Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nyhetsbrev/måndagsinfo

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Fr o m 2020 så kommer nyheter som tidigare kommunicerats i Supportbrevet att distribueras via segmentens egna nyhetsbrev/portaler. Förändringen görs för att vår medarbetarkommunikation ska bli tydligare och mera relevant för respektive segment och målgrupper och för att medarbetare ska ha en kanal för nyheter. Medarbetare på AFK och i Göteborg kommer fortsättningsvis få ett Nyhetsbrev med relevant innehåll för målgruppen.

Du som brukar kommunicera med segmenten via Supportbrevet kommer självklart även fortsättningsvis att nå ut med din nyhet. Detta dokument innehåller enkla  instruktioner för hur du går till väga.

Maila din information

Nyhetstexterna mailas till hkk.nyhetsbrev@academedia.se. Datum för manusstopp hittar du i publiceringsplanen nedan. 

Informationen ska vara kort och informativ. Vi tar oss friheten att korta längre texter. Om det krävs en längre text ska informationen ligga som en undersida på Medarbetarwebben /Vuxnet/ nyhetsportalerna. En kortare text publiceras i nyhetsbrevet med en länk den fullständiga informationen. Bifoga foto om du önskar. 

Glöm inte att ange vilken målgrupp som du vill nå ut till. Välj mellan:

 • Kontoren (AFK och GBG) 
 • Förskolesegmentet 
 • Grundskolesegmentet
 • Gymnasiesegmentet
 • Vuxensegmentet
 • ALLA

Följande funktioner har möjlighet att informera via våra interna nyhetsbrev

Följande avsändare kan nå medarbetare på AFK och i Gbg (samtliga medarbetare inom stab):

 • Academy
 • Lön
 • Fastighet
 • Juridik
 • Ekonomiservice
 • Inköp
 • AcadeMedia Digital
 • HR koncern
 • Kvalitet koncern
 • Trygg och säkerhet
 • Navet

 

Följande avsändare kommunicerar till rektorer och administratörer inom Förskola, Grund, Gymnasiet och Vux:

 • Academy
 • Lön
 • Fastighet
 • Ekonomiservice
 • Inköp
 • Måltid
 • Segmentens stabschefer inom HR, Kvalitet, Business control, Marknad, Digital och IT

Våra nyhetsbrev/portaler

Kontoren AFK och Göteborg – NYHETSBREV

Frekvens: Månadsvis nyhetsbrev via mail
Mottagare: Alla medarbetare på huvudkontoren
Redaktör: Märith Hallman

Förskolesegmentet – NYHETSBREV TILL LEDNINGSTEAM

Frekvens: Förskolan har veckobrevet ”Nyhetsbrev till ledningsteam”. En gång i månaden görs brevet mer omfattande och inkluderar stabsinformation. Ligger på Google drive och pushmail skickas till mottagaren. Skickas ut på måndagar.
Mottagare: Förskolornas ledningsteam samt stabsmedarbetare på förskolesegmentet
Redaktör: Förskolans ledningsgrupp ansvarar för nyhetsbrevet. Lisa Moll Börjesson
samordnar kommunikationen från koncerngemensamma funktioner. 

Grundskolesegmentet – MÅNDAGSINFO via Portalen: portalen.academedia.se

Frekvens: Veckovis information genom Måndagsinfo på Vittras- och Pysslingen Skolors portaler.
Mottagare: Rektorer och administratörer samt stabsmedarbetare på grundskolesegmentet
Redaktör: Varje stabschef lägger själv upp informationen på portalen inför varje måndag. Inför den första måndagen i varje månad har ni möjlighet att be Jenny lägga ut information åt er på portalen. 

Gymnasiesegmentet – Gymnasiets nyhetsportal: gymnasieskolor.academedia.se

Frekvens: Månadsvis på gymnasiets nyhetsportal, pushmail skickas till mottagare.
Mottagare : Rektorer och administratörer samt stabsmedarbetare på gymnasiesegmentet enligt delad kontaktlista .
Redaktör: Jenny Wahlberg. Segmentschefer inom gymnasiet har möjlighet att själva publicera sin information på nyhetsportalen.

Vuxensegmentet – VUXBREV 

Frekvens: Månadsvis information genom vuxbrevet som mailas ut.
Mottagare: Rektorer och administratörer samt stabsmedarbetare på vuxensegmentet
Redaktör: Lisa Moll Börjesson

 

Utgivningsplan

Manusstopp
Veckan innan utgivning
Utgivningsplan Gymn,
Vux och Kontoren
Första vardagen i månaden
Utgivningsplan
för- och grundskolor

Första måndagen i månaden
januari, ingen utgivning jan, ingen utgivning
28 januari 3 februari 3 feb
25 februari 2 mars 2 mars
25 mars 1 april 6 april
28 april 4 maj 4 maj
27 maj 2 juni 2 juni

juli, Ingen utgivning juli, ingen utgivning

augusti, Ingen utgivning aug ingen utgivning
26 augusti 1 september 7 sept
25 september 1 oktober 5 okt
28 oktober 2 november 2 nov
25 november 1 december 7 dec

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad