Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Friskvård

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Inom AcadeMedia har alla medarbetare rätt till friskvårdsbidrag. Beloppet kan variera mellan våra olika verksamheter. Om du vill veta vad du har i bidrag, hur mycket du har nyttjat och hur mycket som finns kvar att använda hittar du det i förmånswebben. Där hittar du även olika friskvårdserbjudanden samt registrerar dina friskvårdskvitton.

Om du är timavlönad eller har en anställning kortare än tre månader har du inte tillgång till förmånswebben men rätt till friskvårdsbidrag. Rutin för hur du registrerar ditt friskvårdskvitto samt information om hur mycket du får i bidrag, kan du läsa om längre ned på sidan.

Du som har tillgång till förmånswebben kan beställa friskvårdsaktivitet direkt därigenom och får då även rabatter på olika leverantörer. Där kan du både välja bland kategorier och söka efter specifika leverantörer som är ansluta. Om du har köpt en friskvårdsaktivitet via exempelvis ett lokalt gym som inte är ansluten till förmånswebben, registrerar du ditt friskvårdskvitto för det under mina förmåner i förmånswebben.

Har du inte tillgång till förmånswebben? Se Rutin för medarbetare som saknar tillgång till förmånswebben längre ned på sidan.

Intjänade året för friskvård är kalenderårsvis, det vill säga perioden 1 januari till och med 31 december. Under 2022 sker en anpassning till skattelagstiftningen. Det innebär att för perioden 1 juli till 31 december är det möjligt att få ett halvt års friskvårdsbidrag utifrån verksamhetens tillämpade bidrag.

Tillsvidareanställd, provanställd eller tidsbegränsad anställning som är längre än tre månader
Du som är tillsvidareanställd, provanställd eller har en tidsbegränsad anställning längre än tre månader ser ditt friskvårdsbidrag i förmånswebben. Deltidsanställda medarbetare får samma friskvårdbidrag som heltidsanställda. Därför får medarbetare som har parallella deltidsanställningar i flera bolag i koncernen enbart friskvårdsbidrag från en anställning. Anställningarna prioriteras enligt följande. 1. Tillsvidareanställning, 2. Anställning med högst sysselsättningsgrad, 3. Anställning med högst lön 4. Bokstavsordning på organisationsenhet.

Anställd kortare än tre månader
Får friskvårdsbidrag med 1/12 av verksamhetens tillämpade friskvårdsbidrag per anställningsmånad.Under 2022 sker en anpassning till skattelagstiftningen. Det innebär att för perioden 1 juli till 31 december är det möjligt att få ett halvt års friskvårdsbidrag utifrån verksamhetens tillämpade bidrag. Bidraget betalas för den perioden ut med 1/6 av verksamhetens tillämpade bidrag per anställningsmånad. För medarbetare som redovisar friskvårdskvittot i november så kommer intjäningen för december månad att schablonberäknas utifrån hur medarbetaren har jobbat från 1 juli 2022.

Medarbetare med timlön
Får sitt friskvårdsbidrag i efterskott för antal arbetade dagar, under förutsättning att antalet arbetade dagar är 30 eller fler. Bidraget betalas ut med 1/360 av verksamhetens tillämpade bidrag per arbetad dag. Redovisar medarbetaren sitt friskvårdskvitto i november så kommer intjäningen för december månad att schablonberäknas utifrån hur medarbetaren har jobbat tidigare under året.

Under 2022 sker en anpassning till skattelagstiftningen. Det innebär att för perioden 1 juli till 31 december är det möjligt att få ett halvt års friskvårdsbidrag utifrån verksamhetens tillämpade bidrag. Bidraget betalas för den perioden ut med 1/180 av verksamhetens tillämpade bidrag per arbetad dag. För medarbetare som redovisar friskvårdskvittot i november så kommer intjäningen för december månad att schablonberäknas utifrån hur medarbetaren har jobbat från 1 juli 2022.

Friskvård vid tjänstledighet
Vid tjänstledighet från hela anställningens sysselsättningsgrad går inget friskvårdsbidrag ut för tiden du är tjänstledig och du har heller inte tillgång till övriga förmåner genom förmånswebben. Partiell tjänstledighet påverkar inte friskvårdsbidraget men kan påverka möjligheten att göra köp mot löneavdrag i förmånswebben.

Friskvård vid föräldraledighet
Föräldralediga behåller sitt friskvårdsbidrag under föräldraledigheten men kan inte göra köp mot löneavdrag i förmånswebben.

Friskvård vid sjukdom
Vid sjukdom behåller man sitt friskvårdsbidrag men vid hel sjukskrivning kan man inte göra köp mot löneavdrag i förmånswebben

Skatteverket bedömer och beslutar om vad som är och inte är godkänt att bekosta med friskvårdsbidraget. När du ansöker om ersättning för egna utlägg är det därför viktigt att det framgår av kvittot vad för typ av friskvårdsaktivitet som köpts. Det är viktigt att följa Skatteverkets regler för att du som medarbetare inte ska riskera att förmånsbeskattas.

Om du beställer via Förmånswebben så är sista dagen att använda friskvårdsbidraget är den 31 december. Vill du begära ersättning genom att redovisa ett eller flera kvitton så ska det göras senast den 31 oktober för att det ska räknas på innevarande kalenderår. Kvitton redovisade efter den 31 oktober kommer att räknas på efterkommande kalenderårs friskvårdsbidrag. Se därför till att vara ute i god tid med att använda ditt friskvårdsbidrag.

Observera att du måste registrera din friskvård innan din sista anställningsdag då det inte är möjligt att begära ersättning efter det att anställningen upphört. När det är färre än 30 dagar kvar tills att din anställning upphör kan du inte längre göra några beställningar i Förmånswebben, du kan dock registrera dina kvitton, som längst fram till den 31 oktober.


Rutin för medarbetare som saknar tillgång till förmånswebben

För att registrera ditt friskvårdskvitto måste du först se till att kvittot är attesterat av din chef, genom att chefen signerar och skriver ett namnförtydligande på kvittot. Därefter scannar du in detta och lägger ett ärende till lön i servicewebben. Originalkvittot behåller du själv och det måste sparas i två år.  I ärendet och med originalkvittot måste även ditt fullständiga namn och personnummer framgå. Löneavdelningen räknar därefter ut bidraget utifrån följande rutin:

Anställda kortare än tre månader får friskvårdsbidrag med 1/12 av verksamhetens tillämpade friskvårdsbidrag per anställningsmånad.
Under 2022 sker en anpassning till skattelagstiftningen. Det innebär att för perioden 1 juli till 31 december är det möjligt att få ett halvt års friskvårdsbidrag utifrån verksamhetens tillämpade bidrag. Bidraget betalas för den perioden ut med 1/6 av verksamhetens tillämpade bidrag per anställningsmånad. För medarbetare som redovisar friskvårdskvittot i november så kommer intjäningen för december månad att schablonberäknas utifrån hur medarbetaren har jobbat från 1 juli 2022.

Medarbetare med timlön får sitt friskvårdsbidrag i efterskott för antal arbetade dagar, under förutsättning att antalet arbetade dagar är 30 eller fler. Bidraget betalas ut med 1/360 av verksamhetens tillämpade bidrag per arbetad dag.

Innehållsansvarig

Uppdaterad