Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Friskvård

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Inom AcadeMedia har alla medarbetare rätt till friskvårdsbidrag. Beloppet kan variera mellan våra olika verksamheter. Är du nyfiken på vad du har i bidrag hittar du det i förmånswebben, där hittar du även olika friskvårdserbjudanden samt registrerar dina friskvårdskvitton. (Med undantag från att timanställda och medarbetare med en anställning kortare än tre månader inte kommer in i förmånswebben, se rutin för detta nedan).

I juli fylls ditt friskvårdsbidrag på med en ny pott för verksamhetsåret. Det innebär att alla dina kvitton måste vara registrerade innan den sista juni för att de ska dras på det aktuella året, därefter dras bidraget på nästkommande verksamhetsår.

Deltidsanställda medarbetare får samma friskvårdbidrag som heltidsanställda. Därför får medarbetare som har parallella deltidsanställningar i flera bolag i koncernen enbart friskvårdsbidrag från en anställning. Anställningarna prioriteras enligt följande. 1. Tillsvidareanställning , 2. Anställning med högst sysselsättningsgrad, 3. Anställning med högst lön 4. Bokstavsordning på organisationsenhet.

Hur registrerar de som inte kommer in i förmånswebben sitt bidrag?

Medarbetare med timanställning eller medarbetare med kortare anställning än tre månader kommer däremot inte in i förmånswebben, men de har rätt till friskvårdsbidrag, hur mycket kan du läsa om nedan.

För att registrera ditt friskvårdskvitton måste du först se till att kvittot är attesterat av din chef, genom att chefen signerar och skriver ett namnförtydligande på kvittot. Därefter scannar du in detta och lägger ett ärende till lön i Servicewebben. Originalkvittot behåller du själv. Du måste spara kvittot i två år.  I mailet och med originalkvittot måste även ditt fullständiga namn och personnummer framkomma. Löneavdelningen räknar därefter ut bidraget utifrån följande rutin:

Anställda kortare än tre månader

Medarbetaren får friskvårdsbidrag med 1/12 av verksamhetens tillämpade friskvårdsbidrag per anställningsmånad.

Medarbetare med timlön

Får sitt friskvårdsbidrag i efterskott för antal arbetade dagar, under förutsättning att antalet arbetade dagar är 30 eller fler. Bidraget betalas ut med 1/360 av verksamhetens tillämpade bidrag per arbetad dag.

Friskvård vid tjänstledighet

Vid tjänstledighet från hela anställningens sysselsättningsgrad går inget friskvårdsbidrag ut för tiden du är tjänstledig och man har heller inte tillgång till övriga förmåner genom förmånswebben. Partiell tjänstledighet påverkar inte friskvårdsbidraget men kan påverka möjligheten att göra köp mot löneavdrag i förmånswebben.

Friskvård vid föräldraledighet

Föräldralediga behåller sitt friskvårdsbidrag under föräldraledigheten men kan inte göra köp mot löneavdrag i förmånswebben.

Friskvård vid sjukdom

Vid sjukdom behåller man sitt friskvårdsbidrag men vid hel sjukskrivning kan man inte göra köp mot löneavdrag i förmånswebben

Innehållsansvarig

Uppdaterad