Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Rutiner för klagomål och anmälningar

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vårt mål är att erbjuda en hög och kvalitativ utbildning inom alla våra verksamheter. Därför är det viktigt att vi får information om eventuella brister, så att vi tillsammans kan hjälpas åt att utveckla verksamheten!

Den som vill framföra ett klagomål mot utbildningen har möjlighet att göra detta genom att vända sig direkt till skolan, till huvudmannen eller genom att göra en anmälan till Skolinspektionen,  Barn- och elevombudet eller Diskrimineringsombudsmannen.

Enligt 4 kap. 8 § skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Våra rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen utgår från principen ett klagomål bör utredas och åtgärdas på den nivå där det snabbast och bäst kan få en lösning. Det första steget är därför att ett klagomål bör ställas till och utreds på skolnivå (företrädesvis av rektor), och i andra hand – om den klagande inte är nöjd med hur ärendet hanterats – till huvudmannen. Det är dock upp till den klagande att själv bestämma om klagomålet ska ställas direkt till huvudmannen eller genom att göra en anmälan till myndighet.

Ett klagomål som ställs direkt till skolan

Det är rektors ansvar att se till att rutinerna för klagomålshantering görs kända bland personalen på enheten, samt att elever och vårdnadshavare får information om hur de kan gå tillväga för att framföra ett klagomål.

Den som vill framföra ett klagomål mot en skola ska kunna lämna det till vem som helst i personalen. Den i personalen som mottar ett muntligt klagomål ska fråga om den klagande vill uppge namn eller vara anonym, samt erbjuda den klagande möjligheten att själv lämna ett skriftligt klagomål till huvudmannen (se nedan). Utredningar av klagomål som ställs direkt till skolan ska dokumenteras.

Som rektor kan du alltid vända dig till skoljuristen för att få stöd och vägledning i utredningen av ett klagomål som ställts direkt till skolan.

Ett klagomål som ställs till huvudmannen

Ett klagomål som ställs till huvudmannen lämnas företrädesvis via det webformulär som finns tillgängligt på varje skolas och verksamhetens hemsida. Så snart en klagande fyllt i uppgifterna i webformuläret, skickas dessa till ansvarig skoljurist – som sedan för huvudmannens räkning ansvarar för utredningen av ärendet. I samband med utredningen kommer skoljuristen att kontakta rektor för att få in det underlag som anses behövas för att en allsidig och objektiv utredning ska kunna genomföras. När utredningen är färdig kommer skoljuristen att återföra resultatet av den till den klagande, samt till rektor och skolchef som ansvarar för att åtgärder vidtas för att komma tillrätta med de eventuella brister som utredningen visar.

En anmälan från myndighet

I ärenden där en skola blir anmäld till Skolinspektionen, Barn- och elevombudet eller Diskrimineringsombudsmannen är de interna rutinerna i princip desamma som när ett klagomål ställs direkt till huvudmannen. Också i anmälningsärenden är det skoljuristen som ansvarar för utredningen och som företräder huvudmannen gentemot den myndighet som anmälan kommer från. I de fall en anmälan leder till att myndigheten anser att huvudmannen brustit, finns skoljurist som stöd för skolchef och rektor i att identifiera åtgärder för att rätta till det som brustit, samt för att redovisa vidtagna åtgärder till myndigheten.

Innehållsansvarig

Uppdaterad