Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Gymnasieskola

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

OmrådeExempel på dokumentBevaras/gallrasAnmärkning
Rättsliga processerÄrenden i domstol10 år efter att domen vunnit laga kraft
AnmälningsärendenBeslut och utredning av klagomål mot utbildningen5 år efter beslut
Anmälning/utredning av kränkande behandling till huvudmannen enligt 6 kap 10 § skollagen5 år efter beslut
Beslut och utredning om disciplinära åtgärder 5 kap 7-13 §§ skollagenGallras vid läsårsslutSparas hos huvudmannen
Beslut om avstängning av elev3 år efter beslutSparas hos huvudmannen
Interna utredningarUtredning om behov av särskilt stöd2 år efter avslutad utredning
Kunskapsbedömning av nyanländ5 år efter upprättad kunskapsbedömning
Viktiga dokumentBeslut om åtgärdsprogram gymnasiet1 år efter avslutad utbildning
Beslut om reducerat program1 år efter avslutad utbildning
Beslut om individuellt anpassat program1 år efter avslutad utbildning
Beslut om placering av nyanländ i lämplig årskurs1 år efter avslutad utbildning
Protokoll från utvecklingssamtal1 år efter avslutad utbildning
Individuell studieplan1 år efter avslutad utbildning
Skriftliga bedömningar enligt 8 kap 20 § gymnasieförordningenBevarasAvser introduktionsprogram
Sammanställning enligt 8 kap 22 § gymnasieförordningenBevarasAvser introduktionsprogram
Kopior av gymnasieintyg enligt 8 kap 21 § gymnasieförordningenBevarasAvser introduktionsprogram
Kopior av studiebevisBevaras
Kopior av examensbevisBevaras
Betyg efter prövningBevarasAvser den som inte är elev i gymnasieskolan
Utskriven och signerad betygskatalogBevaras
Dokumentation gällande frånvaro/närvaroGallras 1 år efter läsårsslut
Elevlösningar av nationella prov3 år
Nationella prov och instruktionerSe Skolverkets författningssamling (SKOLFS 2013:19) eller nederst på denna sidaVarierar beroende på ämne
Skriftliga tester, prov och elevlösningarGallras vid inaktualitetOm det finns behov av att spara dokumentationen under längre tid, kontakta ditt dataskyddsombud.
Plan mot kränkande behandling10 år efter upprättad plan
OrdningsreglerGallras vid inaktualitet
KlasslistorGallras vid inaktualitet
Tillbudsrapporter2 år efter inträffad incident
Protokoll från skyddsronder och övrigt arbetsmiljöarbete5 år efter upprättande
Samtyckesblankett för publicering av namn/foto/video2 år efter samtycket upphört att gälla
Kvittens vid lån av datorutrustningGallras vid inaktualitetGallras när datorn är återlämnad eller utköpt
KontraktKontrakt med APL-platser2 år efter avslutad utbildning
Kontrakt med övriga praktikplatser2 år efter avslutad utbildning
Kontrakt gällande lärlingsutbildning2 år efter avslutad utbildning
Kontrakt gällande lärlingsliknande praktik2 år efter avslutad utbildning

Innehållsansvarig

Uppdaterad