Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Bearbetningsmaterial till årliga enkäter

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Här hittar du som chef stödmaterial och verktyg för att jobba med resultatet av AcadeMedias årliga enkäter tillsammans med dina medarbetare eller i din ledningsgrupp. Materialet är framtaget för att du och dina medarbetare ska få ut så mycket som möjligt av undersökningen.

Så här går det till

När resultaten från AcadeMedias årliga enkätundersökningar bland elever, vårdnadshavare och medarbetare finns sammanställda skickar Origo Group AB ut ett mail till varje chef med personliga inloggningsuppgifter. Med dessa kan man logga in i det digitala resultatredovisningssystemet OriGoLive där den egna enhetens resultat presenteras på totalnivå med möjlighet att bryta ner det på lägre nivåer. Systemet introducerades i samband med 2019 års undersökningar i syfte att ha alla enkätresultat samlade i ett användarvänligt och överskådligt verktyg. I systemet kan användaren även, med en enkel knapptryckning, ta ut en PowerPoint-presentation. Separata PowerPoint-rapporter skickas inte ut från Origo Group AB längre.

Filmerna här på sidan ger en introduktion till undersökningen, och innehåller goda exempel på hur chefer i olika delar av organisationen arbetar med sin enhets resultat.

När du tar del av och bearbetar resultaten kan du ta hjälp av materialet du hittar i lila rutan. I dokumentet När resultaten kommer – en guide är alla sju delar samlade.

Beroende på vilken skolform din verksamhet tillhör har du olika målgrupper att bearbeta resultaten med – här finns stödmaterial samlat för alla målgrupper.

Medarbetarundersökningen

Linda Lindqvist, administrativ chef på NTI-skolan, och Berit Olsson, rektor på Karin Boye-skolan, berättar om hur de arbetar med resultaten från medarbetarundersökningen.

Kundundersökningen

Linda Ekstrand, rektor på LBS Kreativa Gymnasiet i Halmstad, och Åsa Broander, förskolechef inom Pysslingen Förskolor, ger tips och inspiration kring arbetet med kundundersökningen.

Att skapa delaktighet Att ta sig an resultaten Dialogfrågor Fördjupningsmaterial Ledarskap Prioriteringsmatris Samtalsunderlag När resultaten kommer

Innehållsansvarig

Uppdaterad