Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Rutiner vid tillsyn och kvalitetsgranskning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Samtliga skolor, såväl kommunala som fristående, står under tillsyn av Skolinspektionen. När det gäller fristående förskolor står dessa under tillsyn av den kommun där verksamheten bedrivs. Skolinspektionen har dock i sin tur tillsyn över hur kommunerna fullgör sitt tillsynsansvar.

Såväl Skolinspektionen som kommunen har rätt att plats granska verksamheten, inhämta de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. Den som ansvarar för den fristående skolan/förskolan (d.v.s huvudmannen) är även skyldig att på uppmaning av såväl Skolinspektionen som kommunen göra de sammanställningar som behövs inför och under tillsynen.

Våra rutiner

Även om det är en specifik skol- eller förskoleenhet som är föremåI för tillsyn/granskning är det alltid huvudmannen som är ansvarig och som står som mottagare till beslutet. I samliga tillsyns- och granskningsärenden är det därför Kvalitets- och utvecklingsansvarig (KUA) som ensam utgör kontaktperson gentemot myndigheten (både Skolinspektionen och kommunen). När du som rektor får information om att Skolinspektionen eller kommunen kommer att genomföra tillsyn av din enhet, ska du därför direkt kontakta din kvalitets- och utvecklingsansvarig (KUA), som kommer att ge dig stöd genom hela processen:

Inför tillsyn/granskning

Vilket underlag som efterfrågas inför tillsyn/granskning kan variera beroende på vilken typ att tillsyn/granskning det handlar om. I samband med att begäran om information kommer, går KUA igenom denna och tar kontakt med rektor för att samordna arbetet med att få in det underlag som behövs. Det är också KUA som kvalitetssäkrar och sedan skickar in underlag till Skolinspektionen/kommunen, d.v.s. som rektor skickar du aldrig in något själv. När det gäller att komma överens om datum och besöksschema för själva tillsynen/granskningen kan rektor med fördel ta detta direkt med Skolinspektionen/kommunen – för att sedan meddela KUA vad man kommit överens om.

Som rektor kan man vara olika erfaren eller trygg när det gäller tillsyn/granskning. KUA finns därför utifrån behov även som stöd när det gäller att stötta arbetet med att förbereda skolan/förskolan för tillsyn/granskning. Det kan t.ex. handla om att vid behov besöka skolan för att tala med retkor och/eller olika personalgrupper om syftet med tillsynen/granskningen, vilka typer av frågor som kommer att ställas och varför.

Under tillsyn/granskning

Under en tillsyn/granskning på en enhet är det ovanligt att Skolinspektionen eller kommunen vill att någon representant från huvudmannen deltar. Det kan dock hända att ytterligare underlag begärs in under själva besöket. Också här ska du som rektor kontakta KUA för att informera om begäran, samt komma överens om när och av vem det kompletterande underlaget ska lämnas.

Efter tillsyn/granskning

Efter det att tillsynen/granskningen genomförts har huvudmannen rätt att ta del av det som kommer att ligga till grund för beslut. Detta innebär att såväl Skolinspektionen som kommunen är skyldiga att förmedla ett skriftligt underlag (i form av t.ex. minneanteckningar eller protokoll från besöket) som huvudmannen får möjlighet att sakgranska och komma med synpunkter på. I samband med att ett sådant skriftligt underlag förmedlas till huvudmannen, tar KUA kontakt med rektor för att samla in de synpunkter som de som intervjuats har på innehållet. OBS! vi kontaktar aldrig barn eller elever som intervjuats.

Efter det att huvudmannen skickat in sakgranskningen av det skriftliga underlaget, påbörjas processen med att ta fram ett beslut. Så snart beslutet kommer, förmedlar KUA detta till rektor och skolchef, där man tillsammans arbetar fram en plan för att vidta de åtgärder som behövs för att komma tillrätta med de eventuella brister eller utvecklingsområden som identifierats. Om inga brister eller utvecklingsområden identifierats, avslutas tillsynen/granskningen.

I den mån beslutet innehåller brister eller utvecklingsområden, kommer KUA också att ansvara för den redogörelse av vidtagna åtgärder som så småningom ska lämnas in till Skolinspektionen eller kommunen.

Innehållsansvarig

Uppdaterad