Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Kontakt med journalister

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vår utgångspunkt är alltid att vara positivt inställda när vi blir kontaktade av journalister. Behöver du stöd för att t ex veta om du är rätt person att ta intervjun eller få råd om vad du ska tänka på i en intervjusituation kan du alltid höra av dig till någon av AcadeMedias presskontakter.

Nedan följer ett antal tips som kan vara bra att tänka på.

När journalisten ringer

1. Anteckna direkt

Ta reda på journalistens namn, varifrån hon eller han ringer och vilka frågor journalisten vill ha svar på.

2. Be att få återkomma

Be som regel att få återkomma inom 15 minuter. Det ger dig tid att samla tankarna, stämma av med någon kollega och kanske ta fram bakgrundsfakta. Var noga med att alltid ringa tillbaka inom utlovad tid.

3. Är du rätt person?

Fundera över vem som är bäst lämpad att svara utifrån sammanhanget. En expert kanske inte uttrycker sig tillräckligt enkelt för allmänmedia, medan ordförande eller vd kanske saknar den detaljkunskap som fackmedia kräver.

Inför en bokad intervju

4. Tänk igenom målgruppen

Med intervjun vill du nå exempelvis beslutsfattare, kunder, anställda, medlemmar eller aktieägare. ”En bred allmänhet” är vanligen inte en tillräckligt god målgruppsdefinition – och journalisten är aldrig målgruppen.

5. Bestäm vad du vill säga

Skriv gärna upp stolpar över vad du vill få sagt. Vilka är dina budskap? Hur formuleras de på ett slagkraftigt sätt, som inte kan misstolkas? Du bör ha maximalt tre budskap.

6. Gör en testintervju

Låt en kollega genomföra en testintervju, särskilt om det handlar om radio eller tv. Välj någon som kan och vågar ställa de svåra frågorna, så att du är väl förberedd när det är dags.

7. Välj en lämplig plats

Att vara ”ute i verkligheten” kan ge en bättre bild än att träffas på kontoret. Ha en bra bakgrund för bilder om en fotograf kommer.

8. Be att få läsa citat

Be alltid att få läsa dina citat innan de publiceras, det har du rätt till. Du har dock inte rätt att ändra i dem om de är korrekta. Formulera gärna frågan som ett erbjudande – ”jag vill gärna läsa mina citat så att jag kan se att jag uttryckt mig begripligt och att jag inte förstått frågeställningen fel” eller något liknande. Om du får nej på frågan om att läsa citat, fråga varför och överväg att inte genomföra intervjun.

Under intervjun

9. Ha med en observatör

Överväg gärna att ha med någon, som i stort sett sitter tyst, vid intervjun. Efteråt kan denna person ge dig återkoppling om vad du gjorde bra och vad som kan göras ännu bättre till nästa gång.

10. Bli inte ett ”intervjuoffer”

Berätta gärna för journalisten redan under kallpratet om vad du tycker är viktigt att få sagt. Se journalistens frågor som inbjudningar att framföra ditt budskap.

11. Överskatta inte förkunskaperna

Du kan nästan alltid mer om ämnet än vad journalisten kan. Därför bör du för säkerhets skull förklara resonemang som kan misstolkas och kontrollera att hen hänger med.

12. Formulera dig nyhetsmässigt

Börja alltid med huvudbudskapet. Krydda ett enkelt och begripligt språk med konkreta exempel.

13. Undvik att säga ”inga kommentarer”

Frasen ”inga kommentarer” väcker misstro och lust att forska vidare. Förklara i stället varför du inte kan svara, eller be att få återkomma.

14. Prata inte ”off the record”

Säg bara det du kan stå för. En öppen dialog som tål dagsljus vinner i längden.

15. Tala sanning, spekulera inte

En lögn upptäcks ofta, liksom en felaktig spekulation. Prata bara om det du känner till och är säker på. Var inte rädd att svara ”jag vet inte”. Om det är en faktauppgift du inte har, erbjud dig att ta reda på det och återkoppla.

16. Köp dig tid

Ibland känns huvudet helt tomt på svar, eller kanske gjorde nervositeten att du inte ens tog in frågan. Vinn tid genom att själv upprepa journalistens fråga, eller ställ motfrågan ”Hur menar du?”.

17. Ta om i inspelad intervju

Be att få göra en ny tagning om du är missnöjd med ett svar du gett i en inspelad intervju för radio eller tv. Detta önskemål brukar respekteras, om du inte är en makthavare som har försagt dig.

Efter intervjun

18. Slappna inte av för tidigt

Intervjun är inte över förrän du och journalisten har skilts åt. Berätta gärna om nästa nyhetstips direkt, till exempel att vi har en ny aktivitet på gång.

19. Ge gärna positiv återkoppling

Om artikeln/reportaget blev bra: Skicka ett mejl och berätta vad du tycker. Passa samtidigt på att tipsa om uppföljningsmöjligheter.

20. Undvik negativ återkoppling

Om artikeln innehöll sakfel eller vinklades till er nackdel: Låt någon utomstående bedöma om det är värt att påpeka detta för journalisten. Oftast är skadan mindre än du själv bedömer.

Innehållsansvarig

Uppdaterad