Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Kvalitetsresultat grundskolan

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kunskapsresultat

Här presenteras de senaste kunskapsresultaten på följande indikatorer för årskurs 9:

 • Andel som klarar kunskapskraven i alla ämnen
 • Andel behöriga till gymnasieskolan
 • Genomsnittligt meritvärde
 • Överensstämmelse nationella prov – betyg
 • SALSA-värde

Betygsresultat – grundskolan åk 9

Det genomsnittliga meritvärdet för eleverna i årskurs 9 i AcadeMedias grundskolor steg preliminärt till
249,8 poäng under läsåret 2020/21. Resultatet ligger betydligt högre än motsvarande riksgenomsnitt på
231,1 poäng.

 

 

Även andelen elever med godkända betyg i alla ämnen ökade till preliminärt 85,1 procent, där det senast tillgängliga riksgenomsnittet från 2019/20 var
76,1 procent. (Preliminärt utfall i riket saknas för detta resultatmått.)

 

 

Andelen behöriga till gymnasieskolan ökade preliminärt till 92,7 procent, vilket är en bra bit över det preliminära riksgenomsnittet på 85,9 procent.

 

 

 

Överensstämmelsen mellan de nationella prov som genomfördes under läsåret 2018/19 och de satta slutbetygen i årskurs 9 inom AcadeMedias grundskolor ligger totalt sett i nivå med riksgenomsnittet i engelska och svenska. Skillnaden är något större för den andel elever som får ett högre slutbetyg än vad de presterade på det nationella provet i matematik, där utfallet var
43 procent jämfört med riket på 39 procent. Vårterminen 2021 ställdes de nationella proven återigen in p.g.a. pandemin, därav finns inte några nya resultat att tillgå.

SALSA-värdet beräknas utifrån skillnaden mellan en skolas verkliga meritvärde och dess modellberäknade meritvärde. Det senare tar hänsyn till elevgruppens sammansättning utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund, andel nyinvandrade elever och könsfördelning. Ett positivt SALSA-värde innebär således att skolan presterar bättre än förväntat.

Andelen grundskolor inom AcadeMedia med positivt SALSA-värde var klart högre 2019/20 jämfört med året dessförinnan, 57 procent mot tidigare 48 procent. Totalt sett noterar AcadeMedias grundskolor ett positivt SALSA-värde, men spridningen mellan verksamheterna är påfallande stor.

Värdegrundsresultat

Inom AcadeMedias grundskolor genomförs en årlig enkätundersökning bland elever (från och med årskurs fyra) samt vårdnadshavare. I den finns ett antal frågeställningar som syftar till att övergripande fånga resultatet av verksamheternas värdegrundsarbete.

De specifika frågor som är kopplade till värdegrundsuppdraget handlar om huruvida eleverna känner sig trygga i skolan, om de vuxna ingriper om någon behandlas illa, om eleverna behandlar varandra på ett bra sätt, om de vuxna tar hänsyn till vad eleverna tycker och tänker, om eleverna har möjlighet att påverka det de jobbar med i skolan, om eleverna kan få arbetsro samt om det är ordning och reda i skolan. Dessa frågor ligger under området Studiemiljö.

Positivt utfall registreras i enkätundersökningen endast för de elever/vårdnadshavare som markerat de högsta svarsalternativen (7-10) på en tiogradig skala. AcadeMedia ställer därmed betydligt högre krav på när ett svar ska registreras som positivt än vad de flesta andra utbildningsanordnare i riket gör. Även Skolinspektionen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) stannar vid fyrgradiga skalor i sina respektive enkäter.

Den fråga som noterar högst resultat i 2020/21 års mätning är den om man känner sig trygg i sin skola där 83 procent av eleverna instämmer. Näst högst utfall får frågan om de vuxna på skolan ingriper om någon behandlas illa (69 procent). Lägst utfall syns på frågan om man har möjlighet att påverka det man jobbar med i skolan där 57 procent instämmer. De största resultatökningarna återfinns på frågorna om elevinflytande, arbetsro samt ordning och reda.

Vårdnadshavarna är överlag mer positiva i sina svar än eleverna. Andelen vårdnads-
havare som upplever att deras barn känner sig tryggt i skolan är 86 procent och
82 procent uppger att de vuxna tar hänsyn till vad eleverna tycker och tänker. Frågan om arbetsro och om eleverna behandlar varandra på ett bra sätt noterar de lägsta utfallen med 66 respektive 70 procent. Den största ökningen syns på frågan om det är ordning och reda i skolan.

Nöjdhet

I den årliga enkätundersökningen tillfrågas elever och vårdnadshavare även hur nöjda de är med skolan. Det mäts genom frågor om hur nöjd man är med skolan i allmänhet och med undervisningen i synnerhet, samt genom måtten rekommendationsgrad och trivselgrad. Resultaten beräknas även här utifrån hur stor andel av eleverna respektive vårdnadshavarna som markerat de högsta svarsalternativen (7–10) på en tiogradig skala.

Bland grundskoleeleverna stiger såväl rekommendationsgraden som nöjdheten med skolan och undervisningen i den senaste mätningen. Samtliga dessa frågor ökar med två procentenheter och trivselgraden ökar med en procentenhet.

 

 

Bland vårdnadshavarna noteras också stigande nöjdhet i den senaste mätningen. Andelen som är nöjda med skolan som helhet och med undervisningen ökar med fyra procentenheter och uppgår nu båda till 82 procent. Även trivselgraden och andelen som kan rekommendera skolan ökar och ligger nu på 85 respektive 81 procent.

 

Kvalitetschefens kommentar till grundskolans kvalitetsresultat

AcadeMedias egna sammanställning för läsåret 2020/21 visar att betygsresultaten i AcadeMedias grundskolor stiger ytterligare och fortsätter att totalt sett ligga väsentligt över riksgenomsnitten. Det gäller både meritvärden och andelen elever med godkända betyg i alla ämnen samt andelen med behörighet till gymnasieskolan. Ännu har inte den nationella statistiken publicerats men preliminära siffror från Skolverket visar samma trend gällande gymnasiebehörigheten i övriga riket.

Olyckligtvis ställdes vårens nationella prov återigen in på grund av pandemin och det är därmed inte möjligt att analysera överensstämmelsen mellan utfallet på proven och de satta slutbetygen. Det är därför av yttersta vikt att de nationella proven snarast återupptas i riket eftersom de utgör ett mycket viktigt underlag i analysarbetet på alla nivåer.

Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia

Även resultaten i 2020/21 års elev- och vårdnadshavarenkät ökar i så gott som alla avseenden. Särskilt positivt är att nöjdheten med undervisningen uppvisar en stadigt stigande trend. Detsamma gäller resultaten inom värdegrundsområdet även om de inte är på de nivåer vi skulle önska. Här har AcadeMedias grundskolor – i likhet med landets övriga grundskolor – en utmaning att hantera för att alla elever ska kunna garanteras en miljö som gynnar lärandet. Totalt sett är det 86 procent av vårdnadshavarna som anger de högsta svarsalternativen på frågan om deras barn är tryggt i skolan. Motsvarande andel bland eleverna ligger på 83 procent.

Det återstår att se i vilken utsträckning årets resultat påverkats av den pågående pandemin. Analyser pågår för närvarande på olika nivåer och slutsatser presenteras i kommande kvalitets- och verksamhetsplaner.

Grundskolans prioriterade utvecklingsområden 2020/21

Öka likvärdigheten

 • Förbättra planeringen av utbildningen för att säkerställa att resurser används på bästa sätt med fokus på det kompensatoriska uppdraget
 • Fortsätta den särskilda utbildningssatsningen i samarbete med Karlstads universitet för att säkerställa likvärdig bedömning och betygssättning
 • Genomföra riktade stödinsatser till de lägst presterande grundskolorna

Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet

 • Utveckla likabehandlings- och värdegrundsarbetet, bland annat genom ny trygghetsundersökning
 • Utveckla underlag för analys av skillnader mellan pojkar och flickors måluppfyllelse
 • Vidareutveckla kvalitetsarbetet i fritidshemmen

Förstärka elevhälsoarbetet

 • Fortsätta att utveckla den centrala elevhälsoorganisationen för att i högre grad kunna stödja skolornas arbete

Innehållsansvarig

Uppdaterad