Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Förskola

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

OmrådeExempel på dokumentBevaras/gallrasAnmärkning
Rättsliga processerÄrenden i domstol10 år efter att dom vunnit laga kraft
AnmälningsärendenBeslut och utredning av klagomål mot utbildningen5 år efter beslut
Anmälning/utredning av kränkande behandling till huvudmannen enligt 6 kap 10 § skollagen5 år efter beslut
Viktiga dokumentErbjudande om förskoleplatsGallras vid läsårsslut
Överenskommelse om platsGallras vid läsårsslut
Uppsägning av platsGallras vid läsårsslut
Dokumentation för särskilt stöd enligt 8 kap 9 § skollagenGallras efter överlämning vid övergång till grundskolan
Dokumentation avseende tilläggsbelopp10 år
Protokoll från utvecklingssamtalGallras vid övergång till grundskolan
Plan mot kränkande behandling10 år efter att plan upprättats
KlasslistorGallras vid läsårsslut
Dokumentation gällande frånvaro/närvaroGallras 1 år efter läsårsslut
Tillbudsrapporter5 år efter inträffad incident
Protokoll från skyddsronder och övrigt arbetsmiljöarbete5 år efter upprättande
Utdrag ur belastningsregistretGallras direktUtdraget uppvisas endast och får inte sparas
Samtyckesblankett för publicering av namn/foto/video2 år efter att samtycket har upphört att gälla

Innehållsansvarig

Uppdaterad