Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Vuxenutbildning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

OmrådeExempel på dokumentBevaras/gallrasAnmärkning
Rättsliga processerÄrenden i domstol10 år efter dom vunnit laga kraft
AnmälningsärendenBeslut och utredning av klagomål mot utbildningen5 år efter beslut
Anmälning/utredning av kränkande behandling till huvudmannen enligt 6 kap 10 § skollagen5 år efter beslut
Beslut om disciplinära åtgärder 5 kap 7-13 §§ skollagenGallras vid läsårsslutSparas hos huvudmannen
Beslut om avstängning av studerande3 år efter beslutSparas hos huvudmannen
Interna utredningarKunskapsbedömning av nyanländ5 år efter upprättad kunskapsbedömning
Viktiga dokumentDokumentation avseende extra anpassningar2 år efter avslutad utbildning
Protokoll från utvecklingssamtal1 år efter avslutad utbildning
Individuell studieplan1 år efter avslutad utbildning
Betyg efter prövningBevaras
Intyg efter valideringBevaras
Utdrag ur betygskatalogBevaras
Intyg efter genomgången utbildningBevaras
Kopior av examensbevisBevaras
Utskriven och signerad betygskatalogBevaras
Dokumentation gällande frånvaro/närvaroGallras vid inaktualitet
Studerandes lösningar av nationella prov3 år
Nationella prov och instruktionerSe Skolverkets författningssamling (SKOLFS 2013:19) eller nederst på denna sidaVarierar beroende på ämne
Ansökningar från studerandeTvå år efter att beslutet om att utbildningen får ingå i yrkeshögskolan har upphörtSystemansvarig antagningssystemet
Beslut om studieavbrott5 år efter beslut om studieavbrottUtbildningsledare/administratör
Beslut om studieuppehåll5 år efter beslut om studieuppehållUtbildningsledare/administratör
ExamensarbeteTvå år efter att beslutet om att utbildningen får ingå i yrkeshögskolan har upphörtOm det finns behov av att spara dokumentationen under längre tid, kontakta ditt dataskyddsombud.
Bedömningsunderlag (LIA)Två år efter att beslutet om att utbildningen får ingå i yrkeshögskolan har upphörtOm det finns behov av att spara dokumentationen under längre tid, kontakta ditt dataskyddsombud.
Kunskapskontroller: tentamen (inkl försättsblad), betygsgrundande dokumentation som inte hämtats ut av studerandeTvå år efter att beslutet om att utbildningen får ingå i yrkeshögskolan har upphörtOm det finns behov av att spara dokumentationen under längre tid, kontakta ditt dataskyddsombud.
Betygsammanställning (genomströmningsflik)Två år efter att beslutet om att utbildningen får ingå i yrkeshögskolan har upphörtOm det finns behov av att spara dokumentationen under längre tid, kontakta ditt dataskyddsombud.
Dokumentering av individuella samtal1 år efter avslutat intagUtbildningschef
Kopior av examens- och utbildningsbevis10 år efter att beslutet om att utbildningen får ingå i yrkeshögskolan har upphörtAvser YH, utbildningsomgångar som är avslutade efter 2015.
Protokoll inkl bilagor från ledningsgruppTvå år efter att beslutet om att utbildningen får ingå i yrkeshögskolan har upphörtUtbildningsledare
Information som lämnat till studerandeTvå år efter att beslutet om att utbildningen får ingå i yrkeshögskolan har upphörtUtbildningsledare/Administratör
Beslut från MYH (tillsyner och kvalitetsgranskningar)3 år efter beslutUtbildningsledare
Utvärdering av kurser och utbildningar tillsammans med handlingsplanerTvå år efter att beslutet om att utbildningen får ingå i yrkeshögskolan har upphörtUtbildningsledare/Administratör
Plan mot kränkande behandling10 år efter upprättad plan
KlasslistorGallras vid inaktualitet
Tillbudsrapporter2 år efter inträffad incident
Protokoll från skyddsronder och övrigt arbetsmiljöarbete5 år efter upprättande
Samtyckesblankett för publicering av namn/foto/video2 år efter samtycket upphört att gälla
AvtalKontrakt med APL-platser2 år efter avslutad utbildning
Uppdragsavtal med tillhörande villkorsbilaga10 år efter att konsultavtalet har upphörtRegional utbildningschef
LIA: SamarbetsavtalTvå år efter att beslutet om att utbildningen får ingå i yrkeshögskolan har upphörtUtbildningsledare/Administratör

Innehållsansvarig

Uppdaterad