Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Kvalitetsresultat gymnasieskolan

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kunskapsresultat

Här presenteras de senaste resultaten på följande resultatindikatorer för gymnasieskolan:

 • Andel elever med examen (baserad på elever med avgångsbetyg).
 • Genomsnittlig betygspoäng (baserad på elever med avgångsbetyg respektive med examen).
 • Genomströmning (andel elever med examen inom tre år).
 • Överensstämmelse nationella prov – kursbetyg.
 • Förädlingsvärde (eget värde – framtaget i samarbete med SCB).

 

Enligt den nationella betygsstatistiken som släpptes av Skolverket i november ökade andelen gymnasieelever med examen totalt sett inom AcadeMedias verksamheter från 90,3 till 92,0 procent. Riksgenomsnittet ökade under motsvarande period från 91,4 till 91,8 procent.

 

 

 

 

Den genomsnittliga betygspoängen inom AcadeMedias gymnasieskolor (baserad på elever med avgångsbetyg) låg läsåret 2020/21 på 14,2 vilket är samma resultat som året innan (riksgenomsnitt 14,5 poäng).

 

 

 

 

 

Den genomsnittliga betygspoängen (baserad på elever med examen) uppgår till 14,6, vilket är under riksgenomsnittet på 14,9.

 

 

 

 

 

Andelen elever inom AcadeMedia som fullföljde sin gymnasieutbildning på tre år och fick examen läsåret 2020/21 ligger på 79,2 procent. Det är en förbättring med hela 2,7 procentenheter jämfört med året, att jämföra med riksgenomsnittet på 79,6 procent. Stora variationer finns även här mellan de olika gymnasieverksamheterna.

 

 

Andelen gymnasieelever som våren 2019 fick ett högre betyg än vad de presterat på de nationella proven var inom AcadeMedias gymnasieskolor högre än riksgenomsnitten i såväl matematik som svenska och engelska. Samtidigt var det något fler elever inom AcadeMedia som fick ett lägre betyg än övriga riket i engelska. Avståndet till riket avseende andel med högre kursbetyg än provbetyg har minskat i matematik och engelska, medan det är oförändrat i  svenska jämfört med föregående år. Vårterminen 2020 samt 2021 ställdes de nationella proven in pga. pågående pandemi, så några nya resultat finns ej att tillgå.

För att komplettera den nationella statistiken arbetar AcadeMedia kontinuerligt med att utveckla nya mätetal och analyser. Ett exempel på detta är att ta reda på hur AcadeMedias gymnasieskolor lyckas resultatmässigt med sina elever (uttryckt i genomsnittlig betygspoäng) i förhållande till elevernas kunskapsnivå (uttryckt i meritvärde) när de börjar i gymnasiets första årskurs. AcadeMedia har valt att benämna detta mått förädlingsvärde.

Differensen mellan det faktiska gymnasiebetyget och det förväntade gymnasiebetyget är det vi menar med förädlingsvärdet. Om differensen är positiv har skolan ett högre genomsnittligt gymnasiebetyg än vad som kan förväntas utifrån elevernas meritvärde i årskurs 9. Om differensen är negativ har skolan ett lägre genomsnittligt gymnasiebetyg än vad som kan förväntas utifrån elevernas i meritvärde i årskurs 9.

Förädlingsvärdet beräknas utifrån tre olika grupper av elever: examen*, avgångsbetyg** och samtliga***. Analysen baserad på avgångseleverna våren 2021 visar att förädlingsvärdet blev 0,41 för elever med examen och 0,46 för eleverna i de andra två grupperna (samtliga och avgångsbetyg). Utfallet är högre i samtliga tre grupper jämfört med föregående läsår.

*Elever som erhållit examensbevis
**Elever som fått ett studiebevis om minst 2 500 poäng (innefattar både de elever som fått examensbevis och de som inte fått det men ändå har 2 500 poäng i sitt studiebevis).
***Samtliga elever räknas, dvs. de med examensbevis, de med studiebevis om minst 2 500 poäng samt de med studiebevis om färre än 2 500 poäng.

Värdegrundsresultat

I den årliga enkätundersökningen bland gymnasiets elever finns ett antal frågor som syftar till att övergripande fånga resultatet av skolornas värdegrundsarbete. Frågorna handlar om huruvida eleverna känner sig trygga, om personalen ingriper om någon blir illa behandlad, om eleverna behandlar varandra på ett bra sätt och om eleverna kan få arbetsro i skolan. Ett positivt utfall registreras för de elever som markerat de högsta svarsalternativen (7-10) på undersökningens tiogradiga skala.

Syftet är att mäta hur väl gymnasieskolorna aktivt och medvetet påverkar och stimulerar eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och om detta kommer till uttryck i praktisk vardaglig handling så att målen i läroplanen nås.

Den fråga som noterar högst resultat i 2021/22 års mätning är den om eleven känner sig trygg i sin skola där 88 procent av eleverna instämmer. Näst högst utfall får frågan om eleven trivs på sin skola (82 procent) och därefter om personalen ingriper om någon blir illa behandlad (79 procent). Lägst utfall noteras i likhet med tidigare år på frågan om arbetsro och om eleverna tycker att det är en bra studiemiljö på skolan (båda 68 procent). Alla dessa frågor noterar nedgångar jämfört med pandemiårets mycket stigande värden,  men uppgångar jämfört med året innan.

Nöjdhet

Såväl andelen gymnasieelever som generellt sett är nöjda med sin skola som  andelen elever som kan rekommendera sin skola till andra har sjunkit med fyra procentenheter jämfört med föregående läsår. Nöjdheten med undervisningen och trivselgraden har också sjunkit (2 respektive 1 procentenhet). Dock är resultaten på samtliga dessa frågor högre än 2020 års nivåer.

Kvalitetschefens kommentar till gymnasieskolans kvalitetsresultat

Den nationella betygsstatistiken för läsåret 2020/21 visar att andelen med examen fortsätter att stiga, nu med 1,7 procentenheter. Den genomsnittliga betygspoängen ligger kvar på samma nivå som året innan, 14,2, vilket är strax under riksgenomsnittet som nu ökat ytterligare. Betygsresultaten varierar påfallande mycket mellan de olika skolorna och huvudmännen inom AcadeMedia.

Analysen av årets betygsresultat har kraftigt försvårats av att de nationella proven ställts in vilket är synnerligen olyckligt i ljuset av de utmaningar som landets gymnasieskolor stått inför under pandemin. Det är av yttersta vikt att de nationella proven snarast återupptas i riket eftersom de utgör ett mycket viktigt underlag i analysarbetet på alla nivåer.

AcadeMedias årliga uppföljning av det så kallade förädlingsvärdet har dock genomförts på sedvanligt sätt i samarbete med Statistiska Centralbyrån (SCB). Framtagandet av dessa förädlingsvärden är ett eget initiativ från AcadeMedia eftersom de resultatmått som finns att tillgå i den nationella statistiken inte är tillräckligt vassa för att kunna utläsa hur bra enskilda skolor egentligen presterar i förhållande till sin elevgrupp. Det tydligaste exemplet på detta är att de mest använda jämförelsemåtten på riksnivå (andel med examen och genomsnittlig betygspoäng) enbart baseras på de elever som klarat att fullfölja sin utbildning. Elever med de lägsta studieresultaten – det vill säga de som inte fått med sig en fullständig utbildning om minst 2500 poäng – exkluderas i beräkningarna och utgör i statistiken ett besvärande ”mörkertal”. Det leder till att en gymnasieskolas betygsresultat kan se betydligt bättre ut än vad de faktiskt är sett till hur skolan lyckats med alla sina elever. Det vore därför önskvärt att den nationella statistiken kompletterades med enhetligt framtagna förädlingsvärden så att skolor kan jämföras med varandra. Ett sådant resultatmått skulle starkt bidra till att synliggöra de skolor som är verkligt duktiga på att ta sig an uppdraget och som ger eleverna det största mervärdet.

Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia

Resultaten i årets elevenkät behöver ses i ljuset av de exceptionellt höga resultaten under pandemiåret 2021. Givet de mycket särskilda omständigheter som då rådde så bör årets resultat snarast jämföras med året innan. Då blir det tydligt att gymnasieskolan glädjande nog har en tydligt stigande trend gällande elevernas nöjdhet med lärmiljön och undervisningen. Även deras vilja att rekommendera sin skola är totalt sett stadigt stigande över åren även om variationen mellan de olika verksamheterna är påfallande stor.

Analyser av årets resultat pågår för närvarande på olika nivåer och slutsatser presenteras i kommande kvalitets- och verksamhetsplaner.

Gymnasieskolans prioriterade utvecklingsområden 2021/22

Systematiskt kvalitetsarbete

 • Gemensam process för planering av utbildningen i syfte att säkerställa att resurser används på bästa sätt med fokus på det kompensatoriska uppdraget
 • Riktade insatser till de lägst presterande gymnasieskolorna

Undervisning och lärande

 • Fortsatt utbildningssatsning i samarbete med Karlstads universitet för att säkerställa likvärdig bedömning och betygssättning
 • Strukturerade introduktionsutbildningar för yrkeslärare med fokus på skolans och lärarens uppdrag
 • Organiserade former för kollegialt lärande med fokus på sambanden mellan undervisningens genomförande och elevernas lärande

Förstärka elevhälsoarbetet

 • Fortsätta att utveckla den centrala elevhälsoorganisationen för att i högre grad kunna stödja skolornas arbete
 • Riktade insatser för att främja närvaro och motverka psykisk ohälsa

Innehållsansvarig

Uppdaterad