Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Kvalitetsresultat grundskolan

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kunskapsresultat

Här presenteras de senaste kunskapsresultaten på följande indikatorer för årskurs 9:

 • Andel som klarar kunskapskraven i alla ämnen
 • Andel behöriga till gymnasieskolan
 • Genomsnittligt meritvärde
 • Överensstämmelse nationella prov – betyg
 • SALSA-värde

Betygsresultat – grundskolan åk 9

Det genomsnittliga meritvärdet för eleverna i årskurs 9 i AcadeMedias grundskolor steg till 249,5 poäng under läsåret 2020/21. Resultatet ligger betydligt högre än motsvarande riksgenomsnitt på 232,1 poäng.

 

 

 

Även andelen elever med godkända betyg i alla ämnen ökade till 85,0 procent, riksgenomsnittet var 76,1 procent.

 

 

 

 

Andelen behöriga till gymnasieskolan ökade till 92,8 procent, vilket är en bra bit över riksgenomsnittet på 86,2 procent.

 

 

 

Överensstämmelsen mellan de nationella prov som genomfördes under läsåret 2018/19 och de satta slutbetygen i årskurs 9 inom AcadeMedias grundskolor ligger totalt sett i nivå med riksgenomsnittet i engelska och svenska. Skillnaden är något större för den andel elever som får ett högre slutbetyg än vad de presterade på det nationella provet i matematik, där utfallet var
43 procent jämfört med riket på 39 procent. Läsåren 2019/20 och 2020/21 ställdes de nationella proven in p.g.a. pandemin, därav finns inte några nya resultat att tillgå.

SALSA-värdet beräknas utifrån skillnaden mellan en skolas verkliga meritvärde och dess modellberäknade meritvärde. Det senare tar hänsyn till elevgruppens sammansättning utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund, andel nyinvandrade elever och könsfördelning. Ett positivt SALSA-värde innebär således att skolan presterar bättre än förväntat.

Andelen grundskolor inom AcadeMedia med ett positivt SALSA-värde var lika stor 2020/21 som året dessförinnan, 57 procent. Totalt sett noterar AcadeMedias grundskolor ett positivt SALSA-värde, men spridningen mellan verksamheterna är stor.

Värdegrundsresultat

Inom AcadeMedias grundskolor genomförs en årlig enkätundersökning bland elever (från och med årskurs fyra) samt vårdnadshavare. I den finns ett antal frågeställningar som syftar till att övergripande fånga resultatet av verksamheternas värdegrundsarbete.

De specifika frågor som är kopplade till värdegrundsuppdraget handlar om huruvida eleverna känner sig trygga i skolan, om de vuxna ingriper om någon behandlas illa, om eleverna behandlar varandra på ett bra sätt, om de vuxna tar hänsyn till vad eleverna tycker och tänker, om eleverna har möjlighet att påverka det de jobbar med i skolan, om eleverna kan få arbetsro samt om det är ordning och reda i skolan. Dessa frågor ligger under området Studiemiljö.

Positivt utfall registreras i enkätundersökningen endast för de elever/vårdnadshavare som markerat de högsta svarsalternativen (7-10) på en tiogradig skala. AcadeMedia ställer därmed betydligt högre krav på när ett svar ska registreras som positivt än vad de flesta andra utbildningsanordnare i riket gör. Även Skolinspektionen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) stannar vid fyrgradiga skalor i sina respektive enkäter.

Den fråga som noterar högst resultat i 2021/22 års mätning är den om man känner sig trygg i sin skola där 82 procent av eleverna instämmer. Näst högst utfall får frågan om de vuxna på skolan ingriper om någon behandlas illa (68 procent). Lägst utfall konstateras på frågan om man har möjlighet att påverka det man jobbar med i skolan där 54 procent instämmer. Det är också det resultat som, tillsammans med frågan som handlar om de vuxna tar hänsyn till vad eleverna tycker och tänker, minskar mest jämfört med föregående år.

Vårdnadshavarna är överlag mer positiva i sina svar än eleverna. Andelen vårdnadshavare som upplever att deras barn känner sig tryggt i skolan är 86 procent och 81 procent uppger att de vuxna tar hänsyn till vad eleverna tycker och tänker. Frågan om arbetsro och om eleverna behandlar varandra på ett bra sätt noterar de lägsta utfallen med 66 respektive 70 procent. Något fler instämmer i att det är ordning och reda i barnets skola jämfört med 2020/21.

Nöjdhet

I den årliga enkätundersökningen tillfrågas elever och vårdnadshavare även hur nöjda de är med skolan. Det mäts genom frågor om hur nöjd man är med skolan i allmänhet och med undervisningen i synnerhet, samt genom måtten rekommendationsgrad och trivselgrad. Resultaten beräknas även här utifrån hur stor andel av eleverna respektive vårdnadshavarna som markerat de högsta svarsalternativen (7–10) på en tiogradig skala.

Bland grundskoleeleverna minskar såväl rekommendationsgraden som nöjdheten med skolan och undervisningen i den senaste mätningen. Nedgångarna är mellan 2 och 4 procentenheter. Andelen elever som trivs på sin skola är 1 procentenhet lägre jämfört med ifjol.

 

 

Resultaten på enkäten bland vårdnadshavarna är i nivå med föregående år, utom nöjdheten med undervisningen som går ner till 80 procent. Störst andel positiva vårdnadshavare konstateras på frågan om barnet trivs i skolan, 85 procent, medan nöjdheten med skolan som helhet och rekommendationsgraden ligger något lägre (82 respektive 81 procent).

 

Kvalitetschefens kommentar till grundskolans kvalitetsresultat

Många förutspådde fallande betygsresultat som en konsekvens av pandemin. Istället blev det snarast tvärtom, både inom AcadeMedia och för stora delar av övriga riket. Den nationella statistiken för läsåret 2020/21 visar att betygsresultaten i AcadeMedias grundskolor stiger ytterligare och fortsätter att totalt sett ligga väsentligt över riksgenomsnitten. Det gäller både meritvärden och andelen elever med godkända betyg i alla ämnen samt andelen med behörighet till gymnasieskolan.

Olyckligtvis ställdes vårens nationella prov återigen in på grund av pandemin och det är därmed inte möjligt att analysera överensstämmelsen mellan utfallet på proven och de satta slutbetygen. Det är därför av yttersta vikt att de nationella proven snarast återupptas i riket eftersom de utgör ett mycket viktigt underlag i analysarbetet på alla nivåer.

Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia

Gällande enkätresultaten sågs ifjol förhållandevis stora uppgångar inom flertalet områden bland såväl elever som vårdnadshavare i grundskolan, förmodligen delvis som en effekt av pandemin där många uttryckte respekt och tacksamhet för att verksamheten kunde upprätthållas trots extrema omständigheter. I årets enkät ser vi återgångar till 2019/20 års nivåer och jämförelser med förra året bör göras med viss försiktighet.

När det gäller värdegrundsresultaten är vi fortfarande inte på de nivåer vi skulle önska. Här har AcadeMedias grundskolor – i likhet med landets övriga grundskolor – en utmaning att hantera. Totalt sett är det 86 procent av vårdnadshavarna som anger de högsta svarsalternativen på frågan om deras barn är tryggt i skolan. Motsvarande andel bland eleverna ligger på 82 procent. Variationen mellan de olika verksamheterna är förhållandevis stor.

Analyser pågår för närvarande på olika nivåer och slutsatser presenteras i kommande kvalitets- och verksamhetsplaner.

 

Grundskolans prioriterade utvecklingsområden 2021/22

Systematiskt kvalitetsarbete

 • Gemensam process för planering av utbildningen i syfte att säkerställa att resurser används på bästa sätt med fokus på det kompensatoriska uppdraget
 • Stöd till rektorer i arbetet med uppföljning och analys av verksamheten
 • Riktade insatser till de lägst presterande grundskolorna

Undervisning och lärande

 • Fortsatt utbildningssatsning i samarbete med Karlstads universitet för att säkerställa likvärdig bedömning och betygssättning
 • Riktat stöd för utveckling av kvaliteten i fritidshemmen

Elevhälsoarbete

 • Fortsatt utveckling av den centrala elevhälsoorganisationen för att i högre grad kunna stödja skolornas elevhälsoarbete

Innehållsansvarig

Uppdaterad