Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

AcadeMedias årliga enkäter

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Inom AcadeMedia genomförs varje år en undersökning bland medarbetare, elever och vårdnadshavare. Syftet är att kartlägga verksamhetens styrkor och tydliggöra vad som behöver utvecklas. Resultaten är viktiga i uppföljningen av verksamheten och som underlag för planeringen inför kommande läs-/verksamhetsår.

Läsåret 2021/2022 genomförs undersökningarna under perioden 10-28/30 januari 2022.

Undersökningarna startar för samtliga respondenter måndag 10 januari och sista svarsdatum är 28 januari för vårdnadshavare och elever respektive 30 januari för medarbetare. I år är Demoskop är ny samarbetspartner för genomförandet av undersökningarna.

Kontroll av enkätmottagare – oktober/november

I oktober/november blev du som är chef ombedd att dubbelkolla listor med de enkätmottagare som finns på din enhet, för att se att all information är korrekt. Det handlar om medarbetare och, beroende på verksamhet, även vårdnadshavare och/eller elever. För de flesta elever och vårdnadshavare hämtas dock information från Schoolsoft. Syftet var att säkerställa att enkäterna verkligen når ut till alla när det väl är dags.

Testutskick – december

I december gjordes ett testutskick till samtliga vårdnadshavare inom förskolan/grundskolan och till samtliga medarbetare, i form av ett mail med information om undersökningen och när den startar. Förutom att informera var syftet med utskicket att hitta felaktiga mailadresser så att dessa kunde rättas till, och ytterligare säkra att vi hade rätt uppgifter.

Var väl förberedd inför genomförandet

För att enkätresultaten ska vara så tillförlitliga som möjligt och ge en rättvisande bild av aktuella utvecklingsområden måste det vara en hög andel av mottagarna som svarar på enkäterna, det vill säga en hög svarsfrekvens. För att lyckas med det är det viktigt med information och ett väl planerat enkätgenomförande.

Tänk igenom hur ni enklast och mest praktiskt genomför enkäterna på din enhet. Några tips för att få in så många svar som möjligt kan vara att boka in datum och tider för att besvara undersökningarna, exempelvis vid gemensamt föräldramöte eller APT.

Om undersökningarna

Vilka får undersökningarna?

Medarbetarundersökningen omfattar samtliga anställda bortsett från timanställda och konsulter. Undersökningen till vårdnadshavare och elever riktar sig till samtliga vårdnadshavare inom för- och grundskolan samt elever i grundskolan från och med årskurs 4 till och med gymnasiets årskurs 4. Deltagarna inom vuxenverksamheten ingår inte i undersökningen utan hanteras separat.

De som bjuds in att svara på undersökningarna är de medarbetare respektive vårdnadshavare och elever som finns inskrivna i våra system sista september, det vill säga senast tre månader före undersökningarnas genomförande. De som börjar i våra verksamheter senare omfattas inte av undersökningarna då tiden anses för kort för att skaffa sig en tillräckligt bra uppfattning om verksamheten.

Hur går undersökningarna till?

Vårdnadshavar- och medarbetarundersökningarna genomförs i form av en enkät, som skickas som en individuell länk via epost.

Elevundersökningen genomförs via klasskoder som varje rektor får tillgång till i samband med att enkäterna öppnar.

Anonymitet?

Alla svar behandlas konfidentiellt och resultaten presenteras så att det inte går att utläsa vem som svarat vad. För att ett resultat ska presenteras måste antalet svarande i gruppen nå en minimigräns på fem svarande. Demoskop administrerar undersökningarna och lämnar inte ut några handlingar eller information som inkommit från den som svarar till någon inom koncernen.

Resultat

Resultaten presenteras i mitten av februari. Då får alla chefer ett mejl med inloggningsuppgifter till sina resultat i det digitala resultatredovisningssystemet. Resultat finns sammanställda för de grupper som består av minst fem svarande (för att garantera anonymitet). Om en enhet inte får ut en egen rapport på grund av för få svarande, presenteras resultaten för en nivå upp i organisationen. De svar från respondenter som ingår i en lägsta grupp om mindre än fem svaranden är alltså också viktiga.

När resultaten har kommit ska alla chefer tillsammans med medarbetarna gå igenom och tolka resultaten, diskutera och planera vilka förbättringar som behöver göras. Detta är den viktigaste delen i hela processen: att man kommer fram till vilka styrkor som ska vårdas, vad som behöver förbättras och vilka åtgärder som behöver genomföras.

Stöd för att bearbeta resultaten

På medarbetarwebben finns ett bearbetningsstöd för hur man kan arbeta med resultaten här. Där finns tips och inspiration till det efterföljande analysarbetet. Du kan även hitta tips från andra chefer om hur man kan ta sig an resultaten eller få inspiration till hur du kan kommunicera resultaten.

Frågor och funderingar

Har du frågor, vänligen kontakta kundundersokning@academedia.se eller medarbetarundersokning@academedia.se.

Innehållsansvarig

Uppdaterad