Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Kvalitetsorganisationen

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kvalitetsorganisationens uppdrag är att på olika sätt stödja verksamhetsledning och rektorer i arbetet med att erbjuda samtliga barn och elever en likvärdig skolgång av god kvalitet. För att ständigt utvecklas behöver vi vara medvetna om vad vi gör, varför vi gör det och vilka effekter det får för våra barns och elevers resultat i skolan. Att organisera för ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att vi ska få syn på om våra arbetssätt leder till att våra barn och elever når målen för respektive skolform, och vad vi behöver förändra för att en hundraprocentig måluppfyllelse ska bli verklighet!

Anna Andersson

Kvalitetschef

0722-003259

anna.andersson@academedia.se

 

Anna Davidsson

Teamledare

0761-017568

anna.davidsson@academedia.se

 

 

Kvalitets- och utvecklingsansvariga (KUA)

KUA ger stöd till verksamhetsledning och rektorer i att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Jennie-Ann Mattsson

(KUA) Kvalitets- och utvecklingsansvarig, Vittra

0707-164086

jennie-ann.mattsson@academedia.se

 

Tobias Ankarswärd

(KUA) Kvalitets- och utvecklingsansvarig, Pysslingen skolor/Pops Academy

0761-116135

tobias.ankarsward@academedia.se

 

Camilla Brante (fr.o.m. 1 oktober)

(KUA) Kvalitets- och utvecklingsansvarig, Montessori Mondial/Noblaskolan

0761-115439

camilla.brante@academedia.se

 

Kvalitetsutvecklarna

Kvalitetsutvecklarna bistår samtliga verksamhetsledningar och KUA i arbetet med att identifiera och genomföra specifika insatser för att utveckla verksamheten inom fritidshemmet och förskolan.

Annica Persson

Kvalitetsutvecklare, Fritidshem

0762-482811

annica.persson@academedia.se

 

Åsa Broander

Kvalitetsutvecklare, Förskola

0760-081007

asa.broander@academedia.se

 

Skoljuristerna

Skoljuristerna stöttar verksamhetsledningen i att säkerställa att våra elevers rättigheter tas tillvara. Dels ansvarar de för att utreda alla klagomål och anmälningar om kränkande behandling som inkommer till våra olika huvudmän, och hjälper – utifrån vad utredningarna visar – verksamhetsledning och rektorer att identifiera relevanta åtgärder för att ständigt förbättra verksamheten. Dels har de en stödjande och rådgivande funktion, och finns som en resurs för rektorer, skolchefer och utbildningsdirektörer när det finns behov av utbildning eller kompetensutveckling för att skapa djupare förståelse för skolans författningar och elevernas rätt till utbildning.

Sofie Spetz

Skoljurist (Vittra, Pysslingen skolor, Pops Academy)

0761-000846

sofie.spetz@academedia.se

 

Mattias Hagard Flodwall

Skoljurist (Noblaskolan, Montessori Mondial)

0725-185131

mattias.flodwall@academedia.se

Innehållsansvarig

Uppdaterad