Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Arkiveringsplan

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Insamlade personuppgifter som inte längre behövs ska gallras, medan vissa insamlade personuppgifter måste arkiveras under kortare eller längre tid innan de kan raderas. För att säkerställa att arkivering och gallring sker korrekt finns en arkiveringsplan.

Tänk på att du inte kan kasta handlingar bara för att de inte listas i arkiveringsplanen nedan, den innehåller inte alla sorts dokumenttyper utan fylls på löpande. Om du har frågor kring hur länge viss dokumentation ska sparas, kontakta ditt dataskyddsombud.

Saknar du någon typ av dokument, tipsa oss gärna genom att maila juridik@academedia.se.

Här hittar du Skolverkets instruktioner om hur länge nationella prov ska sparas i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Begrepp

Handling – text, bild, film eller liknande.

Gallring innebär att en handling förstörs.

Bevaras innebär att en handling ska sparas för all framtid.

Gallring efter (exempelvis) 5 år innebär att handlingen kan gallras tidigast fem år efter att den upprättats.

Gallring vid inaktualitet innebär att handling kan gallras när den inte längre är aktuell.

Avslutad utbildning innebär att studerande fått godkända betyg i samtliga kurser/kursmoment. Om en studerande läser ikapp kurser som inte blivit godkända är utbildningen således inte avslutad.

 • Förskola
  OmrådeExempel på dokumentBevaras/gallrasAnmärkning
  Rättsliga processerÄrenden i domstol10 år efter att dom vunnit laga kraft
  AnmälningsärendenBeslut och utredning av klagomål mot utbildningen5 år efter beslut
  Anmälning/utredning av kränkande behandling till huvudmannen enligt 6 kap 10 § skollagen5 år efter beslut
  Viktiga dokumentErbjudande om förskoleplatsGallras vid läsårsslut
  Överenskommelse om platsGallras vid läsårsslut
  Uppsägning av platsGallras vid läsårsslut
  Dokumentation för särskilt stöd enligt 8 kap 9 § skollagenGallras efter överlämning vid övergång till grundskolan
  Dokumentation avseende tilläggsbelopp10 år
  Protokoll från utvecklingssamtalGallras vid övergång till grundskolan
  Plan mot kränkande behandling10 år efter att plan upprättats
  KlasslistorGallras vid läsårsslut
  Dokumentation gällande frånvaro/närvaroGallras 1 år efter läsårsslut
  Tillbudsrapporter5 år efter inträffad incident
  Protokoll från skyddsronder och övrigt arbetsmiljöarbete5 år efter upprättande
  Utdrag ur belastningsregistret1 år efter anställningsdatum
  Samtyckesblankett för publicering av namn/foto/video2 år efter att samtycket har upphört att gälla

  https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/juridik/arkivera-och-gallra/forskola/
 • Grundskola
  OmrådeExempel på dokumentBevaras/gallrasAnmärkning
  Rättsliga processerÄrenden i domstol10 år efter dom vunnit laga kraft
  AnmälningsärendenBeslut och utredning av klagomål mot utbildningen5 år efter beslut
  Anmälning/utredning av kränkande behandling till huvudmannen enligt 6 kap 10 § skollagen5 år efter beslut
  Beslut och utredning om disciplinära åtgärder 5 kap 7-13 §§ skollagenGallras vid läsårsslutSparas hos huvudmannen
  Beslut om avstängning av elev3 år efter beslutSparas hos huvudmannen
  Interna utredningarUtredning om behov av särskilt stöd2 år efter avslutad utredning
  Kunskapsbedömning av nyanländ5 år efter utförd kunskapsbedömning
  Viktiga dokumentÖverenskommelse om platsGallras vid läsårsslut
  Uppsägning av platsGallras vid läsårsslut
  Beslut om åtgärdsprogram grundskolan2 år efter avslutad utbildning
  Beslut om placering i annan undervisningsgrupp2 år efter avslutad utbildning
  Beslut om anpassad studiegång i grundskolan5 år efter avslutad utbildning
  Beslut om enskild undervisning 2 år efter avslutad utbildning
  Överklaganden avseende beslut om placering i särskild undervisningsgrupp5 år efter avslutad utbildning
  Beslut om förberedelseklass för nyanlända2 år efter avslutad utbildning
  Beslut om placering av nyanländ i lämplig årskurs2 år efter avslutad utbildning
  Protokoll från utvecklingssamtal2 år efter avslutad utbildning
  Individuell utvecklingsplan2 år efter avslutad utbildning
  Skriftliga bedömningar enligt 10 kap 22 § skollagenBevarasAvser elev i årskurs 9
  Terminsbetyg2 år efter avslutad utbildning
  Kopior av slutbetygBevaras
  Utskriven och signerad betygskatalogBevaras
  Dokumentation gällande frånvaro/närvaroGallras 1 år efter läsårsslut
  Beslut om befrielse från obligatoriskt inslag i grundskolan5 år efter avslutad utbildning
  Elevlösningar av nationella prov3 år
  Nationella prov och instruktionerSe Skolverkets författningssamling (SKOLFS 2013:19) eller nederst på denna sidaVarierar beroende på ämne
  Plan mot kränkande behandling10 år efter upprättad plan
  OrdningsreglerGallras vid inaktualitet
  Tillbudsrapporter2 år efter inträffad incident
  Protokoll från skyddsronder och övrigt arbetsmiljöarbete5 år efter upprättande
  Samtyckesblankett för publicering av namn/foto/video2 år efter att samtycket upphört att gälla
  Utdrag ur belastningsregistret1 år efter anställningsdatum
  Rutiner/policies/blanketterKlasslistorGallras vid inaktualitet
  ÖverenskommelserÖverenskommelse om prao-platser1 år
  Kvittens vid lån av datorutrustningGallras vid inaktualitetGallras när datorn är återlämnad eller utköpt

  https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/juridik/arkivera-och-gallra/grundskola/
 • Gymnasieskola
  OmrådeExempel på dokumentBevaras/gallrasAnmärkning
  Rättsliga processerÄrenden i domstol10 år efter att domen vunnit laga kraft
  AnmälningsärendenBeslut och utredning av klagomål mot utbildningen5 år efter beslut
  Anmälning/utredning av kränkande behandling till huvudmannen enligt 6 kap 10 § skollagen5 år efter beslut
  Beslut och utredning om disciplinära åtgärder 5 kap 7-13 §§ skollagenGallras vid läsårsslutSparas hos huvudmannen
  Beslut om avstängning av elev3 år efter beslutSparas hos huvudmannen
  Interna utredningarUtredning om behov av särskilt stöd2 år efter avslutad utredning
  Kunskapsbedömning av nyanländ5 år efter upprättad kunskapsbedömning
  Viktiga dokumentBeslut om åtgärdsprogram gymnasiet1 år efter avslutad utbildning
  Beslut om reducerat program1 år efter avslutad utbildning
  Beslut om individuellt anpassat program1 år efter avslutad utbildning
  Beslut om placering av nyanländ i lämplig årskurs1 år efter avslutad utbildning
  Protokoll från utvecklingssamtal1 år efter avslutad utbildning
  Individuell studieplan1 år efter avslutad utbildning
  Skriftliga bedömningar enligt 8 kap 20 § gymnasieförordningenBevarasAvser introduktionsprogram
  Sammanställning enligt 8 kap 22 § gymnasieförordningenBevarasAvser introduktionsprogram
  Kopior av gymnasieintyg enligt 8 kap 21 § gymnasieförordningenBevarasAvser introduktionsprogram
  Kopior av studieintygBevaras
  Kopior av examensbevisBevaras
  Betyg efter prövningBevarasAvser den som inte är elev i gymnasieskolan
  Utskriven och signerad betygskatalogBevaras
  Dokumentation gällande frånvaro/närvaroGallras 1 år efter läsårsslut
  Elevlösningar av nationella prov3 år
  Nationella prov och instruktionerSe Skolverkets författningssamling (SKOLFS 2013:19) eller nederst på denna sidaVarierar beroende på ämne
  Skriftliga tester, prov och elevlösningarGallras vid inaktualitetOm det finns behov av att spara dokumentationen under längre tid, kontakta ditt dataskyddsombud.
  Plan mot kränkande behandling10 år efter upprättad plan
  OrdningsreglerGallras vid inaktualitet
  KlasslistorGallras vid inaktualitet
  Tillbudsrapporter2 år efter inträffad incident
  Protokoll från skyddsronder och övrigt arbetsmiljöarbete5 år efter upprättande
  Samtyckesblankett för publicering av namn/foto/video2 år efter samtycket upphört att gälla
  Kvittens vid lån av datorutrustningGallras vid inaktualitetGallras när datorn är återlämnad eller utköpt
  KontraktKontrakt med APL-platser2 år efter avslutad utbildning
  Kontrakt med övriga praktikplatser2 år efter avslutad utbildning
  Kontrakt gällande lärlingsutbildning2 år efter avslutad utbildning
  Kontrakt gällande lärlingsliknande praktik2 år efter avslutad utbildning

  https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/juridik/arkivera-och-gallra/gymnasieskola/
 • Vuxenutbildning
  OmrådeExempel på dokumentBevaras/gallrasAnmärkning
  Rättsliga processerÄrenden i domstol10 år efter dom vunnit laga kraft
  AnmälningsärendenBeslut och utredning av klagomål mot utbildningen5 år efter beslut
  Anmälning/utredning av kränkande behandling till huvudmannen enligt 6 kap 10 § skollagen5 år efter beslut
  Beslut om disciplinära åtgärder 5 kap 7-13 §§ skollagenGallras vid läsårsslutSparas hos huvudmannen
  Beslut om avstängning av studerande3 år efter beslutSparas hos huvudmannen
  Interna utredningarKunskapsbedömning av nyanländ5 år efter upprättad kunskapsbedömning
  Viktiga dokumentDokumentation avseende extra anpassningar2 år efter avslutad utbildning
  Protokoll från utvecklingssamtal1 år efter avslutad utbildning
  Individuell studieplan1 år efter avslutad utbildning
  Betyg efter prövningBevaras
  Intyg efter valideringBevaras
  Utdrag ur betygskatalogBevaras
  Intyg efter genomgången utbildningBevaras
  Kopior av examensbevisBevaras
  Utskriven och signerad betygskatalogBevaras
  Dokumentation gällande frånvaro/närvaroGallras vid inaktualitet
  Studerandes lösningar av nationella prov3 år
  Nationella prov och instruktionerSe Skolverkets författningssamling (SKOLFS 2013:19) eller nederst på denna sidaVarierar beroende på ämne
  Ansökningar från studerandeTvå år efter att beslutet om att utbildningen får ingå i yrkeshögskolan har upphörtSystemansvarig antagningssystemet
  Beslut om studieavbrott5 år efter beslut om studieavbrottUtbildningsledare/administratör
  Beslut om studieuppehåll5 år efter beslut om studieuppehållUtbildningsledare/administratör
  ExamensarbeteTvå år efter att beslutet om att utbildningen får ingå i yrkeshögskolan har upphörtOm det finns behov av att spara dokumentationen under längre tid, kontakta ditt dataskyddsombud.
  Bedömningsunderlag (LIA)Två år efter att beslutet om att utbildningen får ingå i yrkeshögskolan har upphörtOm det finns behov av att spara dokumentationen under längre tid, kontakta ditt dataskyddsombud.
  Kunskapskontroller: tentamen (inkl försättsblad), betygsgrundande dokumentation som inte hämtats ut av studerandeTvå år efter att beslutet om att utbildningen får ingå i yrkeshögskolan har upphörtOm det finns behov av att spara dokumentationen under längre tid, kontakta ditt dataskyddsombud.
  Betygsammanställning (genomströmningsflik)Två år efter att beslutet om att utbildningen får ingå i yrkeshögskolan har upphörtOm det finns behov av att spara dokumentationen under längre tid, kontakta ditt dataskyddsombud.
  Dokumentering av individuella samtal1 år efter avslutat intagUtbildningschef
  Kopior av examens- och utbildningsbevis10 år efter att beslutet om att utbildningen får ingå i yrkeshögskolan har upphörtAvser YH, utbildningsomgångar som är avslutade efter 2015.
  Protokoll inkl bilagor från ledningsgruppTvå år efter att beslutet om att utbildningen får ingå i yrkeshögskolan har upphörtUtbildningsledare
  Information som lämnat till studerandeTvå år efter att beslutet om att utbildningen får ingå i yrkeshögskolan har upphörtUtbildningsledare/Administratör
  Beslut från MYH (tillsyner och kvalitetsgranskningar)3 år efter beslutUtbildningsledare
  Utvärdering av kurser och utbildningar tillsammans med handlingsplanerTvå år efter att beslutet om att utbildningen får ingå i yrkeshögskolan har upphörtUtbildningsledare/Administratör
  Plan mot kränkande behandling10 år efter upprättad plan
  KlasslistorGallras vid inaktualitet
  Tillbudsrapporter2 år efter inträffad incident
  Protokoll från skyddsronder och övrigt arbetsmiljöarbete5 år efter upprättande
  Samtyckesblankett för publicering av namn/foto/video2 år efter samtycket upphört att gälla
  AvtalKontrakt med APL-platser2 år efter avslutad utbildning
  Uppdragsavtal med tillhörande villkorsbilaga10 år efter att konsultavtalet har upphörtRegional utbildningschef
  LIA: SamarbetsavtalTvå år efter att beslutet om att utbildningen får ingå i yrkeshögskolan har upphörtUtbildningsledare/Administratör

  https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/juridik/arkivera-och-gallra/vuxenutbildning/
 • Koncernledning och redovisning
  OmrådeDokumentBevaring/ GallringFörvarasAnsvarig arkivering/gallringKommentar
  KoncernekonomiStyrelse:
  Kallelse
  Föredragningslista
  Styrelseprotokoll
  BevaraAdmincontrol (moderbolaget)
  Pärmar + digitalt Opto (övriga bolag)
  CFO/KoncernekonomiCFO ansvarar för moderbolaget som förvaras i DD. Koncernekonomi ansvarar för övriga bolag.
  Bolagsordning och stadgar
  Ägardirektiv
  Firmateckning
  Aktiebrev
  Aktiebok
  BevaraAdmincontrol (moderbolaget)
  Pärmar + digitalt Opto (övriga bolag)
  CFO/KoncernekonomiCFO ansvarar för moderbolaget som förvaras i DD. Koncernekonomi ansvarar för övriga bolag.
  Årsstämma:
  Protokoll och dagordningar med bilagor
  BevarasAdmincontrol (moderbolaget)
  Pärmar + digitalt Opto (övriga bolag)
  CFO/KoncernekonomiCFO ansvarar för moderbolaget som förvaras i DD. Koncernekonomi ansvarar för övriga bolag.
  ControllingEnhets verksamhetsplaner, budget, prognos
  3 årDigitalt -RPKoncerncontroller
  Verksamhetsplan, budget och prognos, fastställd av styrelsen
  BevaraDigitalt -RP och AdmincontrolKoncerncontroller
  KoncernekonomiInsiderinformation
  - Loggböcker
  - Insynslista
  - Meddelanden till FI
  BevaraDigitalt, server koncerncontrollingCFO/Koncerncontroller
  Månadsbokslut
  7 årDigitalt - Jeeves, Agresso och övr ek system samt Opto för påskrivna dokument (original i bolagspärmar)
  Koncernekonomi/ekonomiserviceArkiveras (per bolag) enligt gällande bokslutsrutin
  Koncernredovisning7 årDigitalt - OCRAKoncernekonomi
  Årsbokslut/Kvartalsrapport
  Verksamhetsberättelse
  Revisionsberättelse
  Hållbarhetsredovisning
  BevaraDigitalt - Opto
  Påskrivna original i bolagspärm
  Koncernekonomi/KoncerncontrollAvser på bolagsnivå såväl som koncernnivå.
  BolagsdeklarationBevarasDigitalt -SKV. Signade kopior i OptoKoncernekonomi
  Internkontrollplan
  Risk- och sårbarhetsanalys
  Uppföljningsrapport
  3 årAdmincontrolCFO
  Register bankkonton/FullmakterGallras vid inaktualitetDigitalt - Bankens systemKoncernekonomi/ekonomiservice
  Bankavtal (centralkontoavtal, bankgiroavtal)BevaraDigitalt - Bankens systemKoncernekonomi
  Bankavtal - övrigaBevaraPärm hos CFO samt digitaltKoncernekonomi
  Delegations- och attestinstruktionBevaraDigitalt - gällande på supportwebben. Äldre versioner ekonomi servernCFO
  Registrerings- och ändringsbevisGallras löpandesupportwebben samt OptoKoncernekonomiEndast aktuella tillgängliga

  https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/juridik/arkivera-och-gallra/koncernledning-och-redovisning/
 • Personal
  OmrådeDokumentBevaring/ GallringFörvarasAnsvarig arkivering/gallringKommentar
  AnställningAnställningsavtal
  Tillägg till avtal
  Avtal om förmåner/Bonusar
  Avtal om upphörande av anställning
  Pappersdokument sparas 3 år efter digitalisering
  Digitalt dokument bevaras
  Digitalt arkivPersonalchefScannas och förvaras i digitalt arkiv
  Underskriven blankett om tystnadsplikt
  Gallras 3 år efter anställnings upphörandePersonalakt i HR plus
  Personalchef
  Ansökan och beslut om tjänstledighet längre än 6 månader
  Gallras 3 år efter anställnings upphörandePersonalakt i HR plusPersonalchef
  Protokoll från lönesättande samtal
  Gallras 3 år efter anställnings upphörandePersonalakt i HR plusPersonalchef
  Skriftlig erinran
  Beslut om omplacering
  Uppsägning
  Gallras 3 år efter anställnings upphörandePersonalakt i HR plusPersonalchef
  Betyg och intyg utfärdade av arbetsgivaren
  Gallras 3 år efter anställnings upphörandePersonalakt i HR plusPersonalchef
  Ansökan förändrad sysselsättningsgrad
  Gallras 3 år efter anställnings upphörandePersonalakt i HR plusPersonalchef
  Ansökan och beslut om tjänstledighet kortare än 1 månGallras 3 år efter anställnings upphörandeHR PlusPersonalchefAnsökan om tjänstledighet under en månad finns i hr-plus
  Beslut om och utbetalning av bonus och gratifikationer7 årPersonalakt i HR plusPersonalchefUtbetalning av bonus och gratifikationer finns i hr-plus. Kontorsansvarig ansvarar för lokalt arkiv
  Beslut Skatteverket skyddad identitet
  Gallras vid inaktualitetPersonalakt i HR plusPersonalchefHanteras med försiktighet, gallras efter att skydd upphör
  Protokoll från skyddsronder
  Central åtgärdsplan
  Anmälningar Hot och våld
  Riskbedömningar
  3 år
  Digitalt serverPersonalchef
  Anmälan om arbetsskada/tillbudBevaraLagras på anmälaarbetsskada.nu
  (Digital anmälningstjänst)
  Personalchef
  Arbetsanpassningar och rehabiliteringarRehabiliteringsutredning och förfrågan från Försäkringskassan
  Rehabiliteringsplan
  Läkarintyg
  Handlingsplan
  Beslut Läkarintyg
  Beslut om ersättning
  Aktualitet, gallras vid rehabiliteringsperiodens slutPersonalakt i HR plus
  Behörighetskrav närmsta chef och HR
  Personalchef
  FackligtFackliga förhandlingsmöten:
  Protokoll
  Beslut
  Överenskommelse
  Gallras 3 år efter anställnings upphörandeDigitalt + papper
  Behörighet HR
  PersonalchefMinnesanteckningar och överenskommelser i protokoll.
  KompetensutvecklingIntyg från genomförd utbildning
  Gallras vid anställningens upphörandeLMSPersonalchef
  KompetensutvecklingsplanerGallras vid anställningens upphörandePersonalakt i HR plus
  Behörighet närmsta chef och HR
  Personalchef
  Minnesanteckningar från utvecklingssamtalGallras två år efter utvecklingssamtaletPersonalakt i HR plus
  Behörighet närmsta chef och HR
  Personalchef
  RekryteringKravprofil
  Annons
  Gallras vid inaktualitetRekryteringssystemPersonalchefKravprofil och annons publiceras externt.
  Lista över sökande
  Urvalslista
  3 årRekryteringssystemPersonalchef Sökande och administration av sökande hanteras i rekryteringsverktyget.
  Intervjuanteckningar
  Referensanteckningar
  3 årPappersaktPersonalchef
  Ansökningshandlingar, ej anställda på tjänsten. Samt anställd på tjänsten3 årRekryteringssystemPersonalchefBör sparas minst 2 år pga. diskrimineringslagstiftningen.
  Spontanansökningar
  3 årRekryteringssystemPersonalchef

  https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/juridik/arkivera-och-gallra/personal/
 • Lön
  OmrådeDokumentBevaring/ GallringFörvarasAnsvarig arkivering/gallringKommentar
  Beräkna och betala ut löner och arvodenBanklistor, utbetalad nettolön
  7 årBanklistor finns digitalt, skrivs inte ut.Avdelningschef lön
  Kontrolluppgifter till Skatteverket2 årAvdelningschef lön
  Lönespecifikation7 år
  HR PlusAvdelningschef lön
  Lönelista anställd7 årHR PlusAvdelningschef lönAvser lönelista/-sammanställning innehållande nödvändigauppgifter för beräkning av tjänstepension och avtalsförsäkringarenligt vid varje tid gällande avtal. Finns i hr-plus att ta ut vid behov.
  Lönepåverkande inrapportering per anställd
  (t ex tidrapporter, ansökan om ledighet)
  3 år
  HR PlusAvdelningschef lönT.ex. ansökan om ledighet, frånvarorapportering. Ansökan om semester samt ledigheter upp till en månad finns i hr-plus. Ledigheter över en månad finns som pappersunderlag, dock inte semester.
  Sjukintyg/läkarintygGallras vid sjukdomsperiodens slutHR PlusAvdelningschef lönLäkarintyg hanteras i HR+ och behöver inte arkiveras i pappersform av sekretesskäl.
  Reseräkningar7 årHR PlusAvdelningschef lönPappersform (kvitton). Reseräkning finns i HR+
  Beslut om jämkningGallras efter upplägg i lönesystemHR PlusAvdelningschef lönInfo finns i hr-plus att ta ut vid behov.
  Beslut om utmätning av lönGallras vid inaktualitetPappersform samt HR+Avdelningschef lön
  LöneskuldsbrevGallras vid inaktualitetPappersformAvdelningschef lön
  Övertids- och jourjournaler3 årHR PlusAvdelningschef lönFinns i hr-plus att ta ut vid behov.
  PensionsansökanBevaraDigitalt arkiv (inscannat papper)Avdelningschef lönPåskrift av chef och inscannat av lön
  Uppgift om barn vid föräldraledighet
  8 årHR PlusAvdelningschef lönFinns i hr-plus att ta ut vid behov.
  8 år pga rätten att ta ut föräldraledighet upp till 8 års ålder
  Statistik över ersättningsutbetalningar vid sjukdom
  BevaraHR PlusAvdelningschef lönFinns i hr-plus att ta ut vid behov.
  Pension och försäkringUppgifter kring tjänstledighet som ej är pensionsgrundandeBevaraHR PlusAvdelningschef lönFinns i hr-plus att ta ut vid behov.
  PensionsavtalBevaraPersonalaktAvdelningschef lön
  Uppgifter om inbetalade premiebeloppBevaraCollectum samt fakturaspecifikationAvdelningschef lönArbetsgivarfil till Idun
  Lönelistor månadsvisa löneutbetalningar
  7 årHR PlusAvdelningschef lönFinns i hr-plus att ta ut vid behov.

  https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/juridik/arkivera-och-gallra/lon/
 • Ekonomi
  OmrådeDokumentBevaring/ GallringFörvarasAnsvarig arkivering/gallringKommentar
  LeverantörBetalningsspecifikation
  Leverantörsbetalningar (LB)
  7 årPärmar. Arkiveras 2 år på kontoret. Skickas därefter till arkiv.Chef EkonomiserviceSammanställningar som upprättas i samband med bokföring och utbetalningar
  Leverantörsfakturor, elektroniska och digitaliserade7 årDigitalt Opto (BGC)Chef Ekonomiservicefrån april 2008, inget manuellt
  Leverantörsfakturor, inkomna papper3 årPärmar BGCChef Ekonomiservice3 år under förutsättning att de digitaliseras och lagras digitalt, annars 7 år
  Leverantörsreskontra7 årDigitalt Jeeves/Agresso eller annat ek systemChef EkonomiserviceLeverantörsregister med uppgifter om mottagna fakturor och betalningsstatus
  Rekvisitioner3 årDigitalt Opto (BGC)Chef EkonomiserviceBifogas faktura i Opto
  KundFaktureringsunderlag + kopia på faktura7 årPärmar. Arkiveras 2 år på kontoret. Skickas därefter till arkiv.Chef EkonomiserviceBeställningar och annat som innehåller uppgifter som behövs för att sammanställa kundfakturor exempelvis elevlistor.
  KundregisterBevarasDigitalt Jeeves/Agresso eller annat ek systemChef EkonomiserviceInformation om organisations- eller personnummer, kundnummer och kundnamn samt annat av relevans
  Kundreskontra7 årDigitalt Jeeves/Agresso eller annat ek systemChef EkonomiserviceKundregister med uppgifter om utsända fakturor och betalningsstatus
  Inkassoärende kunderGallras vid inaktualitetDigitalt Intrum/Jurist&InkassoChef EkonomiserviceGallras efter att avskrivning skett.
  Kundinbetalningar7 årPärmar. Arkiveras 2 år på kontoret. Skickas därefter till arkiv.Chef EkonomiserviceVerifikationsunderlag ifrån Bgc och Plusgiro
  Löpande ekonomiredovisningHuvudboksposter7 årDigitalt Jeeves/Agresso eller annat ek systemChef Ekonomiservice
  Kontoplan och konteringsdimensionerGallras vid inaktualitetDigitalt Jeeves/Agresso eller annat ek systemKoncernredovisningsansvarigÅrlig version bevaras i anslutning till bokslut
  Verifikation
  Plus- och bankgirolistor, inbetalningar
  7 årPärmar. Arkiveras 2 år på kontoret. Skickas därefter till arkiv.Chef Ekonomiservice
  UtbetalningarVerifikation
  Underlag för utbetalningar
  7 årPärmar - verifikation. Digitalt - attester i resp. systemChef EkonomiserviceAttesterade lönefiler, utebetalningsjournaler, körjournaler, kundrabatter och återbetalningar, överföringsuppdrag, kvitton etc.
  Löpande ekonomiredovisningVerifikationslistor7 årJeeves/Agresso eller annat ek systemChef Ekonomiservice
  Avstämning7 årPärmar. Arkiveras 2 år på kontoret. Skickas därefter till arkiv.Chef EkonomiserviceKontoutdrag, Skattedeklarationer, moms och arbetsgivaravgift
  Skattedeklarationer, slutlig skatt7 årSkattepärm, samt verifikation, digitalt med deklarationenChef Ekonomiservice
  Prisbeslut kommun3 årDigitalt på servernPrisgruppenGäller ej Vux, där sköter verksamhetsområdet detta

  https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/juridik/arkivera-och-gallra/ekonomi/
 • Inköp
  OmrådeDokumentBevaring/ GallringFörvarasAnsvarig arkivering/gallringKommentar
  UpphandlingRamavtal5 år efter avtalets utgångDigitalt på Q-server & OptoOriginal förvaras hos Inköp.Admin
  Lokalanpassade avtal kopplad till ramavtalet5 år efter avtalets utgångDigitalt ute på respektive enhetRektor/SkolchefAvtalet skapas ute på enheten av behörig beställare.
  Avrop/beställning mot ramavtal2 år efter avtalets utgångDigitalt ute på respektive enhet (gäller vid mailbeställning)Rektor/SkolchefSkapas ute på enheten av behörig beställare.
  Vårda och förvalta ingångna avtalAvstämning och uppföljning med avtalsparter
  Protokoll
  2 årDigitalt på Q-serverAdmin
  Tvister gällande pågående avtalBevarasDigitalt på Q-serverRespektive avtalsansvarig

  https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/juridik/arkivera-och-gallra/inkop/
 • Fastighet
  OmrådeDokumentBevaring/ GallringFörvarasAnsvarig arkivering/gallringKommentar
  HyresavtalHyresavtal lokal
  Omförhandling
  Tilläggsavtal
  Uppsägning och bekräftelse av denna.
  7 år efter att lokalen avskaffasDigitalt & Pappersform i original.FastighetschefSamtliga hyresavtal kopplad till en fastighet/lokal bör sparas så länge man hyr lokalen. Gallras 7 år efter att slutgiltig uppsägning och avflytt skett.
  Andrahandskontrakt överytor
  2 år efter avtalets utgångDigitalt & Pappersform i original.Fastighetschef
  InvesteringInvesteringsprojekt kopplad till fastighet/lokal
  Behovsanalys från verksamheten
  Beställning till fastighetsägare
  Kostnader
  Byggprojekthandlingar (kopior från fastighetsägare)
  7 år efter att lokalen avskaffasDigitaltFastighetschefAvser de investeringar där Academedia tar projekteringskostnaderna jämfört med fastighetsägaren.
  Bygglovsansökningar och beslut (avslagna och beviljade)7 år efter att lokalen avskaffasDigitaltFastighetschefAvser utbyggnader av ramper, skyltar, flyttbara moduler från exempelvis Temporent.

  https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/juridik/arkivera-och-gallra/fastighet/
 • Kommunikation
  OmrådeDokumentBevaring/ GallringFörvarasAnsvarig arkivering/gallringKommentar
  Extern kommunikationExterna webben
  - Bloggar
  - Nyheter
  -Pressmeddelanden TT
  -Pressmeddelanden börsen
  BevaraDigitalt på serverKommunikationsdirektörSparas ned en gång om året, första veckan i juni
  Intern kommunikationNyhetsbrev internt
  1 årDigitaltKommunikationsdirektör
  Interna dokument- T.ex kommunikationsplan
  BevaraDigitalt, på serverKommunikationsdirektör
  Grafisk profilBilderBevara
  Digitala kopior, Qbank arkiveringssystemKommunikationsdirektörSparas ner tillsammans med samtyckesavtal med medarbetare
  Referenskopior av varje trycksak
  BevaraFysiskt (5 ex) och digitalt (PDF)Kommunikationsdirektör
  Logotyper
  BevaraDigitala kopiorKommunikationsdirektör

  https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/juridik/arkivera-och-gallra/kommunikation/
 • Juridik och Compliance
  OmrådeDokumentBevaring/ GallringFörvarasAnsvarig arkivering/gallringKommentar
  Rättsliga processerAkter, underlag från rättsliga processer10 år efter att domen vunnit laga kraft.Papper/digitaltChefsjuristDigitalt på filserver
  Interna utredningarÄrenden WhistleblowerBevaras
  Digitalt - filserverChefsjurist
  PM
  Rättsutredningar
  kartläggningar
  etc.
  10 årDigitalt - filserverChefsjurist
  Anmälningsärenden
  10 årDigitalt - filserverChefsjurist
  Juridiska frågor&svarGallras vid inaktualitet
  Digitalt - filserverChefsjurist
  AvtalAvtal10 årPapper/digitaltChefsjuristPappersform hos huvudmannen
  Digitalt på filserver
  StrukturmaterialPolicyer5 år efter policyns utgång
  SupportwebbenChefsjurist

  https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/juridik/arkivera-och-gallra/juridik-och-compliance/

Innehållsansvarig

Uppdaterad