Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Juridik och Compliance

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

OmrådeHandlingsslagHandlingstypBevara/
gallra
FörvaringAnsvarig
arkivering/
gallring
Anmärkning
DokumenthanteringVerksamhetsstyrningArkiveringsplanBevarasMedarbetarwebben, koncernjuridiks serverChefsjuristSes över en gång per år av respektive stab och dataskyddsombud.
Rättsliga processerUtredningsärendenÖverklaganden, domar, yttranden, fullmakt, registreringsbevis10 år efter att domen vunnit laga kraft.Filserver koncernjuridikChefsjurist
Interna utredningarUtredningsärendenRättsutredningar
-PM
10 år
Filserver koncernjuridikChefsjurist
Interna utredningarInternkontrollRegisterförteckningar, kartläggningar med stöd av dataskyddsförordning3 årFilserver koncernjuridikChefsjuristAnsvar för innehållet är resp personuppgifts-ansvarig
Interna utredningarUtredningsärendenAnmälningsärenden, kränkande behandling, klagomål på utbildning, Skolinpektionen och BEO
10 årFilserver skoljuridik i GöteborgChefsjuristHanteras av skoljuridik i Göteborg för segmenten.
Interna utredningarUtredningsärendenPersonuppgiftsincidenter utifrån GDPR10 år
TopdeskChefsjuristHandläggs av DSO eller personuppgiftsansvarig
Interna utredningarUtredningsärendenJuridiska frågor och svar av ringa och tillfällig betydelseVid inaktualitet
Filserver koncernjuridikChefsjurist
AvtalAvtalBolagsjuridiska handlingar, t ex avtalSparas tillsvidareFilserver KoncernmaterialChefsjurist
Interna utredningarInternkontrollRiskanalys/
Risklista
3 årOne DriveChefsjuristRisklistan uppdateras vid varje rapporteringstillfälle (september, november, januari, mars, maj)

Innehållsansvarig

Uppdaterad