Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Regelbunden och riktad tillsyn

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

En tillsyn har till syfte att säkerställa skolans/förskolans och huvudmannens regelefterlevnad. I de fall Skolinspektionen eller kommunen identifierar brister i verksamheten, har de inom ramen för tillsyn möjlighet att göra ett antal ingripanden, varav det vanligaste är ett föreläggande om att vidta åtgärder för att komma tillrätta med bristerna. I vissa fall – om bristerna bedömts vara mycket allvarliga och/eller kvarstått över tid, har Skolinspektionen/kommunen också möjlighet att förena ett föreläggande med vite. Även om det är sällan förekommande – har Skolinspektionen/kommunen inom ramen för tillsyn också möjlighet att återkalla tillstånden för att bedriva utbildning på en viss skolenhet.

Det finns flera varianter av tillsyn, där de vanligast förekommande är regelbunden tillsyn och riktad tillsyn. Inom ramen för en regelbunden tillsyn på en grundskoleskolenhet gör Skolinspektionen bedömningar inom sex områden;

 • Undervisning och lärande
 • Extra anpassningar och särskilt stöd
 • Bedömning och betygsättning
 • Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
 • Grundläggande förutsättningar för skolenheten
 • Styrning och utveckling av verksamheten

Du kan läsa mer om Skolinspektionens regelbundna tillsyn av skolor här:

Eftersom kommunerna ansvarar för regelbunden tillsyn av förskoleenheter kan bedömningsområdena variera något, men vanligen granskas undervisningen, den pedagogiska lärmiljön, stöd, trygghet och arbetet mot kränkande behandling, samverkan med vårdnadshavare, förutsättningar för samt styrning av förskoleenheten.

Vid en riktad tillsyn gör Skolinspektionen/kommunen en inspektion av ett utvalt område. Oftast handlar det om att man fått in signaler om att det finns brister inom verksamheten (t.ex. genom anmälningar eller tips från allmänheten), och bedömer att det behövs en särskild utredning.

Innehållsansvarig

Uppdaterad