Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Rektorsbrev till vårdnadshavare

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

En vårdnadshavare som vet vad som händer, får insyn och är delaktig blir trygg och får förtroende. Lärarnas/pedagogernas kommunikation och interaktion med vårdnadshavarna är en grundbult men löpande information från skolledningen, i rätt frekvens och med rätt tonalitet, behövs också.

Med den här sidan vill vi underlätta och skapa genvägar för dig som rektor att hålla den viktiga kanalen mellan vårdnadshavare och skolledning öppen.

Förslag på texter till läsårets första brev, i augusti-september, finns här på sidan i pdf-format.

Innehållsförslagen är tänkta att kompletteras av rektor med för skolan/förskolan lokalt innehåll.

Augusti – september

Förslag och tips om innehåll

Återblick

 • Sammanfatta förra läsåret kort, till exempel större förändringar, större projekt eller händelser, hur var sommaravslutningen, vad medarbetarna har gjort sedan dess.
 • Betygsresultat – informera om skolans genomsnittliga betyg förra läsåret, gärna även i relation till resultaten på de nationella proven.

Framåtblick

 • Introducera nya medarbetare
 • Beskriv nya årets prioriteringar till exempel vad gäller medarbetare, arbetsmiljö, hälsa, mat, lärarbehörighet.
 • Föräldrakontakt/kommunikation – berätta om hur kontakten med vårdnadshavare kommer att se ut under läsåret; föräldramöten, föräldraråd och undersökning om föräldrars och elevers nöjdhet med skolverksamheten.
 • Ledighet och viktiga datum.

Oktober – december

Förslag och tips om innehåll

 • Beskriv skolans verksamhetsplan som återkoppling till föräldrar som svarat på enkäten.
 • Berätta att i januari kommer den årliga elev- och föräldraundersökningen då föräldrar och elever får möjlighet att utvärdera skolan/förskolan.
 • Berätta att nu gör vi betygsprognoser/måluppfyllelseprognoser.
 • Informera om att det är dags för nationella prov (årskurs 6 och 9).

Januari – mars

Förslag och tips om innehåll

 • Återkoppla till föräldrarna hur skolans HT-betyg blev.
 • Bjud in till att besvara enkäten.
 • Berätta att nu jobbar vi med betygsprognoser.
 • Berätta om hur antagningen av nya elever ser ut.

April – juni

Förslag och tips om innehåll

 • Berätta om resultatet från elev- och föräldraenkäterna och relatera till förra året inklusive resultat av medarbetarenkäten och eventuella åtgärder (text som kompletteras med skolans specifika uppgifter).
 • Efter nationella prov – berätta hur skolans resultat blev inklusive principer för betygssättning.
 • Inför sommarlovet, sammanfatta läsåret, tacka för föräldrarnas stöd, berätta om eventuella personalförändringar och ge praktisk information inför skolstart.

Innehållsansvarig

Uppdaterad