Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Tematisk kvalitetsgranskning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

En tematisk kvalitetsgranskning har till syfte att granska kvaliteten i skolväsendet och bidra till utveckling genom att lyfta fram viktiga (nationella) utvecklingsområden. Tematiska kvalitetsgranskningar genomförs av Skolinspektionen och omfattar också förskolan.

Exempel på tematiska kvalitetsgranskningar som genomförs under 2019/2020 är Modersmålsundervisning i minoritetsspråk Åk 7-9, Matematik och digitala verktyg och Kartläggning av tidiga stödinsatser i förskoleklassen.

Urvalet av vilka skolor och huvudmän som ska ingå i en tematisk kvalitetsgranskning sker slumpvis. Efter en tematisk kvalitetsgranskning får huvudmannen ett beslut i vilket det framgår om Skolinspektionen identifierat utvecklingsområden i förhållande till det område som granskats. Utöver detta presenterar Skolinspektionen också en övergripande rapport med det samlade resutlatet av granskningen (d.v.s de slutsatser och resultat som framkommit utifrån samtliga skolor och huvudmän som deltagit).

Du kan läsa mer om tematisk kvalitetsgranskning här.

Innehållsansvarig

Uppdaterad