Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Frågor och svar om lärarlönelyftet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vad är syftet med Lärarlönelyftet?

Syftet med satsningen är att höja läraryrkets attraktionskraft och på så sätt bidra till ökad kvalitet och förbättrade resultat i skolan. Lärarlönelyftet ska premiera skicklighet och utveckling i yrket och kan ge runt 60 000 lärare i Sverige ett extra bidrag till den ordinarie lönen. Lärarlönelyftet är ett statsbidrag som är helt separat från ordinarie lönerevision.


 

När kan en huvudman ansöka om statsbidraget?

Bidraget rekvireras två gånger per år, för hösten mellan 15 september – 1 november och för våren mellan 15 april – 1 maj. Storleken på det belopp huvudman kan rekvirera beslutar Skolverket om i april.


 

Vem får ta del av bidraget?

Bidraget är tänkt för dem som huvudsakligen arbetar med undervisning eller motsvarande.

De lärarkategorier som kan omfattas av lärarlönelyftet är:

 • Legitimerade förskollärare som arbetar i förskola eller förskoleklass
 • Legitimerade lärare
 • Fritidspedagoger eller motsvarande med relevant högskoleutbildning som arbetar i fritidshem
 • Tillsvidareanställda yrkeslärare utan legitimation
 • Tillsvidareanställda modersmålslärare utan legitimation
 • Lärare som undervisar på ett främmande språk utan att denne bedriver språkundervisning
 • Speciallärare/specialpedagog utan lärarlegitimation som är anställda som lärare i grundsärskolan, specialskolan eller gymnasiesärskolan

 

Vilka kvalifikationer krävs för att få ta del av lärarlönelyftet som lärare?

Läraren ska vara särskilt kvalificerad för verksamheten och den undervisning som bedrivs. Förutom att tillhöra en av ovan kategorier, ska medarbetaren också leva upp till minst ett av följande kriterier:

 • tagit särskilt ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet,
 • med stöd av formell avancerad utbildning utöver lärarexamen ha förbättrat undervisningens innehåll, metoder och arbetssätt,
 • tagit särskilt ansvar för att stödja kollegor som är nya i yrket eller utveckla ämnen eller ämnesövergripande områden, eller
 • tagit särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer.

Kriterierna ovan har utarbetats gemensamt av Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, SKL och Almega.


 

Varför omfattas inte lärare inom AcadeMedias vuxensegment?

Medarbetare som undervisar inom vuxenutbildning kan inte få lärarlönelyftet, detta är inte specifikt för AcadeMedia. Regeringen har beslutat att rikta bidraget för att komma till rätta med problem i specifikt grund- och gymnasieskolan. Syftet är att öka resultaten i grund- och gymnasieskolan till följd av att läraryrket blir med attraktivt.


Vad gäller för pedagoger inom förskolan?

Grundskolan och gymnasieskolan ingår tillsammans med förskolan, fritidshemmet och förskoleklassen i ett sammanhängande skolsystem för barn och ungdomar. Huvudmannen får välja att avsätta maximalt 10 % av bidragsramen till löneökningar i förskolan och fritidshemmet. Resterande (minst 90 %) ska gå till löneökningar för lärare inom de andra skolformerna. AcadeMedia har beslutat att fördela det maximalt tillåtna beloppet till förskolan, det vill säga 10 %. 


 

Vem bestämmer vilka lärare som får bidraget?

Lärarlönelyftet ska fördelas så att det premierar skicklighet och utveckling i yrket. Rektor beslutar utifrån det ett antal platser som tilldelats av huvudman vilka som uppfyller kriterierna och ska få ta del av bidraget.


 

Hur mycket i tillägg motsvarar lärarlönelyftet?

AcadeMedia har i samråd med facken beslutat att Lärarlönelyftet ska motsvara 2 500 kronor per månad för heltidsanställd. Om en medarbetare som uppbär lärarlönelyftet arbetar deltid kommer bidraget att motsvara sysselsättningsgraden. Exempelvis får alltså en medarbetare som arbetar halvtid 1 250 kronor i månaden i lärarlönelyft.


Vad händer med lärarlönelyftet vid frånvaro?

Vid längre frånvaro, såsom sjukfrånvaro eller föräldraledighet, kommer bidraget att korrigeras automatiskt, precis som vanlig lön. Detta innebär inte att medarbetaren blir av med lärarlönelyftet  utan korrigeringen är endast tillfällig. Korrigeringen kan eventuellt vara släpande och synas först vid nästa lön.


Jag har just fått Lärarlönelyftet, när får jag första bidraget?

Din rektor ska så snart som möjligt skicka en anmälningsblankett till HR. När HR har kontrollerat att du uppfyller de formella kraven kommer bidraget att registreras. Första utbetalningen kommer att ske i samband med nästa möjliga lön. Om tillägget ska gälla sedan tidigare kommer du att få retroaktivt tillägg i samband med din första utbetalning.

Notera att nya lärarlönelyft kan tilldelas för vårterminen som tidigast 1 januari och för höstterminen tidigast 1 augusti. Detta beror på att rekvireringen endast görs halvårsvis. En nyanmälan som kommer HR tillhanda efter det att anmälningsperioden för terminen avslutats kommer att hanteras först nästa termin.


Är Lärarlönelyftet och därmed lönepåslaget permanent?

Skolverkets bidragsramar fastställs för ett år i taget, läsårsvis. De ramar som nu har publicerats gäller alltså för ett år framöver och de justeras efter elevantal över ett snitt på tre år. Varje bolags bidragsram kan både öka och minska om elevantalet minskar. Det beror på att när Skolverket beräknar ramarna fastställer de huvudmannens andel av det totala antalet elever i riket.


Kan jag som rektor tilldela fler lärare lärarlönelyftet?

Ytterligare tilldelning på skolan sker i takt med att medarbetare med lärarlönelyft slutar alternativt att ramen ökar. Enligt regeringen är detta en permanent satsning, men då statsbudgeten är ettårig finns inga garantier.


Varför fördelas inte de statliga pengarna vid den vanliga löneöversynen?

Lärarlönelyftet får begäras enbart för löneökningar utöver den ordinarie lönerevisionen och lönesättningen, och hanteras därför utanför lönerevisionen.


Jag är föräldraledig, kan jag få LLL ändå?

Om en medarbetare blivit tilldelad LLL redan innan föräldraledigheten kommer utbetalningen att pausas under föräldraledighet (liksom vanlig lön) och återupptas när medarbetaren åter är i tjänst. Om en medarbetare som är föräldraledig men tilldelats LLL från att medarbetaren kommer tillbaka till arbetet, kommer tillägget att betalas ut med datum för återkomst som första datum för LLL.

Vid nyanmälan av föräldralediga LLLare anges det datum som medarbetaren är tillbaka i arbetet som startdatum, för att HR ska kunna registrera rätt startdum för utbetalning och rekvirera korrekt belopp.


Vad händer om en medarbetare med LLL slutar?

För medarbetaren som uppbär LLL kommer utbetalningen automatiskt att avslutas i samband med sista lön.


Är Lärarlönelyftet pensionsgrundande?

Ja, lärarlönelyftet är pensionsgrundande.


Är Lärarlönelyftet ferielönegrundande?

Nej, lärarlönelyftet är inte ferielönegrundande men tillägget betalas ut i sin helhet även under ferieperioden. Detta gör att lärare med ferietjänst ser pengarna från lärarlönelyftet på sin lönespecifikation även under ferien (vilket man inte gör med ferielönegrundande tillägg t.ex. förstelärartillägg).


Hur anmäler jag en ny person till Lärarlönelyftet?

För att kunna tilldela fler medarbetare LLL krävs det att det finns utrymme för detta inom tilldelad ram. Är samtliga platser nyttjade finns tyvärr ingen möjlighet att tilldela fler personer LLL.

Om du har sparat platser, blivit tilldelad fler eller om någon tidigare LLLare slutat har du möjlighet att anmäla ny LLLare i samband med ny termin. Registreringen av ny LLLare görs via en framtagen blankett som skickas till HR via lararlonelyftet@academedia.se.

Jag hittar inte svar på min fråga!

Skicka ett mail till lararlonelyftet@academedia.se, så hjälper vi dig.

Innehållsansvarig

Uppdaterad