Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Kvalitet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedias vision är att leda utvecklingen av framtidens utbildning. Vi vill helt enkelt åstadkomma nödvändiga och positiva förändringar, både för enskilda individer och för samhället som helhet. Vi kallar det ”Change through Education”.

För att kunna nå vår vision har vi identifierat fyra målområden som vi behöver vara ledande inom: Lärande, Attraktivitet, Effektivitet och Innovativ utveckling. I korthet handlar det om att se till att alla barn, elever och vuxenstuderande når målen för sin utbildning i enlighet med vår devis ”100% – alla ska i mål”. Vi siktar också på att alla ska vara så nöjda med våra verksamheter att de rekommenderar oss till andra – såväl utbildningsanordnare som arbetsgivare. Vi eftersträvar därtill att vara en effektiv organisation som präglas av nytänkande och innovativa lösningar.

Inom AcadeMedia samlas många olika utbildningsanordnare inom alla skolformer, från förskola till grundskola och gymnasium samt vuxenutbildning.

Utifrån vår gemensamma syn på kvalitet har vi skapat AcadeMediamodellen som hjälper oss att inrikta vårt kvalitets- och utvecklingsarbete på det allra viktigaste för att vi ska kunna nå våra målsättningar. AcadeMediamodellen bygger på forskning, beprövad erfarenhet och djupgående sambandsanalyser och omfattar alla verksamheter inom koncernen.

I korthet fokuserar AcadeMediamodellen på det som driver resultatutvecklingen framåt. Med utgångspunkt i vår gemensamma kvalitetsdefinition* har vi identifierat avgörande förutsättningar och processer (så kallade drivare) för att nå så goda resultat som möjligt. Här fastställer vi sedan indikatorer som vi målsätter, följer upp och vidareutvecklar. De indikatorer som vi styr verksamheterna på sorteras in under följande kvalitetsaspekter:

  • Strukturkvalitet (handlar om de förutsättningar som finns för att bedriva verksamheten).
  • Processkvalitet (avser våra huvudprocesser och hur det arbete som ska leda till att målen uppnås fungerar i praktiken).
  • Resultatkvalitet (handlar om våra faktiska resultat och i vilken grad vi når de uppsatta målen).

Vi arbetar målmedvetet med våra identifierade drivare och indikatorer och följer noga upp hur de utvecklas över tid. På så sätt blir AcadeMediamodellen vår karta och kompass på vägen mot goda resultat.

På den externa delen av webben kan du läsa mer om vårt kvalitetsledningssystem AcadeMediamodellen och våra kvalitetsresultat. Där finns också AcadeMedias omfattande kvalitetsrapport som beskriver det systematiska kvalitetsarbetet inom koncernen och de olika verksamheterna.

På de här sidorna får du en bild av hur vi arbetar med kvalitet inom AcadeMedia och hur de olika delarna hänger ihop. Du hittar även kontaktuppgifter till medarbetare inom området och stödmaterial av olika slag.

*I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet) för en så god verksamhet (processkvalitet) att vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet).

Innehållsansvarig

Uppdaterad