Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Förskola

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

OmrådeExempel på dokumentBevaras/gallrasAnmärkning
Rättsliga processerÄrenden i domstol10 år efter att dom vunnit laga kraft
AnmälningsärendenBeslut och utredning av klagomål mot utbildningen5 år efter beslut
Anmälning/utredning av kränkande behandling till huvudmannen enligt 6 kap 10 § skollagen5 år efter beslut
Viktiga dokumentErbjudande om förskoleplatsGallras vid läsårsslut
Överenskommelse om platsGallras vid läsårsslut
Uppsägning av platsGallras vid läsårsslut
Dokumentation för särskilt stöd enligt 8 kap 9 § skollagenGallras efter överlämning vid övergång till grundskolan
Dokumentation avseende tilläggsbelopp10 år
Protokoll från utvecklingssamtalGallras vid övergång till grundskolan
Plan mot kränkande behandling10 år efter att plan upprättats
KlasslistorGallras vid läsårsslut
Dokumentation gällande frånvaro/närvaroGallras 1 år efter läsårsslut
Tillbudsrapporter2 år efter inträffad incident
Protokoll från skyddsronder och övrigt arbetsmiljöarbete5 år efter upprättande
Utdrag ur belastningsregistret1 år efter anställningsdatum
Samtyckesblankett för publicering av namn/foto/video2 år efter att samtycket har upphört att gälla

Innehållsansvarig

Uppdaterad