Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Grundskolans kvalitetsresultat i korthet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Här kan du läsa om hur väl våra elever i grundskolan når de nationella målen för såväl kunskaper som värdegrund. Du kan även ta del av resultaten från våra årliga enkätundersökningar bland elever och vårdnadshavare.

Betygsresultaten för eleverna i årskurs 9 ligger fortsatt klart över riksgenomsnitten. Våren 2021 låg det genomsnittliga meritvärdet på 250 poäng (riksgenomsnitt 232 poäng). Andelen elever som klarat kunskapskraven i alla ämnen ligger inom AcadeMedia på 85 procent (riksgenomsnitt 76 procent) och andelen behöriga till gymnasieskolan är 93 procent (riksgenomsnitt 86 procent). Analysen av pandemins påverkan på årets resultat är ännu pågående.

Vårterminen 2021 ställdes de nationella proven återigen in pga. pandemin, därav finns inte några nya resultat att tillgå. Analysen av de senast tillgängliga resultaten för de nationella proven och hur väl de stämmer överens med de satta slutbetygen i årskurs 9 visar att AcadeMedias grundskolor fortsatt ligger i nivå med riket i engelska och svenska. Skillnaden gentemot riket är emellertid något större i matematik.

När det handlar om hur väl grundskolan uppfyller de nationella målen som handlar om värdegrund följs detta bland annat upp i årliga enkäter riktade till elever och vårdnadshavare. Resultatet på årets enkäter är i nivå med föregående år eller minskar något. Andelen som kan rekommendera sin grundskola är 66 procent bland grundskolans elever och 81 procent bland föräldrarna.

Inom AcadeMedia bedrivs grundskoleverksamheten av Innovitaskolan, Montessori Mondial, Noblaskolan, Pops Academy och Vittra.

Här kan du läsa mer om grundskolans kvalitetsresultat och se diagram och tabeller.

Här kan du läsa om kvalitetschefens kommentar till grundskolans kvalitetsresultat.

Här kan du läsa om grundskolans prioriterade utvecklingsområden.

Innehållsansvarig

Uppdaterad