Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Kvalitetsresultat förskolan

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Uppföljning av läroplanens mål

AcadeMedia följer regelbundet upp i vilken mån de nationella målen för respektive skolform uppnås. Eftersom det saknas nationell uppföljning av förskolans måluppfyllelse har AcadeMedias svenska förskoleverksamheter utarbetat ett eget verktyg för detta.

Uppföljningen är utformad som en självvärdering, där huvudprincipen är att förskolorna själva bedömer resultatet av sin undervisning. Uppföljningsverktyget fungerar även som ett reflektionsunderlag under verksamhetsåret i samband med förskolornas utvärdering och planering. De huvudområden som bedöms på varje förskola utgår från läroplanen: Barns delaktighet och inflytande, Kultur, Lek, Matematik, Naturvetenskap och teknik, Normer och värden, Skapande samt Språk och kommunikation. Dessa målområden är i sin tur uppdelade i fyra perspektiv: Förskola och hem, Undervisning, Utbildning samt Utvärdering, uppföljning och utveckling. Bedömningsskalan är femgradig (0, 2, 4, 6 och 8) där värdet åtta avser högsta möjliga kvalitet och en fyra anger att måluppfyllelsen är fullt godtagbar i förhållande till kraven i styrdokumenten.

De målområden där förskolornas undervisning får de högsta resultaten läsåret 2020/21 är Språk och kommunikation samt Normer och värden (båda 5,8), följt av Naturvetenskap och teknik (5,7). Barns delaktighet och inflytande respektive Skapande samt Lek ligger något lägre (alla tre på 5,6). Lägst utfall noteras för målområdena Matematik och Kultur (båda på 5,5). Språk och kommunikation låg högst av samtliga målområden även 2019/20, medan Matematik och Kultur låg bland de lägre också ifjol.

Förskolornas lärmiljö i Sverige

I den årliga svenska undersökningen bland vårdnadshavare till barn i förskolan ställs frågor som syftar till att ta reda på vårdnadshavarnas upplevelse av om barnet känner sig tryggt i förskolan, om förskolan har god ordning och hygien, om de vuxna ingriper om någon blir illa behandlad, om de vuxna tar hänsyn till vad barnet tycker och tänker, om det är en stimulerande lärmiljö, om barnet kan få lugn och ro i förskolan, om utom- resp. inomhusmiljön stimulerar till lek och lärande samt om barnet kan få återhämtning och vila. Dessa frågor lyder under området Lärmiljö.

Positivt utfall registreras endast för de föräldrar som markerat de högsta svarsalternativen (7-10) på en tiogradig skala.

Samtliga frågor inom frågeområdet Lärmiljö noterar marginella förändringar jämfört med tidigare år och utfallet ligger generellt sett högt. De frågor som noterar högst utfall bland vårdnadshavarna i årets enkät är de som handlar om huruvida de vuxna tar hänsyn till vad barnet tycker och tänker och om barnet känner sig tryggt i förskolan. Lägst utfall noteras fortsatt på frågan om utomhusmiljön stimulerar till lek och lärande.

 

Nöjdhet bland vårdnadshavare (Sverige)

I enkäten ingår också frågor om hur nöjda vårdnadshavarna generellt sett är med kvaliteten i förskolan. Detta mäts genom frågor om hur nöjd man är med förskolan som helhet resp. med dess pedagogiska verksamhet, samt genom måtten rekommendationsgrad och trivselgrad.

Andelen vårdnadshavare som upplever att barnet trivs i förskolan uppgår till 92 procent och andelen som rekommenderar förskolan är 87 procent. Det är 88 procent som uppger sig vara nöjda med förskolan som helhet och 87 procent är nöjda med den pedagogiska verksamheten på barnets förskola.

 

Nöjdhet bland vårdnadshavare i Norge

Den nationella brukarundersökningen som genomfördes hösten 2021 visar att nöjdheten bland Espiras vårdnadshavare är hög, 4,5 på en femgradig skala. Det är i nivå med det nationella genomsnittet och oförändrat jämfört med året innan. Utfallet är något under snittet för de fristående förskolorna totalt sett (4,6) men över de kommunala (4,4).

Vårdnadshavarnas vilja att rekommendera den egna förskolan ligger på samma nivå, 4,5. Då denna fråga inte är obligatorisk att ställa i den norska, nationella enkäten saknas jämförelsetal.

Nöjdhet bland vårdnadshavare i Tyskland

De tyska verksamheterna har genomfört enkätundersökningar under våren och resultaten visar på en nedgång av rekommendationsgraden inom Joki och Stepke, till 82 respektive 67 procent. När det gäller tyska Espira och KTS så stiger däremot resultatet med 4 respektive 9 procentenheter och det är därmed nio av tio vårdnadshavare i dessa verksamheter som kan rekommendera förskolan till andra. Det bör dock noteras att svarsfrekvensen är under 60% inom samtliga av de tyska verksamheterna.

Inga enkätundersökningar genomfördes under 2019/20 p.g.a. pandemin.

Kvalitetschefens kommentar till förskolans kvalitetsresultat

Resultaten i alla uppmätta kvalitetsaspekter fortsätter att vara höga i AcadeMedias förskolor. Resultaten i årets enkätundersökning ligger i linje med de föregående två åren och det kan konstateras att förskolorna gjort ett fantastiskt arbete med att upprätthålla verksamheten under pågående pandemi. Satsningen på förskolornas lärmiljö fortsätter att ge utdelning och det är glädjande att vårdnadshavarna uppskattar kvalitetshöjningarna. När det gäller utomhusmiljöerna så finns det dock mer arbete att göra för att förbättra dessa.

De norska förskolorna uppvisar också stabila resultat över tid medan de tyska noterar både upp- och nedgångar i de olika verksamheterna. I Tyskland är dock svarsfrekvensen bland vårdnadshavarna generellt sett så låg att resultaten måste tolkas med stor försiktighet.

Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia

Arbetet med att följa upp och utveckla kvaliteten på förskolornas undervisning fortsätter. Utfallet på den senaste självbedömningen av måluppfyllelsen som gjordes av AcadeMedias svenska förskolor under vårterminen 2021 visar stigande värden inom samtliga målområden. I likhet med tidigare når förskolans undervisning de högsta resultaten inom Språk och kommunikation samt Normer och värden. När det handlar om Matematik och Kultur så ligger utfallen lägre vilket understryker vikten av ett utvecklingsarbete inom dessa målområden.

I sammanhanget finns anledning att understryka att de kvalitetsuppföljningar som används inom AcadeMedias förskolor i hög grad utarbetats inte bara för att kunna poängsätta verksamheten, utan också för att vara effektiva verktyg i kvalitetsarbetet och därmed bidra till att utveckla den pedagogiska verksamheten genom det fokus som de sätter på varje barns rätt till en förskoleverksamhet av god kvalitet.

Förskolans prioriterade utvecklingsområden 2021/22

Lärmiljö

 • Fortsätta insatserna för en omsorgsfull och utvecklande lärmiljö
 • Fortsätta arbetet för en trygg och säker förskola
 • Utveckla arbetssätt för att skapa trygga introduktioner och övergångar för både barn och vårdnadshavare

Undervisning

 • Vidareutveckla bedömningarna av förskolans kvalitet och stärka den egna bedömarkompetensen
 • Fortsätta arbetet med förskolans digitalisering
 • Fortsätta att förtydliga förskollärarens roll och samarbete mellan personalens olika kompetenser
 • Stärka hållbarhetsperspektivet inom förskolan

Likvärdighet

 • Genomföra riktade stödinsatser till de förskolor och avdelningar som har störst utvecklingsbehov


Sammanställningen avser AcadeMedias förskolor i
Sverige.

Innehållsansvarig

Uppdaterad