Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Regelbunden kvalitetsgranskning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

En regelbunden kvalitetsgranskning (RKG) har till syfte att granska skolans/huvudmannens kvalitet på utvalda områden som forskningen pekat ut som viktiga för skolutveckling. Istället för att bedöma regelefterlevnad (som inom ramen för tillsyn) gör Skolinspektionen en bedömning hur skolan/huvudmannen uppnår Skolinspektionens fastställda kvalitetskriterier i förhållande till tre nivåer:

 • i hög utsträckning
 • i flera delar, men utvecklingsområden finns
 • i låg utsträckning

Inom den regelbundna kvalitetsgranskningen på skolenhetsnivå granskas fyra områden:

 • Rektors ledarskap
 • Undervisning
 • Trygghet och studiero
 • Bedömning och betygssättning

Inom den regelbundna kvalitetsgranskningen på huvudmannanivå granskas två områden:

 • Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet
 • Huvudmannens kompensatoriska arbete

En stor skillnad mellan regelbunden tillsyn och regelbunden kvalitetsgranskning är att besluten efter regelbunden kvalitetsgranskning ska ge en nyanserad återkoppling till skolor. Istället för att konstatera brist/ej brist, beskrivs såväl det som är välfungerande och som skolan bör fortsätta att arbeta med, som de delar där kvaliteten är lägre och som behöver utvecklas. I de fall utvecklingsområden identifieras på en skola beskrivs dessa i besluten med tillhörande rekommendationer för hur skolan (och huvudmannen) kan arbeta vidare för att höja kvaliteten.

Du kan läsa mer om Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning här.

Innehållsansvarig

Uppdaterad