Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Hantering av personuppgifter

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Lönehantering

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom personnummer, uppgifter kring din anställning och lön. Uppgifterna samlas in från den anställde själv, noteras av handläggare eller tas från och offentliga register.

Ändamålen med behandlingen är personal- och löneadministration (inkl. löneöversyn, lönerevisioner och kontroll för att motverka löneglidning. Uppgifter hanteras även för administration av pension, schema- och bemanningshantering och i förekommande fall hantering av LAS-listor. Uppgifterna används vidare för att komma i kontakt med anhörig vid skada på arbetet och för att skriva ut olika former av intyg och blanketter.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal (lönehanteringen), rättslig förpliktelse (LAS, skatter och pension), grundläggande intressen (anhöriguppgifter) och berättigat intresse. Dina uppgifter gallras när skäl till sparande saknas alternativt arkiveras enligt arkivplan. Registerutdrag sker enligt den rättsliga grunden rättslig förpliktelse.

Uppgifterna delas med verksamhetschefer för sina respektive anställda, ekonomihandläggare, egna arbetspass och saldo och myndigheter för skatte- och pensionshandläggning. Vi kan även komma att dela personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är den enskilda huvudmannen du arbetar/arbetat åt. Du kan kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. För registerutdrag gällande lön kan du kontakta oss här. I övriga ärenden kan du kontakta vårt dataskyddsombud på dataskydd@academedia.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Innehållsansvarig

Uppdaterad