Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Personal

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

OmrådeDokumentBevaring/ GallringFörvarasAnsvarig arkivering/gallringKommentar
AnställningAnställningsavtal
Tillägg till avtal
Avtal om förmåner/Bonusar
Avtal om upphörande av anställning
Pappersdokument sparas 3 år efter digitalisering
Digitalt dokument bevaras
Digitalt arkivPersonalchefScannas och förvaras i digitalt arkiv
Underskriven blankett om tystnadsplikt
Gallras 3 år efter anställnings upphörandePersonalakt i HR plus
Personalchef
Ansökan och beslut om tjänstledighet längre än 6 månader
Gallras 3 år efter anställnings upphörandePersonalakt i HR plusPersonalchef
Protokoll från lönesättande samtal
Gallras 3 år efter anställnings upphörandePersonalakt i HR plusPersonalchef
Skriftlig erinran
Beslut om omplacering
Uppsägning
Gallras 3 år efter anställnings upphörandePersonalakt i HR plusPersonalchef
Betyg och intyg utfärdade av arbetsgivaren
Gallras 3 år efter anställnings upphörandePersonalakt i HR plusPersonalchef
Ansökan förändrad sysselsättningsgrad
Gallras 3 år efter anställnings upphörandePersonalakt i HR plusPersonalchef
Ansökan och beslut om tjänstledighet kortare än 1 månGallras 3 år efter anställnings upphörandeHR PlusPersonalchefAnsökan om tjänstledighet under en månad finns i hr-plus
Beslut om och utbetalning av bonus och gratifikationer7 årPersonalakt i HR plusPersonalchefUtbetalning av bonus och gratifikationer finns i hr-plus. Kontorsansvarig ansvarar för lokalt arkiv
Beslut Skatteverket skyddad identitet
Gallras vid inaktualitetPersonalakt i HR plusPersonalchefHanteras med försiktighet, gallras efter att skydd upphör
Protokoll från skyddsronder
Central åtgärdsplan
Anmälningar Hot och våld
Riskbedömningar
3 år
Digitalt serverPersonalchef
Anmälan om arbetsskada/tillbudBevaraLagras på anmälaarbetsskada.nu
(Digital anmälningstjänst)
Personalchef
Arbetsanpassningar och rehabiliteringarRehabiliteringsutredning och förfrågan från Försäkringskassan
Rehabiliteringsplan
Läkarintyg
Handlingsplan
Beslut Läkarintyg
Beslut om ersättning
Aktualitet, gallras vid rehabiliteringsperiodens slutPersonalakt i HR plus
Behörighetskrav närmsta chef och HR
Personalchef
FackligtFackliga förhandlingsmöten:
Protokoll
Beslut
Överenskommelse
Gallras 3 år efter anställnings upphörandeDigitalt + papper
Behörighet HR
PersonalchefMinnesanteckningar och överenskommelser i protokoll.
KompetensutvecklingIntyg från genomförd utbildning
Gallras vid anställningens upphörandeLMSPersonalchef
KompetensutvecklingsplanerGallras vid anställningens upphörandePersonalakt i HR plus
Behörighet närmsta chef och HR
Personalchef
Minnesanteckningar från utvecklingssamtalGallras två år efter utvecklingssamtaletPersonalakt i HR plus
Behörighet närmsta chef och HR
Personalchef
RekryteringKravprofil
Annons
Gallras vid inaktualitetRekryteringssystemPersonalchefKravprofil och annons publiceras externt.
Lista över sökande
Urvalslista
3 årRekryteringssystemPersonalchef Sökande och administration av sökande hanteras i rekryteringsverktyget.
Intervjuanteckningar
Referensanteckningar
3 årPappersaktPersonalchef
Ansökningshandlingar, ej anställda på tjänsten. Samt anställd på tjänsten3 årRekryteringssystemPersonalchefBör sparas minst 2 år pga. diskrimineringslagstiftningen.
Spontanansökningar
3 årRekryteringssystemPersonalchef

Innehållsansvarig

Uppdaterad