Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Arkiveringsplan

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokument och information ska så långt det är möjligt hanteras på ett enhetligt sätt i hela organisationen och det finns flera skäl till det. Förutom att lagar i vissa fall finns att följa (bokföringslagen, GDPR) så underlättar det i det vardagliga arbetet och bidrar till effektivitet. Arkiveringsplanen nedan tillsammans med Riktlinjer för dokumenthantering och arkivering ger guidning i hur dokument ska hanteras. Observera att planen inte tar upp alla dokument. Saknas något går det bra att kontakta Anna Rundberg (juridikstaben), anna.rundberg@academedia.se.

En allmän översyn av arkiveringsplanen genomförs en gång per år, vid årsskiftet, men koncernstaberna kan också uppdatera vid behov.

Arkiveringsplanens upplägg

Handlingstyperna är uppdelade per segment och per koncernstab. Under segment ligger endast handlingar som innehåller personuppgifter och beskrivningar av hur de ska hanteras gällande gallring och bevarande. Hur dokumenten ska förvaras beskrivs inte i planen och för frågor kring det kontakta respektive segments dataskyddsombud eller koncernens dataskyddsombud.

Under koncernstaberna ligger dokument som rör alla, inklusive segmenten. Här finns dokument som inte bara innehåller personuppgifter. För att hitta information om en viss dokumenttyp är det enklast att öppna den del i planen som dokumentet kan tänkas tillhöra och göra en sökning där, t ex Nyhetsbrev under Kommunikation.

Arkiveringsplanen i sin helhet ägs av juridikstaben. Koncernstabernas delar i planen ägs av koncernstaberna där ytterst ansvarig är respektive koncernstabschef. För innehållet som rör segmenten ansvarar juridikstaben och dataskyddsombuden.

Det mesta av dokumenthanteringen sker idag digitalt och för det ska avsedda system i första hand användas för förvaring. I de fall där dokumenten är fysiska och ska bevaras eller har en gallringsfrist (dvs ska destrueras efter en viss tid) används dels närarkiv på kontoret och dels en extern leverantör av arkivdepå. För mer detaljerad information om hur vi arkiverar fysiskt material i arkivdepå hänvisas till sidan Arkivering.

Anställningsavtal

Före 31 jan 2022: det fysiskt signerade avtalet utgör original och ska förvaras i personalakt i låst skåp, samt laddas upp i HR+. För AcadeMedia Support gäller att anställande chef ser till att avtalet kommer till HR-koncern, som ansvarar för arkiveringen. För segmenten ansvarar respektive chef med personalansvar att arkivering utförs.

Fr o m 1 feb 2022: anställningsavtalet signeras digitalt och utgör originalhandling. Avtalet ska inte skrivas ut utan endast förvaras i HR+. Efter signering av båda parter skickas ett automatiskt mail till båda parter med avtalet bifogat som pdf. Detta mail ska hanteras enligt GDPR och därmed ska den anställande chefen radera sitt mail.

Övriga anställningsvillkor
Fysiskt signerade handlingar utgör original och ska förvaras i personalakt. Digitalt signerade handlingar utgör original och ska skrivas ut och läggas i personalakt.

Anställds chef ansvarar för att avtal signeras och laddas upp i HR+.

Nationella prov – segment

Hanteringen av de nationella proven finns med i arkiveringsplanen under grundskola och gymnasieskola, men här finns också Skolverkets instruktioner om hur länge de ska sparas i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Betyg – segment

Varje skola ska arkivera terminsbetyg och slutbetyg. Original ges till elev och kopia skickas till respektive kommun för arkivering och sparas även på skolan. Signerade betygskataloger ska sparas på skolan. Detta finns angivet i arkiveringsplanen. På koncernnivå arkiveras dessa handlingar endast för nedlagda enheter. Kontakta Anna Rundberg i sådant fall.

Övriga handlingar – rekommenderad gemensam hantering segment och stab

Vissa handlingstyper återkommer i alla staber och verksamheter. Varje stab och verksamhet är ansvariga för sina dokument. Det är:

 • Konsultavtal, leverantörsavtal, (inte ramavtal) – bevaras
 • Fullmakter, sekretessförbindelser – gallras vid inaktualitet
 • Projektdokumentation – bevaras
 • Manualer, handböcker rutiner riktlinjer – gallras vid inaktualitet
 • Policyer – gallras vid inaktualitet

Varje stab och verksamhet är ansvariga för sina dokument, som oftast är digitala. Chef ska se till att mapp finns på gemensam server som är tillgänglig för medarbetarna som har behov, eller i pärmar uppmärkta med år och innehåll.

Skannade dokument

Det fysiska dokumentet som skannas utgör originalhandlingen. Det hanteras enligt arkiveringsplanen. Den digitala filen ska gallras vid inaktualitet. Gallring utförs i samband med översyn av arkiveringsplanen och gallring av övriga digitala och fysiska dokument.

Begrepp

Handling innebär en dokumentation i skrift, bild, film eller liknande.

Handlingsslag innebär handlingar som uppkommer inom en process. Handlingsslaget innefattar en eller flera handlingstyper.

Handlingstyp innebär handling som blir till genom att en aktivitet genomförs i en process.

Gallring innebär att en handling förstörs.

Bevaras innebär att en handling ska sparas för all framtid.

Sparas tillsvidare används för handlingstyper som kan ha betydelse för lång tid framåt men som inte behöver bevaras enligt lag eller för forskning.

Gallring vid inaktualitet innebär att handling kan gallras när den inte längre är aktuell.

Gallring efter (exempelvis) 3 år innebär att handlingen kan gallras tidigast tre år efter att den upprättats.

Avslutad utbildning innebär att studerande fått godkända betyg i samtliga kurser/kursmoment. Om en studerande läser ikapp kurser som inte blivit godkända är utbildningen således inte avslutad.

 • Förskola
  OmrådeExempel på dokumentBevaras/gallrasAnmärkning
  Rättsliga processerÄrenden i domstol10 år efter att dom vunnit laga kraft
  AnmälningsärendenBeslut och utredning av klagomål mot utbildningen5 år efter beslut
  Anmälning/utredning av kränkande behandling till huvudmannen enligt 6 kap 10 § skollagen5 år efter beslut
  Viktiga dokumentErbjudande om förskoleplatsGallras vid läsårsslut
  Överenskommelse om platsGallras vid läsårsslut
  Uppsägning av platsGallras vid läsårsslut
  Dokumentation för särskilt stöd enligt 8 kap 9 § skollagenGallras efter överlämning vid övergång till grundskolan
  Dokumentation avseende tilläggsbelopp10 år
  Protokoll från utvecklingssamtalGallras vid övergång till grundskolan
  Plan mot kränkande behandling10 år efter att plan upprättats
  KlasslistorGallras vid läsårsslut
  Dokumentation gällande frånvaro/närvaroGallras 1 år efter läsårsslut
  Tillbudsrapporter5 år efter inträffad incident
  Protokoll från skyddsronder och övrigt arbetsmiljöarbete5 år efter upprättande
  Utdrag ur belastningsregistretGallras direktUtdraget uppvisas endast och får inte sparas
  Samtyckesblankett för publicering av namn/foto/video2 år efter att samtycket har upphört att gälla

  https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/juridik/arkivera-och-gallra/forskola/
 • Grundskola
  OmrådeExempel på dokumentBevaras/gallrasAnmärkning
  Rättsliga processerÄrenden i domstol10 år efter dom vunnit laga kraft
  AnmälningsärendenBeslut och utredning av klagomål mot utbildningen5 år efter beslut
  Anmälning/utredning av kränkande behandling till huvudmannen enligt 6 kap 10 § skollagen5 år efter beslut
  Beslut och utredning om disciplinära åtgärder 5 kap 7-13 §§ skollagenGallras vid läsårsslutSparas hos huvudmannen
  Beslut om avstängning av elev3 år efter beslutSparas hos huvudmannen
  Interna utredningarUtredning om behov av särskilt stöd2 år efter avslutad utredning
  Kunskapsbedömning av nyanländ5 år efter utförd kunskapsbedömning
  Viktiga dokumentÖverenskommelse om platsGallras vid läsårsslut
  Uppsägning av platsGallras vid läsårsslut
  Beslut om åtgärdsprogram grundskolan2 år efter avslutad utbildning
  Beslut om placering i annan undervisningsgrupp2 år efter avslutad utbildning
  Beslut om anpassad studiegång i grundskolan5 år efter avslutad utbildning
  Beslut om enskild undervisning 2 år efter avslutad utbildning
  Överklaganden avseende beslut om placering i särskild undervisningsgrupp5 år efter avslutad utbildning
  Val av moderna språkVid inaktualitetGallras så snart eleven har börjat läsa valt språk
  Beslut om förberedelseklass för nyanlända2 år efter avslutad utbildning
  Beslut om placering av nyanländ i lämplig årskurs2 år efter avslutad utbildning
  Önskemål om modersmålsundervisningVid inaktualitetGallras när eleven börjat läsa önskat modersmål. Starten av modersmålsundervisningen bör dokumenteras.
  Avanmälan om modersmålsundervisningVid inaktualitetGallras senast i samband med att eleven slutar på skolan
  Protokoll från utvecklingssamtal2 år efter avslutad utbildning
  Individuell utvecklingsplan2 år efter avslutad utbildning
  Skriftliga bedömningar enligt 10 kap 22 § skollagenBevarasAvser elev i årskurs 9
  Terminsbetyg2 år efter avslutad utbildning
  Kopior av slutbetygBevaras
  Utskriven och signerad betygskatalogBevaras
  Dokumentation gällande frånvaro/närvaroGallras 1 år efter läsårsslut
  Beslut om befrielse från obligatoriskt inslag i grundskolan5 år efter avslutad utbildning
  Elevlösningar av nationella prov3 år
  Nationella prov och instruktionerSe Skolverkets författningssamling (SKOLFS 2013:19) eller nederst på denna sidaVarierar beroende på ämne
  Plan mot kränkande behandling10 år efter upprättad plan
  OrdningsreglerGallras vid inaktualitet
  Tillbudsrapporter2 år efter inträffad incident
  Protokoll från skyddsronder och övrigt arbetsmiljöarbete5 år efter upprättande
  Samtyckesblankett för publicering av namn/foto/video2 år efter att samtycket upphört att gälla
  Utdrag ur belastningsregistretGallras direktUtdraget uppvisas endast och får inte sparas
  Anmälan om födoämnesöverkänslighet/annan specialkostVid inaktualitetGallras senast i samband med att eleven slutar på skolan
  Rutiner/policies/blanketterKlasslistorGallras vid inaktualitet
  ÖverenskommelserÖverenskommelse om prao-platser1 år
  Kvittens vid lån av datorutrustningGallras vid inaktualitetGallras när datorn är återlämnad eller utköpt

  https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/juridik/arkivera-och-gallra/grundskola/
 • Gymnasieskola
  OmrådeExempel på dokumentBevaras/gallrasAnmärkning
  Rättsliga processerÄrenden i domstol10 år efter att domen vunnit laga kraft
  AnmälningsärendenBeslut och utredning av klagomål mot utbildningen5 år efter beslut
  Anmälning/utredning av kränkande behandling till huvudmannen enligt 6 kap 10 § skollagen5 år efter beslut
  Beslut och utredning om disciplinära åtgärder 5 kap 7-13 §§ skollagenGallras vid läsårsslutSparas hos huvudmannen
  Beslut om avstängning av elev3 år efter beslutSparas hos huvudmannen
  Interna utredningarUtredning om behov av särskilt stöd2 år efter avslutad utredning
  Kunskapsbedömning av nyanländ5 år efter upprättad kunskapsbedömning
  Viktiga dokumentBeslut om åtgärdsprogram gymnasiet1 år efter avslutad utbildning
  Beslut om reducerat program1 år efter avslutad utbildning
  Beslut om individuellt anpassat program1 år efter avslutad utbildning
  Beslut om placering av nyanländ i lämplig årskurs1 år efter avslutad utbildning
  Protokoll från utvecklingssamtal1 år efter avslutad utbildning
  Individuell studieplan1 år efter avslutad utbildning
  Skriftliga bedömningar enligt 8 kap 20 § gymnasieförordningenBevarasAvser introduktionsprogram
  Sammanställning enligt 8 kap 22 § gymnasieförordningenBevarasAvser introduktionsprogram
  Kopior av gymnasieintyg enligt 8 kap 21 § gymnasieförordningenBevarasAvser introduktionsprogram
  Kopior av studiebevisBevaras
  Kopior av examensbevisBevaras
  Betyg efter prövningBevarasAvser den som inte är elev i gymnasieskolan
  Utskriven och signerad betygskatalogBevaras
  Dokumentation gällande frånvaro/närvaroGallras 1 år efter läsårsslut
  Elevlösningar av nationella prov3 år
  Nationella prov och instruktionerSe Skolverkets författningssamling (SKOLFS 2013:19) eller nederst på denna sidaVarierar beroende på ämne
  Skriftliga tester, prov och elevlösningarGallras vid inaktualitetOm det finns behov av att spara dokumentationen under längre tid, kontakta ditt dataskyddsombud.
  Plan mot kränkande behandling10 år efter upprättad plan
  OrdningsreglerGallras vid inaktualitet
  KlasslistorGallras vid inaktualitet
  Tillbudsrapporter2 år efter inträffad incident
  Protokoll från skyddsronder och övrigt arbetsmiljöarbete5 år efter upprättande
  Samtyckesblankett för publicering av namn/foto/video2 år efter samtycket upphört att gälla
  Kvittens vid lån av datorutrustningGallras vid inaktualitetGallras när datorn är återlämnad eller utköpt
  KontraktKontrakt med APL-platser2 år efter avslutad utbildning
  Kontrakt med övriga praktikplatser2 år efter avslutad utbildning
  Kontrakt gällande lärlingsutbildning2 år efter avslutad utbildning
  Kontrakt gällande lärlingsliknande praktik2 år efter avslutad utbildning

  https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/juridik/arkivera-och-gallra/gymnasieskola/
 • Vuxenutbildning
  OmrådeExempel på dokumentBevaras/gallrasAnmärkning
  Rättsliga processerÄrenden i domstol10 år efter dom vunnit laga kraft
  AnmälningsärendenBeslut och utredning av klagomål mot utbildningen5 år efter beslut
  Anmälning/utredning av kränkande behandling till huvudmannen enligt 6 kap 10 § skollagen5 år efter beslut
  Beslut om disciplinära åtgärder 5 kap 7-13 §§ skollagenGallras vid läsårsslutSparas hos huvudmannen
  Beslut om avstängning av studerande3 år efter beslutSparas hos huvudmannen
  Interna utredningarKunskapsbedömning av nyanländ5 år efter upprättad kunskapsbedömning
  Viktiga dokumentDokumentation avseende extra anpassningar2 år efter avslutad utbildning
  Protokoll från utvecklingssamtal1 år efter avslutad utbildning
  Individuell studieplan1 år efter avslutad utbildning
  Betyg efter prövningBevaras
  Intyg efter valideringBevaras
  Utdrag ur betygskatalogBevaras
  Intyg efter genomgången utbildningBevaras
  Kopior av examensbevisBevaras
  Utskriven och signerad betygskatalogBevaras
  Dokumentation gällande frånvaro/närvaroGallras vid inaktualitet
  Studerandes lösningar av nationella prov3 år
  Nationella prov och instruktionerSe Skolverkets författningssamling (SKOLFS 2013:19) eller nederst på denna sidaVarierar beroende på ämne
  Ansökningar från studerandeTvå år efter att beslutet om att utbildningen får ingå i yrkeshögskolan har upphörtSystemansvarig antagningssystemet
  Beslut om studieavbrott5 år efter beslut om studieavbrottUtbildningsledare/administratör
  Beslut om studieuppehåll5 år efter beslut om studieuppehållUtbildningsledare/administratör
  ExamensarbeteTvå år efter att beslutet om att utbildningen får ingå i yrkeshögskolan har upphörtOm det finns behov av att spara dokumentationen under längre tid, kontakta ditt dataskyddsombud.
  Bedömningsunderlag (LIA)Två år efter att beslutet om att utbildningen får ingå i yrkeshögskolan har upphörtOm det finns behov av att spara dokumentationen under längre tid, kontakta ditt dataskyddsombud.
  Kunskapskontroller: tentamen (inkl försättsblad), betygsgrundande dokumentation som inte hämtats ut av studerandeTvå år efter att beslutet om att utbildningen får ingå i yrkeshögskolan har upphörtOm det finns behov av att spara dokumentationen under längre tid, kontakta ditt dataskyddsombud.
  Betygsammanställning (genomströmningsflik)Två år efter att beslutet om att utbildningen får ingå i yrkeshögskolan har upphörtOm det finns behov av att spara dokumentationen under längre tid, kontakta ditt dataskyddsombud.
  Dokumentering av individuella samtal1 år efter avslutat intagUtbildningschef
  Kopior av examens- och utbildningsbevis10 år efter att beslutet om att utbildningen får ingå i yrkeshögskolan har upphörtAvser YH, utbildningsomgångar som är avslutade efter 2015.
  Protokoll inkl bilagor från ledningsgruppTvå år efter att beslutet om att utbildningen får ingå i yrkeshögskolan har upphörtUtbildningsledare
  Information som lämnat till studerandeTvå år efter att beslutet om att utbildningen får ingå i yrkeshögskolan har upphörtUtbildningsledare/Administratör
  Beslut från MYH (tillsyner och kvalitetsgranskningar)3 år efter beslutUtbildningsledare
  Utvärdering av kurser och utbildningar tillsammans med handlingsplanerTvå år efter att beslutet om att utbildningen får ingå i yrkeshögskolan har upphörtUtbildningsledare/Administratör
  Plan mot kränkande behandling10 år efter upprättad plan
  KlasslistorGallras vid inaktualitet
  Tillbudsrapporter2 år efter inträffad incident
  Protokoll från skyddsronder och övrigt arbetsmiljöarbete5 år efter upprättande
  Samtyckesblankett för publicering av namn/foto/video2 år efter samtycket upphört att gälla
  AvtalKontrakt med APL-platser2 år efter avslutad utbildning
  Uppdragsavtal med tillhörande villkorsbilaga10 år efter att konsultavtalet har upphörtRegional utbildningschef
  LIA: SamarbetsavtalTvå år efter att beslutet om att utbildningen får ingå i yrkeshögskolan har upphörtUtbildningsledare/Administratör

  https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/juridik/arkivera-och-gallra/vuxenutbildning/
 • Koncernekonomi, redovisning och styrelse
  OmrådeHandlingsslagHandlingstypBevara/ GallraFörvarasAnsvarig
  arkivering/
  gallring
  Anmärkning
  KoncernekonomiStyrelsedokumentKallelse, dagordning, bilagor
  BevarasAdmincontrol och styrelseserverCFOAvser moderbolaget. Kallelsen utgörs av mötesinbjudan via outlook. Dagordning och bilagor distribueras via styrelseportalen Admincontrol en vecka innan mötet.
  KoncernekonomiStyrelsedokumentStyrelseprotokollBevarasAdmincontrol och styrelseserverCFOAvser moderbolaget
  KoncernekonomiStyrelsedokumentStyrelseprotokoll, stämmoprotokoll, bolagsordning, aktiebok, aktiebrevBevarasAdmincontrol och styrelseserverCFOAvser moderbolaget
  KoncernekonomiStyrelsedokumentAktiebokBevarasEuroclearCFOEuroclear hanterar moderbolaget. Utdrag begärs ut vid behov.
  KoncernekonomiStyrelsedokumentÅrsstämmoprotokoll och dagordningar med bilagorBevarasAdmincontrol, styrelseserver och juridikserverCFO/BolagsjuristAvser moderbolaget
  KoncernekonomiStyrelsedokumentRegistrerings- och ändringsbevisVid inaktualitetMedarbetarwebben och OptoCFOEndast aktuella tillgängliga. Uttag från Bolagsverket.
  KoncernekonomiVerksamhetsstyrningBolagsordning, Arbetsordning styrelse, VD-instruktion, Finanspolicy, IR-policy, InsiderpolicyBevarasAdmincontrol och styrelseserverCFOAvser moderbolaget. Fastställs årligen på bolagsstämman och publiceras på IR-webben (del av medarbetarwebben).
  KoncernekonomiVerksamhetsstyrningAttestinstruktionBevarasAdmincontrol och styrelseserverCFOAvser moderbolaget. Granskas av revisionsutskottet vid förändring. Aktuella versioner publiceras på medarbetarwebben.
  ControllingPlanerings- och uppföljningshandlingarEnhets verksamhetsplaner, budget, prognos
  3 årRPCFOArbetsdokument och utdrag från RP sparas på server.
  ControllingPlanerings- och uppföljningshandlingarVerksamhetsplan, budget och prognos, fastställd av styrelsenBevarasRP och AdmincontrolCFOArbetsdokument och utdrag från RP sparas på server.
  KoncernekonomiPlanerings- och uppföljningshandlingarMånadsbokslut
  7 årJeeves, Agresso och övr ek system samt Opto för påskrivna dokument (original i bolagspärmar)
  Koncernekonomi/
  ekonomiservice
  Arkiveras (per bolag) enligt gällande bokslutsrutin
  KoncernekonomiPlanerings- och uppföljningshandlingarÅrsbokslut/KvartalsrapportBevarasJeeves, Agresso, Adra, OCRA och övr ek system samt Opto för påskrivna dokument (original i bolagspärmar)Koncernekonomi/
  ekonomiservice
  Avser moderbolag och dotterbolag. Kvartalsrapporten delas till marknaden, publiceras på hemsidan
  KoncernekonomiSkatteredovisningBolagsdeklaration7 årSkatteverket, signerade kopior i OptoCFOOriginal till Skatteverket. Deklarationen kan omprövas i 6 år.
  KoncernekonomiPlanerings- och uppföljningshandlingarÅrsredovisning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, bolagsstyrningsrapport, hållbarhetsrapport
  BevarasPåskrivna original i bolagspärm. Digital förvaring i Opto, se anmärkningCFOAvser moderbolaget. Fr o m 2020-06-30 signeras årsredovisningen digitalt Admincontrol och förvaras endast digitalt.
  KoncernekonomiPlanerings- och uppföljningshandlingarÅrsredovisning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, bolagsstyrningsrapport, hållbarhetsrapportBevarasPåskrivna original i bolagspärmCFOAvser dotterbolagen
  KoncernekonomiAvtalBankavtal (centralkontoavtal, bankgiroavtal)Sparas tillsvidareDigitalt - Bankens systemCFOUpplägg av konton för nya bolag, registrerar användare till dessa konton
  KoncernekonomiAvtalBankavtal - övrigaSparas tillsvidarePärm hos CFO samt digitaltCFOLåneavtal bl a
  KoncernekonomiInternkontrollInternkontrollplan, genomförande, åtgärdsplan3 årServer koncernekonomiCFOUnder framtagande, innebär regelbunden kontroll av processer.
  KoncernekonomiInternkontrollRisk- och sårbarhetsanalys och uppföljningsrapport3 årServer koncernekonomiCFOÄr under framtagande
  KoncernekonomiInternkontrollLoggböcker, insynslista, meddelanden till Finansinspektionen
  Sparas tillsvidareServer koncerncontrollingCFOInsiderförteckning ska sparas minst fem år. Insynslistan uppdateras vid förändring i styrelsen och ledande ställning.

  https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/juridik/arkivera-och-gallra/koncernledning-och-redovisning/
 • Ekonomiservice
  OmrådeHandlingsslagHandlingstypBevara/
  gallra
  FörvarasAnsvarig
  arkivering/
  gallring
  Anmärkning
  LeverantörPengar utBetalningsspecifikation
  Leverantörsbetalningar (LB)
  7 årPärmar. Arkiveras 2 år på kontoret. Skickas därefter till arkiv.Chef EkonomiserviceSammanställningar som upprättas i samband med bokföring och utbetalningar
  LeverantörPengar utLeverantörsfakturor, elektroniska och digitaliserade7 årOpto (BGC)Chef Ekonomiservicefrån april 2008, inget manuellt
  LeverantörPengar utLeverantörsfakturor, inkomna papper3 år alt 7 årPärmar arkiv plan 2 AFKChef Ekonomiservice3 år under förutsättning att de digitaliseras och lagras digitalt, annars 7 år
  LeverantörPengar utLeverantörsreskontra7 årJeeves/Agresso eller annat ek systemChef EkonomiserviceLeverantörsregister med uppgifter om mottagna fakturor och betalningsstatus
  LeverantörPengar utRekvisitioner, underlag för kreditkortsfakturering7 årOpto (BGC)Chef EkonomiserviceKvitton skannas in och bifogas faktura i Opto.
  LeverantörPengar utBestridande av fakturorVid inaktualitetOutlook, OptoChef EkonomiserviceKrav gallras löpande, efter action tagen/kravet är löst. Dokument under hantering sparas i bolagsmapp i Opto.
  KundPengar in
  Faktureringsunderlag + kopia på faktura7 årTopdesk och / eller JeevesChef EkonomiserviceBeställningar och annat som innehåller uppgifter som behövs för att sammanställa kundfakturor exempelvis elevlistor.
  KundPengar inKundregister7 årJeeves/Agresso eller annat ek systemChef EkonomiserviceInformation om organisations- eller personnummer, kundnummer och kundnamn samt annat av relevans
  KundPengar inKundreskontra7 årJeeves/Agresso eller annat ek systemChef EkonomiserviceKundregister med uppgifter om utsända fakturor och betalningsstatus. Vux i Agresso.
  KundPengar inInkassoärende kunderVid inaktualitetIntrum/Jurist&InkassoChef EkonomiserviceGallras efter att avskrivning skett.
  KundPengar inKundinbetalningar, underlag som laddas ner från kommuners portaler7 årJeeves, Google Drive och koncernekonomi-
  server
  Chef EkonomiserviceVerifikationsunderlag ifrån Bgc och Plusgiro. Verifikationsunderlag ifrån BGC. Kommuners direktinbetalningar (skolpeng). Jeeves används för förskola, grundskola, gymnasium. Agresso används för vux.
  Löpande ekonomiredovisningLöpande ekonomiredovisningHuvudboksposter7 årJeeves, Google Drive och koncernekonomi-
  server
  Chef Ekonomiservice
  Löpande ekonomiredovisningLöpande ekonomiredovisningUnderlag till huvudbokposter7 årJeeves, Google Drive och koncernekonomi-
  server
  Chef EkonomiserviceUnderlagen består av ett stort antal filer som sparas på Google Drive eller filserver.
  Löpande ekonomiredovisningLöpande ekonomiredovisningVerifikation7 årJeeves, Google Drive och koncernekonomi-
  server
  Chef Ekonomiservice
  Löpande ekonomiredovisningLöpande ekonomiredovisningKontoplan och konteringsdimensioner7 årJeeves/Agresso eller annat ek systemCFOÅrlig version bevaras i anslutning till bokslut
  Löpande ekonomiredovisningPlanerings- och
  uppföljnings-
  handlingar
  Resultaträkning7 årJeevesChef Ekonomiservice
  Löpande ekonomiredovisningPlanerings- och
  uppföljnings-
  handlingar
  Balansräkning7 årJeevesChef Ekonomiservice
  Löpande ekonomiredovisningPengar inPlus- och bankgirolistor, inbetalningar7 årJeeves och
  koncernekonomi-
  server
  Chef Ekonomiservice
  UtbetalningarPengar utVerifikation
  Underlag för utbetalningar
  7 årJeeves och
  koncernekonomi-
  server
  Chef EkonomiserviceAttesterade lönefiler, utebetalningsjournaler, körjournaler, kundrabatter och återbetalningar, överföringsuppdrag, kvitton etc.
  Löpande ekonomiredovisningLöpande ekonomiredovisningVerifikationslistor7 årJeevesChef Ekonomiservice
  Löpande ekonomiredovisningLöpande ekonomiredovisningAvstämning7 årAdraChef EkonomiserviceKontoutdrag, Skattedeklarationer, moms och arbetsgivaravgift
  Löpande ekonomiredovisningSkatteredovisningSkattedeklarationer, slutlig skatt7 årJeeves och AdraChef EkonomiserviceKopplat till både huvudbok och bokslut
  Löpande ekonomiredovisningLöpande ekonomiredovisningPrisbeslut kommun7 årOptoPrisgruppenGäller ej Vux, där sköter verksamhetsområdet detta

  https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/juridik/arkivera-och-gallra/ekonomi/
 • HR
  OmrådeHandlingsslagHandlingstypBevara/
  Gallra
  FörvaringAnsvarig arkivering / gallringAnmärkning
  AnställningAnställnings-
  handlingar
  Anställningsavtal och övriga villkor
  Gallras 10 år efter pensionPapper i personalakt i arkivskåp, digitalt i HR+På Support: HR-chef
  I verksamhet: Chef med personalansvar
  Anställningsavtal
  före 31 jan 2022: det fysiskt signerade avtalet utgör original och ska förvaras i personalakt i låst skåp, samt laddas upp i HR+. För AcadeMedia Support gäller att anställande chef ser till att avtalet kommer till HR-koncern, som ansvarar för arkiveringen. För segmenten ansvarar respektive chef med personalansvar att arkivering utförs.

  Fr o m 1 feb 2022: anställningsavtalet signeras digitalt och utgör originalhandling. Avtalet ska inte skrivas ut utan endast förvaras i HR+. Efter signering av båda parter skickas ett automatiskt mail till båda parter med avtalet bifogat som pdf. Detta mail ska hanteras enligt GDPR och därmed ska den anställande chefen radera sitt mail.

  Övriga villkor:
  Fysiskt signerade handlingar utgör original och ska förvaras i personalakt. Digitalt signerade handlingar utgör original och ska skrivas ut och läggas i personalakt.

  Anställds chef ansvarar för att avtal signeras och laddas upp i HR+.
  AnställningAnställnings-
  handlingar
  Dokumentation rörande byte av tjänstBevarasHR+På Support: HR-chef
  I verksamhet: Chef med personalansvar
  Ärende läggs in i Topdesk, befattning, lön och andra villkor justeras i Medvind.
  AnställningAnställnings-
  handlingar
  Avtal om upphörande av anställningBevarasPapper i personalakt i arkivskåp, digitalt i HR+På Support: HR-chef
  I verksamhet: Chef med personalansvar
  Avser avtalad, överenskommen, uppsägning
  AnställningAnställnings-
  handlingar
  UppsägningBevarasPapper i personalakt i arkivskåp, digitalt i HR+På Support: HR-chef
  I verksamhet: Chef med personalansvar
  AnställningAnställnings-
  handlingar
  Ansökan och beslut om tjänstledighet
  Gallras 3 år efter anställnings upphörandeHR+På Support: HR-chef
  I verksamhet: Chef med personalansvar
  Ansökan görs i Medvind
  AnställningAnställnings-
  handlingar
  Protokoll från lönesättande samtal
  Gallras 3 år efter anställnings upphörandeHR+På Support: HR-chef
  I verksamhet: Chef med personalansvar
  Avser protokoll från fackliga förhandlingar
  AnställningAnställnings-
  handlingar
  Skriftlig erinran
  Beslut om omplacering
  Uppsägning
  Gallras 3 år efter anställnings upphörandePersonalakt i arkivskåpetPå Support: HR-chef
  I verksamhet: Chef med personalansvar
  AnställningAnställnings-
  handlingar
  Beslut om omplaceringGallras 3 år efter anställnings upphörandePersonalakt i arkivskåpetPå Support: HR-chef
  I verksamhet: Chef med personalansvar
  AnställningAnställnings-
  handlingar
  Utdrag ur belastningsregistretGallras direktFår ej sparasPå Support: HR-chef
  I verksamhet: Chef med personalansvar
  Utdraget uppvisas endast och får inte sparas.
  AnställningAnställnings-
  handlingar
  Betyg och intyg utfärdade av arbetsgivaren
  Gallras 3 år efter anställnings upphörandeHR+På Support: HR-chef
  I verksamhet: Chef med personalansvar
  AnställningAnställnings-
  handlingar
  Ansökan förändrad sysselsättningsgrad
  Gallras 3 år efter anställnings upphörandeHR+På Support: HR-chef
  I verksamhet: Chef med personalansvar
  AnställningAnställnings-
  handlingar
  Beslut om och utbetalning av bonus och gratifikationer7 årHR+På Support: HR-chef
  I verksamhet: Chef med personalansvar
  AnställningAnställnings-
  handlingar
  Beslut Skatteverket skyddad identitet
  Vid inaktualitetHR+På Support: HR-chef
  I verksamhet: Chef med personalansvar
  Hanteras med försiktighet, gallras efter att skydd upphör
  AnställningArbetsmiljö-
  handlingar
  Dokumentation från skyddsronder
  -Protokoll
  -Central åtgärdsplan
  -Riskbedömningar
  3 årServerPå Support: HR-chef
  I verksamhet: Chef med personalansvar
  AnställningArbetsmiljö-
  handlingar
  Protokoll från skyddsronder
  Central åtgärdsplan
  Anmälningar Hot och våld
  Riskbedömningar
  3 år
  TopdeskPå Support: HR-chef
  I verksamhet: Chef med personalansvar
  AnställningArbetsmiljö-
  handlingar
  Anmälan om arbetsskada/tillbudBevarasTopdeskPå Support: HR-chef
  I verksamhet: Chef med personalansvar
  AnställningAnställnings-
  handlingar
  Kvitton för friskvårdGallras 1 år efter
  anställningens
  upphörande
  BenifyPå Support: HR-chef
  I verksamhet: Chef med personalansvar
  Kvitton skannas in och bifogas i Benify. Det inskannade kvittot utgör sedan original. Det fysiska kvittot sparas av medarbetaren själv.
  AnställningAnställnings-
  handlingar
  Kontaktinformation närmast anhörigVid inaktualitetHR+På Support: HR-chef
  I verksamhet: Chef med personalansvar
  Uppdateras vid förändring och gallras vid anställningens upphörande
  Arbetsanpassningar och rehabiliteringarAnställnings-
  handlingar
  Rehabiliteringsutredning och förfrågan från Försäkringskassan
  -Rehabiliteringsplan
  -Läkarintyg
  -Handlingsplan
  -Beslut Läkarintyg
  -Beslut om ersättning
  Vid inaktualitetHos respektive chefPå Support: HR-chef
  I verksamhet: Chef med personalansvar
  Behörighetskrav närmsta chef och HR
  FackligtAnställnings-
  handlingar
  Fackliga förhandlingsmöten:
  -Protokoll
  -Beslut
  -Överenskommelse
  BevarasBehörighet HRHR-chefMinnesanteckningar och överenskommelser i protokoll.
  KompetensutvecklingAnställnings-
  handlingar
  Intyg från genomförd utbildning
  Gallras vid anställningens upphörandeLMS för intern utbildningPå Support: HR-chef
  I verksamhet: Chef med personalansvar
  För externa utbildningar för chefer med personalansvar finns möjlighet att lägga in intyg i comea.
  KompetensutvecklingAnställnings-
  handlingar
  Dokumentation från medarbetarsamtal inkl individuell kompetensutvecklingVid inaktualitetPersonalakt i HR plus
  Behörighet närmsta chef och HR
  På Support: HR-chef
  I verksamhet: Chef med personalansvar
  RekryteringRekryteringshandlingarKravprofil
  Annons
  3 årRekryteringssystemPå Support: HR-chef
  I verksamhet: Chef med personalansvar
  Kravprofil och annons publiceras externt.
  RekryteringRekryteringshandlingarLista över sökande
  Urvalslista
  3 årRekryteringssystemPå Support: HR-chef
  I verksamhet: Chef med personalansvar
  Sökande och administration av sökande hanteras i rekryteringsverktyget.
  RekryteringRekryteringshandlingarIntervjuanteckningar
  Referensanteckningar
  3 årRekryteringssystemPå Support: HR-chef
  I verksamhet: Chef med personalansvar
  RekryteringRekryteringshandlingarAnsökningshandlingar, samtliga3 årRekryteringssystemPå Support: HR-chef
  I verksamhet: Chef med personalansvar
  Bör sparas minst 2 år pga. diskrimineringslagstiftningen.
  RekryteringRekryteringshandlingarSpontanansökningarVid inaktualitetRekryteringssystemPå Support: HR-chef
  I verksamhet: Chef med personalansvar
  AnställningAnställnings-
  handlingar
  Nyckelkvittenser Adolf Fredrik Kyrkogata 2 (AFK)Vid inaktualitetI pärm i receptionen, AFKNavetGäller kontoret på AFK

  https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/juridik/arkivera-och-gallra/personal/
 • Lön
  OmrådeHandlingsslagHandlingstypBevara/
  gallra
  FörvaringAnsvarig
  arkivering/
  gallring
  Anmärkning
  Beräkna och betala ut löner och arvodenLöneadministrativa handlingarBanklistor, utbetalad nettolön
  7 årLöneserverAvdelningschef lön
  Beräkna och betala ut löner och arvodenLöneadministrativa handlingarKontrolluppgifter till Skatteverket7 årAvdelningschef lön
  Beräkna och betala ut löner och arvodenLöneadministrativa handlingarFrivillig skatt7 årTopdesk och HR+Avdelningschef lönBegäran initieras av medarbetare via ärendesystemet Topdesk. Ny skattenivå registreras i lönesystemet för innevarande år.
  Beräkna och betala ut löner och arvodenLöneadministrativa handlingarLönespecifikation7 år
  HR+Avdelningschef lön
  Beräkna och betala ut löner och arvodenLöneadministrativa handlingarLönelista anställdSparas tillsvidareHR+Avdelningschef lönAvser lönelista/-sammanställning innehållande nödvändigauppgifter för beräkning av tjänstepension och avtalsförsäkringarenligt vid varje tid gällande avtal. Finns i HR+ att ta ut vid behov.
  Beräkna och betala ut löner och arvodenLöneadministrativa handlingarLönepåverkande inrapportering per anställd
  (t ex tidrapporter, ansökan om ledighet)
  7 år
  HR+ och MedvindAvdelningschef lönT.ex. ansökan om ledighet, frånvarorapportering. Ansökan om semester samt ledigheter upp till en månad finns i hr-plus. Ledigheter över en månad finns som pappersunderlag, dock inte semester.
  Beräkna och betala ut löner och arvodenLöneadministrativa handlingarSjukintyg/läkarintygVid inaktualitetHR+Avdelningschef lönLäkarintyg hanteras i HR+ och behöver inte arkiveras i pappersform av sekretesskäl. Frånvarodatum anmäls i Medvind. Gallras vid sjukdomsperiodens slut.
  Beräkna och betala ut löner och arvodenLöneadministrativa handlingarReseräkningar och utlägg7 årHR+Avdelningschef lönEventuella papperskvitton gallras efter inskanning eller fotografering. Reseräkning finns i HR+
  Beräkna och betala ut löner och arvodenLöneadministrativa handlingarBeslut om jämkning7 årTopdesk och HR+Avdelningschef lönInfo finns i HR+ att ta ut vid behov. Beslutet läggs in som ett ärende i Topdesk.
  Beräkna och betala ut löner och arvodenLöneadministrativa handlingarBeslut om utmätning av lön7 årTopdesk och HR+Avdelningschef lönInfo finns i HR+ att ta ut vid behov. Beslutet läggs in som ett ärende i Topdesk.
  Beräkna och betala ut löner och arvodenLöneadministrativa handlingarLöneskuldsbrevVid inaktualitetLöneserverAvdelningschef lönGallras efter action tagen/kravet är löst. Original skickas per post och kopia sparas på filserver.
  Beräkna och betala ut löner och arvodenLöneadministrativa handlingarÖvertids- och jourjournaler7 årHR+Avdelningschef lönFinns i HR+ att ta ut vid behov.
  Beräkna och betala ut löner och arvodenLöneadministrativa handlingarPensionsansökanSparas tillsvidareTopdeskAvdelningschef lönPåskrift av chef. Ansökan skannas in och läggs som ärende i Topdesk.
  Beräkna och betala ut löner och arvodenLöneadministrativa handlingarUppgift om barns personnummer vid föräldraledighet
  Vid inaktualitetHR+ och MedvindAvdelningschef lönFinns i HR+ att ta ut vid behov. Rätt att ta ut föräldraledighet upp till 12 års ålder. Gallras när rätt ta ut föräldraledighet upphör eller när anställning upphör.
  Beräkna och betala ut löner och arvodenLöneadministrativa handlingarStatistik över ersättningsutbetalningar vid sjukdom3 år efter anställnings upphörandeHR+Avdelningschef lönFinns i HR+ att ta ut vid behov.
  Pension och försäkringLöneadministrativa handlingarUppgifter kring tjänstledighet som ej är pensionsgrundande3 år efter anställnings upphörandeHR+Avdelningschef lönFinns i HR+ att ta ut vid behov.
  Pension och försäkringLöneadministrativa handlingarUppgifter från pensionsavtaletSparas tillsvidareHR+Avdelningschef lönInformation om ITP1 eller ITP2 läggs in i HR+, inga belopp.
  Pension och försäkringLöneadministrativa handlingarUppgifter om inbetalade premiebeloppSparas tillsvidareCollectum och Söderberg och partnerAvdelningschef lönArbetsgivarfil till Idur (Collectum) samt Söderberg och Partner.
  Beräkna och betala ut löner och arvodenLöneadministrativa handlingarLönelistor månadsvisa löneutbetalningar
  Sparas tillsvidareHR+Avdelningschef lönFinns i HR+ att ta ut vid behov.
  Beräkna och betala ut löner och arvodenLöneadministrativa handlingarSemester saldo /sparade semesterdagar3 år efter anställnings upphörandeHR+Avdelningschef lönSaldo syns på lönespecifikation innevarande år + 4 senaste åren. Finns dagar kvar efter 5 år sker utbetalning.
  Beräkna och betala ut löner och arvodenLöneadministrativa handlingarSchema arbetstidVid inaktualitet HR+ och MedvindAvdelningschef lönSchema läggs upp i Medvind och läses in i HR+
  Pension och försäkringLöneadministrativa handlingarLöneväxlingVid inaktualitetBenifyAvdelningschef lönSkickar informationon om lön till Collectum. Benify sköter avdraget på lönen.
  Beräkna och betala ut löner och arvodenLöneadministrativa handlingarLönekorrigering pga förmåner3 år efter anställnings upphörandeHR+Avdelningschef lönInläsningsfil från Benify rörande t ex friskvård, SL-kort

  https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/juridik/arkivera-och-gallra/lon/
 • Inköp
  OmrådeHandlingsslagHandlingstypBevara/
  gallra
  FörvaringAnsvarig
  arkivering/
  gallring
  Anmärkning
  UpphandlingUpphandlingRamavtal med avtalstillägg10 år efter avtalstidens utgångInköpsserver, Opto och medarbetarwebbenAdmin
  UpphandlingUpphandlingInformationsförfrågan (RFI)10 år eller
  vid inaktualitet
  InköpsserverTeamleaderUndersökning vilka produkter och tjänster som finns. Om informationsförfrågan inte leder till ett avtal gallras dokumentationen direkt.
  UpphandlingUpphandlingFörfrågningsunderlag (RFQ)10 år eller
  vid inaktualitet
  InköpsserverTeamleaderOm förfrågningsunderlaget inte leder till ett avtal gallras dokumentationen direkt.
  UpphandlingUpphandlingAnbud, antaget
  Anbud, ej antaget
  10 år eller
  vid inaktualitet
  InköpsserverTeamleader
  UpphandlingUpphandlingUtvärdering av anbud10 årInköpsserverTeamleader
  Upphandling/
  segment
  UpphandlingLokalanpassade avtal kopplad till ramavtalet10 år
  Pga reglerna för generell preskription
  Digitalt ute på respektive enhetRektor/SkolchefAvtalet skapas ute på enheten av behörig beställare.
  Upphandling/
  segment
  UpphandlingAvrop/beställning mot ramavtal3 årDigitalt ute på respektive enhet (gäller vid mailbeställning)Rektor/SkolchefSkapas ute på enheten av behörig beställare.
  Vårda och förvalta ingångna avtalUpphandlingAvstämning och uppföljning med avtalsparter
  Protokoll
  3 årInköpsserverTeamleader

  https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/juridik/arkivera-och-gallra/inkop/
 • Fastighet
  OmrådeHandlingsslagHandlingstypBevara/
  gallra
  FörvaringAnsvarig
  arkivering/
  gallring
  Anmärkning
  HyresavtalLokalavtalLokalhyresavtal inklusive tilläggsavtal och internavtal och externa uthyresavtal10 år efter att lokalen avskaffasPythagoras, Google Drive och arkiv plan 2Koncern business controlAlla giltiga avtal finns i Pythagoras. Internavtal innebär enhet som hyr av annan enhet. Externa uthyresavtal innebär att AcadeMedia hyr ut till extern organisation. Förvaltare på segment sköter omförhandling.
  HyresavtalLokalavtalUppsägning och bekräftelse av denna10 år efter att lokalen avskaffasPythagoras, Google Drive och arkiv plan 2Koncern business controlKan inte e-signeras. Uppsägning skickas via rek. All dokumentation kring upsägningar lagras på Google Drive.
  HyresavtalLokalavtalBevakningslista med kommentarer om eventuell uppsägning
  BevarasGoogle DriveKoncern business controlbevakning på vilka avtal som kan sägas upp. Andra listor tas även ut för lättare översyn.
  HyresavtalLokalavtalÖvriga listor rörande hyresavtalBevarasGoogle Drive och filserverKoncern business controlFör att underlätta översynen av hyresavtalen, t ex kostnader, ytor, mm
  InvesteringBygghandlingarInvesteringsprojekt kopplad till fastighet/lokal
  - Behovsanalys från verksamheten
  - Beställning till fastighetsägare
  - Kostnader
  - Byggprojekt-handlingar (kopior från fastighetsägare)
  10 år efter att lokalen avskaffasSegment förvarar handlingarnaRektor/
  skolchef
  Avser de investeringar där Academedia tar projekteringskostnaderna jämfört med fastighetsägaren. Styrs helt av segmenten och sköts av lokala förvaltare. Organisationen gjordes om våren 2020. Innan dess kan projekt ha drivits av koncernen.
  InvesteringBygghandlingarBygglovsansökningar och beslut (avslagna och beviljade)10 år efter att lokalen avskaffasSegment förvarar handlingarnaRektor/
  skolchef
  Avser utbyggnader av ramper, skyltar, flyttbara moduler från exempelvis Temporent. Fr o m våren 2021 ska bygglovsansökningar läggas in i Pythagoras. Sköts av förvaltarna inom segment.

  https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/juridik/arkivera-och-gallra/fastighet/
 • Trygghet och säkerhet
  OmrådeHandlingsslagHandlingstypBevara/
  gallra
  FörvaringAnsvarig
  arkivering/
  gallring
  Anmärkning
  TrygghetUtredningsärendenWhistleblowing10 år2 SecureTrygghetsdirektörEnligt lag. Anmälan görs via 2 secure. Alla okvalificerade anmälningar gallras tre veckor efter att det har kommit in. De som utreds gallras elektroniskt, men de finns utskrivna i ett kassaskåp, sedan 2017. Handlar till stor del om arbetsmiljöfrågor och trakasserier och diskriminering. De bevaras tillsammans med utredningen och beslut.
  TrygghetUtredningsärendenHot framförda på mail och smsVid inaktualitetTrygghetsdirektörDokumentation angående hot- och våldsituationer. Hot i lagens mening polisanmäls, arbetsmiljöfrågor anmäls till arbetsmiljöverket
  TrygghetUtredningsärendenIncidenter som har negativ påverkan på organisation och person10 årTopdeskTrygghetsdirektör
  TrygghetVerksamhetsstyrningCode of conductBevarasMedarbetarwebben och filserverTrygghetsdirektörUppdateras varje år av styrelsen efter årsstämman

  https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/juridik/arkivera-och-gallra/trygghet-och-sakerhet/
 • Kommunikation
  OmrådeHandlingsslagHandlingstypBevara/
  gallra
  FörvaringAnsvarig
  arkivering/
  gallring
  Anmärkning
  Extern kommunikationExtern kommunikationFöretagsinformation och nyhetsflödeBevarasHos leverantören, Duva och EmberKommunikations-direktörAvser moderbolaget. Sparas ned en gång om året, första veckan i juni. Arkivering hos leverantören.
  Extern kommunikationExtern kommunikationPressmeddelandenBevarasHos leverantören, Duva och EmberKommunikations-direktörAvser moderbolaget. Distribueras via TT
  Extern kommunikationExtern kommunikationDebattartiklarBevarasHos leverantören, Duva och EmberKommunikations-direktörPubliceras på extern media
  Extern kommunikationExtern kommunikationFacebook, Twitter, Linkedin, YoutubeVid inaktualitetFinns kvar på sociala medierKommunikations-direktörAvser moderbolaget. Viktiga nyheter arkiveras som pressmeddelande. Inlägg på sociala medier arkiveras inte. Olämpliga kommentarer gallras.
  Intern kommunikationVerksamhetsstyrningNyhetsbrev internt
  Vid inaktualitetHos leverantören, Duva och EmberAnsvarig på koncernstab och segmentstabFr o m 2021 ligger de kvar på medarbetarwebben, tidigare mailades de ut.
  Intern kommunikationVerksamhetsstyrningAcadeMedias kommunikationsplan
  BevarasKommunikations-servernKommunikations-direktör
  Intern kommunikationVerksamhetsstyrningKommunikationsplaner av ringa betydelse och tillfällig karaktärVid inaktualitetKommunikations-servernKommunikations-direktör
  Grafisk profilGrafisk profilBilderBevaras
  Qbank bilddatabasKommunikations-direktörAvser moderbolaget. Sparas ner tillsammans med samtyckesavtal. Inga bilder får sparas längre än samtycke finns, men idag när samtycket löper ut gallras det inte. Bilderna är tagna av proffs.
  Grafisk profilExtern kommunikationReferenskopior av varje trycksak
  BevarasFysiskt (5 ex) och digitalt (PDF)Ansvarig på koncernstab och segmentstabFör AFK: Navet sköter hanteringen (kvalitetsrapporten, årsredovisningen, färdplanen och ett par olika foldrar)
  Grafisk profilGrafisk profilLogotyper, mallar
  BevarasHos leverantören, Duwa och Ember och kommunikations-servernKommunikations-direktör
  Extern kommunikation / juridikExtern kommunikationRemissvarBevarasHos leverantören, Duwa och Ember och kommunikations-servernKommunikations-direktör

  https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/juridik/arkivera-och-gallra/kommunikation/
 • Juridik och Compliance
  OmrådeHandlingsslagHandlingstypBevara/
  gallra
  FörvaringAnsvarig
  arkivering/
  gallring
  Anmärkning
  DokumenthanteringVerksamhetsstyrningArkiveringsplanBevarasMedarbetarwebben, koncernjuridiks serverChefsjuristSes över en gång per år av respektive stab och dataskyddsombud.
  Rättsliga processerUtredningsärendenÖverklaganden, domar, yttranden, fullmakt, registreringsbevis10 år efter att domen vunnit laga kraft.Filserver koncernjuridikChefsjurist
  Interna utredningarUtredningsärendenRättsutredningar
  -PM
  10 år
  Filserver koncernjuridikChefsjurist
  Interna utredningarInternkontrollRegisterförteckningar, kartläggningar med stöd av dataskyddsförordning3 årFilserver koncernjuridikChefsjuristAnsvar för innehållet är resp personuppgifts-ansvarig
  Interna utredningarUtredningsärendenAnmälningsärenden, kränkande behandling, klagomål på utbildning, Skolinpektionen och BEO
  10 årFilserver skoljuridik i GöteborgChefsjuristHanteras av skoljuridik i Göteborg för segmenten.
  Interna utredningarUtredningsärendenPersonuppgiftsincidenter utifrån GDPR10 år
  TopdeskChefsjuristHandläggs av DSO eller personuppgiftsansvarig
  Interna utredningarUtredningsärendenJuridiska frågor och svar av ringa och tillfällig betydelseVid inaktualitet
  Filserver koncernjuridikChefsjurist
  AvtalAvtalBolagsjuridiska handlingar, t ex avtalSparas tillsvidareFilserver KoncernmaterialChefsjurist
  Interna utredningarInternkontrollRiskanalys/
  Risklista
  3 årOne DriveChefsjuristRisklistan uppdateras vid varje rapporteringstillfälle (september, november, januari, mars, maj)

  https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/juridik/arkivera-och-gallra/juridik-och-compliance/
 • Academy
  OmrådeHandlingsslagHandlingstypBevara/
  gallra
  FörvaringAnsvarig
  arkivering/
  gallring
  Anmärkning
  UtbildningMedarbetarutbildningPresentation av utbildningarVid inaktualitetUtbildningswebben, LMSHR-direktörLMS är plattformen där utbudet presenteras, både digital utbildning via teams och fysisk utbildning. Utifrån hur behoven har sett ut de senaste åren, om utbildningsledaren finns kvar inom AcadeMedia och om den är gammal så har gallring skett. Gallras när kursen raderas.
  UtbildningMedarbetarutbildningStatistik på deltagandeVid inaktualitetUtbildningswebben, LMSHR-direktörFr o m våren 2020 har statistiken börjat räknas om. På utbildningar som har raderats går det inte att ta fram statistik. Gallras när kursen raderas.
  UtbildningMedarbetarutbildningUtvärderingVid inaktualitetUtbildningswebben, LMSHR-direktörUtvärderingen görs på respektive utbildningssida. Resultatet är aggregerat. Gallras när kursen raderas.
  UtbildningMedarbetarutbildningKursmaterial, t ex filmer underlag till utbildningar, guidade instruktionerVid inaktualitetUtbildningswebben, LMSHR-direktörDet utbildningsledaren vill dela med deltagarna laddas upp här. Gallras när kursen raderas.
  UtbildningMedarbetarutbildningKursmaterial, t ex filmer underlag till utbildningar, guidade instruktionerBevarasGoogle Drive och One DriveHR-direktörMaterial som Academy har producerat

  https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/juridik/arkivera-och-gallra/academedia-academy/
 • IT
  OmrådeHandlingsslagHandlingstypBevara/
  gallra
  FörvarasAnsvarig
  arkivering/
  gallring
  Anmärkning
  ITIT-administrationE-postloggar90 dagarMicrosoft och GoogleIT-chefAvser Office 365 och Google suite
  ITIT-administrationSystemloggar90 dagarMicrosoftIT-chefAllmänna systemloggar på hostade system, ex driftloggar, felloggar, inloggningsloggar, ändringsloggar, e-postloggar
  ITIT-administrationSäkerhetsloggar90 dagarMicrosoftIT-chef
  ITIT-administrationSpamfilter30 dagarMicrosoft och GoogleIT-chef
  ITIT-administrationKonton för anställda90 dagar efter avslutIT-chef
  ITIT-administrationKonton för elever och vårdnadshavare90 dagar efter avslutIT-chef
  ITInternkontrollInformationssäkerhets-
  klassning
  3 årConfluenceIT-chef
  ITInternkontrollRiskbedömningar3 årConfluenceIT-chef
  ITIT-administrationFörvaltningsplanerSparas tillsvidareConfluence, Google Drive, One Drive, Office 365IT-chef
  ITIT-administrationIncidenthantering, ändringshantering, problemhanteringSparas tillsvidareTopdeskIT-chef
  ITIT-administrationutvecklingskodVid inaktualitetMicrosoft for developers, AmazonIT-chefGallras vid avveckling av tjänst

  https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/juridik/arkivera-och-gallra/it/

Innehållsansvarig

Uppdaterad