserad verkstad)

OBS! För inköp av slitdelar som till exempel torkarblad, glödlampor, motorolja, bromsvätska, eller kylarvätska hänvisas till anvisade auktoriserade verkstäder. Om inköp kostar mer än 800 kr kommer butiken/verkstaden att kontakta NF Fleet för godkännande innan köp kan medges.

Trängselskatt

Trängselskatten betalas av arbetsgivaren men föraren kommer att förmånsbeskattas för privata passager med förmånsbilen.

Observera att samtliga passager betraktas som privata om inte föraren rapporterar annat.

Körjournal

Medarbetaren är skyldig att föra körjournal över körda tjänstemil för att kunna styrka detta. Av körjournalen ska det framgå datum, ort, resans start och slut samt mätarställning vid dessa tillfällen, antal körda mil i tjänsten och ändamål med resan. Vid månadens slut läggs de totala privat körda milen som en slutrad där utgående mätarställning skall vara överensstämmande med förmånsbilens.

Mätarställning, tjänstemil och privata mil samt eventuella passager för trängselskatt skall alltid rapporteras till NF Fleet (www.nffleet.se), alternativt Volvo innan den 8:e efterföljande månad.

Vård & underhåll av förmånsbilen

För att undvika onödiga kostnader förväntas alla som har fordon att sköta dem som om de vore deras egna samt att följa aktuella trafikregler.

Medarbetaren ansvarar för att fordonet servas enligt servicebokens rekommendationer. Vid service visar du upp rekvisitionen i förarhandboken (erhålles av NF Fleet) för verkstaden. Bilen ingår i Kunden AB:s profilskapande faktorer och ska hållas ren invändigt och utvändigt.

Medarbetaren ansvarar för följande:

 • Att kontinuerligt sköta bilen och se till att den är i gott skick.
 • Se till att alltid hålla bilen ren och representativ, både invändigt och utvändigt
 • Se till att bilen alltid är i det skick, som gällande föreskrifter och säkerhet föreskriver.
 • Se till att bilen genomgår service, enligt föreskrifterna i serviceboken hos för bilmärket auktoriserad bilverkstad.
 • Se till att bilen vid återlämnandet efter hyresperiodens slut är ordentligt rengjord in- och utvändigt.
 • Att den obligatoriska kontrollbesiktningen utförs på bilen.
 • Att inte montera utrustning i bilen som skadar dess interiör.
 • Att inte utföra några modifieringar på bilen, till exempel trimning.
 • Att ha minst ett exemplar av försäkringsbolagens skadeanmälan i bilen.
 • Att betala samtliga felparkeringsböter och alla övriga böter till följd av att bilen framförts på otillåtet sätt.

Skador, böter och försäkringsärenden

Försäkring

NF Fleet svarar för att fordonen är försäkrade, för närvarande hos AXA. Här finns försäkringsinformation för samtliga leasade bilar genom NF-fleet.

Skada

Inträffar skada på bilen, ska medarbetaren omedelbart göra anmälan till det försäkringsbolag som NF Fleet anlitar. Uppgift om försäkringsbolag finns i förarguiden som ingår i startpaketet som skickas ut till medarbetaren. Vid brand- och stöldskador skall det dessutom göra anmälan till närmaste polismyndighet. Kopia på skadeanmälan ska alltid sändas till NF Fleet samt förmånsbilsansvarig.

Självrisk

Självrisker betalas av företaget, dock riskerar medarbetaren vid upprepade skadetillfällen att bli ersättningsskyldig för självrisker om det bedöms som vårdslös körning. I sådana fall kommer detta att ske genom nettolöneavdrag.

Vid skada där medarbetaren inte har varit vållande men i alla fall får kostnad för försäkringens självrisk, till exempel vid skadegörelse på bilen, så ersätter företaget självrisken. För att få ersättning för självrisken måste medarbetaren polisanmäla skadan och skicka kopia på polisanmälan till förmånsbilsansvarig. Om medarbetaren inte tar erforderliga kontakter med försäkringsbolag samt polis, och detta innebär skada eller förlust för AcadeMedia, ska medarbetaren stå för samtliga uppkomna kostnader.

Åtgärd av skada

Medarbetaren ansvarar för att skadan åtgärdas av auktoriserad märkesverkstad. Mer information finns i förarhandboken.

Vårdslöshet och brott mot lagar och/eller regler

Kostnader som uppkommer genom medarbetaren åsidosättande av lagar och förordningar samt vårdslöshet ska betalas av medarbetaren.

Felparkeringsavgifter ska omedelbart betalas av medarbetaren. Observera att även om felparkeringsavgiften överklagas ska den betalas. Skulle bestridande resultera i att betalningsansvaret undanröjs, återbetalas felparkeringsavgiften. Felparkeringsavgifter som trots uppmaning ej blir betalda eller betalda för sent, betalar medarbetaren via löneavdrag tillsammans med eventuella inkasso- och administrationskostnader (AcadeMedia har rätt att, utöver de avgifter som via krav kan komma att bli debiterade på AcadeMedia, ta ut en extra administrationsavgift om 200kr per parkeringsbot som AcadeMedia måste betala).

Ersättningsbil vid service och stillestånd

Vid service och underhåll har medarbetaren rätt till ersättningsbil/hyrbil som bekostas av AcadeMedia och bokas i samband med bokning av tid hos verkstaden.

Bruk av förmånsbil

Förmånsbilen får användas för privat körning. Bilen får nyttjas av den anställdes familjemedlemmar, det vill säga maka/make, sambo och barn samt av annan anställd i företaget för tjänsteärenden. Den som innehar bilen ansvarar för bilen även om den brukas av annan person än av medarbetaren själv. Bilen får inte hyras ut eller användas i tävlingssammanhang.

Utlandsresor

Samtliga resor med förmånsbil utanför Norden skall i förväg vara godkända av närmaste chef inom AcadeMedia.

Om du avser att köra utanför Sveriges gränser krävs nedan:

 • Förarintyg – intygar att du har rätt att köra bilen med aktuellt registreringsnummer och är bra att ha om du blir stoppad av polisen.
 • Registreringsbevis som visar vem som äger bilen.
 • Grönt kort – Detta behövs om du hamnar i en olycka för att garantera betalningsansvar och reglering av skador som orsakas av fordon från främmande länder.

Samtliga dokument erhålles från NF Fleet.

Om utlandsresan ej är beordrad i tjänsten bekostar medarbetaren själv eventuella kostnader för färja, vägtullar, trängselavgifter, extra försäkringar eller dylikt som uppkommer på grund av utlandsresan.

Information om olika länders förutsättningar finner du även på www.nffleet.se där du loggar in med dina förarinloggningsuppgifter.

Lämna tillbaka fordon

 • Fordon som lämnas tillbaka ska vara tvättat och städat både invändigt och utvändigt. Eventuella skador ska vara åtgärdade, om detta inte hunnit ske ska de vara anmälda till försäkringsbolaget.
 • Reparationskostnader som inte kan hänföras till normalt slitage skall betalas av medarbetaren om de är orsakade av vårdslöshet eller uppsåt. Vid behov görs bedömning av tredje part.
 • En slutavräkning hos NF Fleet i samband med återlämning består av följande
  • en avstämning mellan verklig och beräknad körsträcka. Om det finns en differens debiteras alternativt krediteras AcadeMedia mellanskillnaden
  • en värdering av eventuella skador utöver normalt slitage. *
 • För förtydligande av vad som anses som normalt och onormalt slitage hänvisar vi till NF Fleets hemsida www.nffleet.se.
 • Om intresse finns från medarbetaren att privat köpa förmånsbilen vid kontraktets slut så är detta möjligt. Då bilen ägs av NF Fleet kontaktar medarbetaren dem direkt för ett marknadsmässigt försäljningsvärde, AcadeMedia har inget med denna process att göra. OBS! Denna möjlighet finns endast om kontraktet löpt ut.

Innehållsansvarig

Uppdaterad