Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Grundskolans kvalitetsresultat i korthet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Här kan du läsa om hur väl våra elever i grundskolan når de nationella målen för såväl kunskaper som värdegrund. Du kan även ta del av resultaten från våra årliga enkätundersökningar bland elever och vårdnadshavare.

Enligt AcadeMedias egen sammanställning för läsåret 2020/21 ligger betygsresultaten för eleverna i årskurs 9 fortsatt klart över riksgenomsnitten. Det preliminära meritvärdet ligger på 250 poäng (preliminärt riksgenomsnitt 231 poäng) och andelen elever som klarat kunskapskraven i alla ämnen på 85 procent (senast tillgängliga riksgenomsnitt 76 procent). Andelen behöriga till gymnasieskolan uppgår till 93 procent (preliminärt riksgenomsnitt 86 procent).

Vårterminen 2021 ställdes de nationella proven återigen in pga. pandemin, därav finns inte några nya resultat att tillgå. Analysen av de senast tillgängliga resultaten för de nationella proven och hur väl de stämmer överens med de satta slutbetygen i årskurs 9 visar emellertid att AcadeMedias grundskolor fortsatt ligger i nivå med riket i engelska och svenska. Skillnaden gentemot riket är emellertid något större i matematik.

När det handlar om hur väl grundskolan uppfyller de nationella målen som handlar om värdegrund följs detta bland annat upp i årliga enkäter riktade till elever och vårdnadshavare. Resultatet på årets enkäter stiger inom samtliga frågeområden och andelen som kan rekommendera sin grundskola ökar till 70 procent bland grundskolans elever och 81 procent bland föräldrarna.

Inom AcadeMedia bedrivs grundskoleverksamheten av Montessori Mondial, Noblaskolan, Pops Academy, Pysslingen Skolor och Vittra.

Här kan du läsa mer om grundskolans kvalitetsresultat och se diagram och tabeller.

Här kan du läsa om kvalitetschefens kommentar till grundskolans kvalitetsresultat.

Här kan du läsa om grundskolans prioriterade utvecklingsområden.

Innehållsansvarig

Uppdaterad