Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Lönerevision och lönepolicy

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Löneprocessen och de lokala förhandlingarna genomförs varje år på ett sådant sätt att lokalt avtal träffas i så nära anslutning till datumet för lönerevisionen som möjligt. Datumet skiljer sig åt beroende på om revisionen sker utifrån Utbildningsavtalet eller Friskoleavtalet. Du kan även läsa mer om AcadeMedias lönepolicy på denna sida.

Lönerevision

Respektive verksamhetsområdeschef/utbildningsdirektör ansvarar för en strategi om fördelning av löneutrymmet utifrån lönepolicy, löneavtal och ledningens önskemål om ökad lönedifferentiering. Ansvarig HR-medarbetare bistår med stöd. Revisionsutrymmet stämmer vi av på bolagsnivå och kan variera mellan olika enheter efter samråd med facklig part. Timavlönade omfattas inte av lönerevisionen, däremot omfattas föräldralediga och sjukskrivna.

I ditt kollektivavtal hittar du mer information om när lönerevisionen genomförs.

Innehållsansvarig

Uppdaterad