Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Semester

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Inom AcadeMedia tillämpar vi olika kollektivavtal som är anpassade till vår bransch. Det är Friskoleavtalet och Utbildningsavtalet. Inom dessa avtal tillämpas olika semestertyper.
Vilket avtal du tillhör framgår av information som finns på Medarbetarwebben/Om din anställning/kollektivavtal och facklig samverkan

Semesterår SAM
1 jan-31 dec, Sammanfallande intjänande & uttag år 1, det vill säga dagarna tjänas in och tas ut under samma år
Den anställde kan ta ut betald semester samma kalenderår som den också tjänas in, anställd får tillgång till semesterdagar enligt sin semesterrätt i januari och förväntas tjäna in den under kalenderåret, först den 31 december är all betald semester intjänad.
Om den anställde påbörjar anställning senare under året får man tillgång till det antal semesterdagar man förväntas hinna tjäna in till och med 31 december.
Om den anställde avslutar sin anställning eller har frånvaro som inte är semestergrundande, till exempel tjänstledighet, föräldraledighet, sjukskrivning under kalenderåret kan man eventuellt ha gjort ett överuttag av betalda semesterdagar. Inträffar ett överuttag av semesterdagar blir den anställde återbetalningsskyldig. Efter avslutat semesterår görs en beräkning på det faktiska värdet av föregående års intjänade- och uttagna semesterdagar.
En semester justering kan då komma att ske.

Semesterår LAG
1 apr- 31 mar, Semesterår enligt semesterlagen intjänande år 1, uttag år 2, det vill säga dagarna tjänas in år 1 och kan tas ut från och med år 2
Den anställde tjänar först in betalda semesterdagar under perioden 1 april till 31 mars (intjänandeår), de intjänade dagarna kan sedan tas ut under perioden 1 april år till 31 mars nästkommande år (uttagsår). Antalet anställningsdagar under intjänandeåret är det som avgör hur många betalda semesterdagar den anställde kan ta ut under uttagsåret.

Semesterår AUG
1 aug – 31 juli, Sammanfallande intjänande & uttag år 1, det vill säga dagarna tjänas in och tas ut under samma år
Den anställde kan ta ut betald semester samma semesterår som den också tjänas in, anställd får tillgång till semesterdagar enligt sin semesterrätt i augusti och förväntas tjäna in den under semesteråret, först den 31 juli är all betald semester intjänad.
Om den anställde påbörjar anställning senare under året får man tillgång till det antal semesterdagar man förväntas hinna tjäna in till och med 31 juli.
Om den anställde avslutar sin anställning eller har frånvaro som inte är semestergrundande, till exempel tjänstledighet, föräldraledighet, sjukskrivning under kalenderåret kan man eventuellt ha gjort ett överuttag av betalda semesterdagar. Inträffar ett överuttag av semesterdagar blir den anställde återbetalningsskyldig. Efter avslutat semesterår görs en beräkning på det faktiska värdet av föregående års intjänade- och uttagna semesterdagar.
En semester justering kan då komma att ske.

Semester för anställda med ferietjänst och uppehållstjänst
Anställda med ferietjänst och uppehållstjänst kan inte ta ut semester under arbetsåret, för dem anses semesterledighet förlagd till tid räknat från och med första vardagen av sommarferien/sommaruppehållsperioden.
Intjänade semestertillägg (0,8%) betalas ut i klumpsumma på julilönen. Anställda med ferietjänst eller uppehållstjänst äger inte rätt att spara semesterdagar.
Önskar den anställda vara ledig under den övriga tiden ska hen ansöka om tjänstledighet.
Ingen semesteransökan ska göras i Medvind för ferie- och uppehållsanställda.

Sparad semester
Efter varje avslutat semesterår görs en semesteromställning i lönesystemet, detta för stämma av årets intjänade och uttagna semesterdagar.
Om man inte har använt all sin intjänade semester kan en del sparas eller betalas ut. Man får spara dagar som överstiger 20 st och de får sparas i högst 5 år, har de inte använts när 5 år passerat så betalas de ut i pengar.
Vid semesteransökan tas automatiskt årets intjänade dagar först innan man får ta ut de sparade semesterdagarna, de tas ut så att de äldsta används först.
Om man har tjänat in över 20 dagar men använt färre semesterdagar kommer dagarna upp till 20 stycken att betalas ut i pengar, detsamma gäller om man tjänat in färre än 20 dagar, då kan inga dagar sparas utan de som ej använts betalas ut i pengar.
Exempel:
Lotta har 25 betalda semesterdagar men har bara använt 14 st, dagarna upp till 20 betalas då ut i pengar= 6 st och antalet dagar över 20 läggs på sparår ett= 5 dagar.
Jenny påbörjade sin anställning 1 juli och har bara tjänat in 13 betalda semesterdagar, hon har använt 10 av dessa, de 3 kvarvarande kommer då att betalas ut i pengar.

Semestertillägg

När man tar ut betald semester får man semestertillägg (0,8%) av lönen per dag. Semestertillägget betalas ut månaden efter uttaget. Exempelvis om du tar ut semester i juli månad, kommer du att få semestertillägget utbetalt i augusti månad (OBS! Gäller ej ferie- och uppehållstjänst).
Vid sammanfallande semesterår innebär det här att det kan behöva göras en justering av semesterlönen beroende på vad intjänade semesterdagar har för intjänat värde vid uttaget, det kan ändras under året om man till exempel ändrar sin faktiska tjänstgöringsgrad.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för en semesterdag
Semesterdagarnas värde tjänas in till den faktiska sysselsättningsgrad man haft under intjänandeåret. Vid varierad sysselsättningsgrad är det årets genomsnitt som blir värdet.
När man tar semester får man först vanligt månadslön.
När man sedan rapporterar semester i sin tidrapport beräknar lönesystemet vad man har haft för genomsnittlig sysselsättningsgrad dittills, och justerar lönen som betalades ut för de dagar som var semester. Det kan då bli en justering nedåt (ett avdrag) eller en justering uppåt om man vid semesteruttaget får lön för en högre eller lägre sysselsättningsgrad än det utbetalda värdet. Semestern betalas ut enligt de redan beräknade uppgifter som lönesystemet har vid det tillfället, till och med datum för uttagen semester. Semesterjusteringen tar inte med i beräkning av framåtrapporterad frånvaro och sysselsättningsgrad.

Efter semesterårets slut görs en slutberäkning av det faktiska värdet av den uttagna och intjänade semester, varpå en semesterjustering kan komma att göras i efterhand.

Innehållsansvarig

Uppdaterad