Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Kvalitetsresultat gymnasieskolan

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kunskapsresultat

Här presenteras de senaste resultaten på följande resultatindikatorer för gymnasieskolan:

 • Andel elever med examen (baserad på elever med avgångsbetyg).
 • Genomsnittlig betygspoäng (baserad på elever med avgångsbetyg respektive med examen).
 • Genomströmning (andel elever med examen inom tre år).
 • Överensstämmelse nationella prov – kursbetyg.
 • Förädlingsvärde (eget värde – framtaget i samarbete med SCB).

 

AcadeMedia gör varje år en intern sammanställning av gymnasieskolornas betygsresultat. Det preliminära resultatet för läsåret 2020/21 visar att andelen gymnasieelever med examen ökat, från 90,3 till 91,7 procent (fg års riksgenomsnitt 91,4 procent).

 

 

 

 

Den genomsnittliga betygspoängen inom AcadeMedias gymnasieskolor (baserad på elever med avgångsbetyg) låg läsåret 2020/21 preliminärt på 14,2 vilket är samma resultat som året innan (preliminärt nytt riksgenomsnitt 14,5 poäng).

 

 

 

 

Den genomsnittliga betygspoängen (baserad på elever med examen) uppgår preliminärt till 14,7 vilket är något under föregående års riksgenomsnitt på 14,9.

 

 

 

 

 

Andelen elever inom AcadeMedia som fullföljde sin gymnasieutbildning på tre år och fick examen läsåret 2019/20 ligger på 76,5 procent. Det är en förbättring med hela 2,0 procentenheter jämfört med året, att jämföra med riksgenomsnittet på 78,3. Stora variationer finns även här mellan de olika gymnasieverksamheterna.

 

 

Andelen gymnasieelever som våren 2019 fick ett högre betyg än vad de presterat på de nationella proven var inom AcadeMedias gymnasieskolor högre än riksgenomsnitten i såväl matematik som svenska och engelska. Samtidigt var det något fler elever inom AcadeMedia som fick ett lägre betyg än övriga riket i engelska. Avståndet till riket avseende andel med högre kursbetyg än provbetyg har minskat i matematik och engelska, medan det är oförändrat i  svenska jämfört med föregående år. Vårterminen 2020 samt 2021 ställdes de nationella proven in pga. pågående pandemi, så några nya resultat finns ej att tillgå.

För att komplettera den nationella statistiken arbetar AcadeMedia kontinuerligt med att utveckla nya mätetal och analyser. Ett exempel på detta är att ta reda på hur AcadeMedias gymnasieskolor lyckas resultatmässigt med sina elever (uttryckt i genomsnittlig betygspoäng) i förhållande till elevernas kunskapsnivå (uttryckt i meritvärde) när de börjar i gymnasiets första årskurs. AcadeMedia har valt att benämna detta mått förädlingsvärde.

Differensen mellan det faktiska gymnasiebetyget och det förväntade gymnasiebetyget är det vi menar med förädlingsvärdet. Om differensen är positiv har skolan ett högre genomsnittligt gymnasiebetyg än vad som kan förväntas utifrån elevernas meritvärde i årskurs 9. Om differensen är negativ har skolan ett lägre genomsnittligt gymnasiebetyg än vad som kan förväntas utifrån elevernas i meritvärde i årskurs 9.

Förädlingsvärdet beräknas utifrån tre olika grupper av elever: examen*, avgångsbetyg** och samtliga***. Analysen baserad på avgångseleverna våren 2021 visar att förädlingsvärdet blev 0,41 för elever med examen och 0,46 för eleverna i de andra två grupperna (samtliga och avgångsbetyg). Utfallet är högre i samtliga tre grupper jämfört med föregående läsår.

*Elever som erhållit examensbevis
**Elever som fått ett studiebevis om minst 2 500 poäng (innefattar både de elever som fått examensbevis och de som inte fått det men ändå har 2 500 poäng i sitt studiebevis).
***Samtliga elever räknas, dvs. de med examensbevis, de med studiebevis om minst 2 500 poäng samt de med studiebevis om färre än 2 500 poäng.

Värdegrundsresultat

I den årliga enkätundersökningen bland gymnasiets elever finns ett antal frågor som syftar till att övergripande fånga resultatet av skolornas värdegrundsarbete. Frågorna handlar om huruvida eleverna känner sig trygga, om personalen ingriper om någon blir illa behandlad, om eleverna behandlar varandra på ett bra sätt och om eleverna kan få arbetsro i skolan. Ett positivt utfall registreras för de elever som markerat de högsta svarsalternativen (7-10) på undersökningens tiogradiga skala.

Syftet är att mäta hur väl gymnasieskolorna aktivt och medvetet påverkar och stimulerar eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och om detta kommer till uttryck i praktisk vardaglig handling så att målen i läroplanen nås.

Den fråga som noterar högst resultat i 2020/21 års mätning är den om eleven känner sig trygg i sin skola där 89 procent av eleverna instämmer. Näst högst utfall får frågan om skolans personal ingriper om någon blir illa behandlad (82 procent). Lägst utfall noteras i likhet med tidigare år på frågan om arbetsro (71 procent), dock är det den värdegrundsfråga där resultatet stigit allra mest från föregående år. I årets undersökning ställdes även frågan kring huruvida eleverna tycker att de är en bra studiemiljö på skolan och utfallet visar att 72 procent av eleverna instämmer.

Nöjdhet

Såväl andelen gymnasieelever som generellt sett är nöjda med sin skola som andelen elever som kan rekommendera sin skola till andra har stigit med sju procentenheter jämfört med föregående läsår. Nöjdheten med undervisningen och trivselgraden har också stigit (+6 respektive +5 procent-
enheter). Resultaten beräknas utifrån hur stor andel av eleverna som markerat de högsta svarsalternativen (7-10) på en tiogradig skala.

Kvalitetschefens kommentar till gymnasieskolans kvalitetsresultat

AcadeMedias interna sammanställning för läsåret 2020/21 visar att andelen med examen fortsätter att stiga, nu med 1,4 procentenheter. Den genomsnittliga betygspoängen ligger kvar på samma nivå som året innan, 14,2, vilket är strax under det preliminära riksgenomsnittet som nu ökat ytterligare.  Betygsresultaten varierar påfallande mycket mellan de olika skolorna och huvudmännen inom AcadeMedia.

Analysen av årets betygsresultat har kraftigt försvårats av att de nationella proven ställts in vilket är synnerligen olyckligt i ljuset av de utmaningar som landets gymnasieskolor stått inför under pandemin. Det är av yttersta vikt att de nationella proven snarast återupptas i riket eftersom de utgör ett mycket viktigt underlag i analysarbetet på alla nivåer.

AcadeMedias årliga uppföljning av det så kallade förädlingsvärdet har dock genomförts på sedvanligt sätt i samarbete med Statistiska Centralbyrån (SCB). Framtagandet av dessa förädlingsvärden är ett eget initiativ från AcadeMedia eftersom de resultatmått som finns att tillgå i den nationella statistiken inte är tillräckligt vassa för att kunna utläsa hur bra enskilda skolor egentligen presterar i förhållande till sin elevgrupp. Det tydligaste exemplet på detta är att de mest använda jämförelsemåtten på riksnivå (andel med examen och genomsnittlig betygspoäng) enbart baseras på de elever som klarat att fullfölja sin utbildning. Elever med de lägsta studieresultaten – det vill säga de som inte fått med sig en fullständig utbildning om minst 2500 poäng – exkluderas i beräkningarna och utgör i statistiken ett besvärande ”mörkertal”. Det leder till att en gymnasieskolas betygsresultat kan se betydligt bättre ut än vad de faktiskt är sett till hur skolan lyckats med alla sina elever. Det vore därför önskvärt att den nationella statistiken kompletterades med enhetligt framtagna förädlingsvärden så att skolor kan jämföras med varandra. Ett sådant resultatmått skulle starkt bidra till att synliggöra de skolor som är verkligt duktiga på att ta sig an uppdraget och som ger eleverna det största mervärdet.

Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia

Resultaten i årets elevenkät stiger markant i så gott som alla avseenden och uppgångarna när det gäller såväl nöjdheten med undervisningen som studiemiljön och rekommendationsgraden är anmärkningsvärt stora. Det återstår att se i vilken utsträckning resultatet påverkats av den pågående pandemin men givet skolornas och huvudmännens ansträngningar för att, trots de exceptionella omständigheterna, upprätthålla kvalitets- och utvecklingsarbetet så är sannolikt uppgångarna reella även om det inte är klarlagt hur stor del av dessa som kan tillskrivas en eventuell ”coronaeffekt”. Resultaten analyseras för närvarande på olika nivåer och slutsatser presenteras i kommande kvalitets- och verksamhetsplaner.

Gymnasieskolans prioriterade utvecklingsområden 2020/21

Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet

 • Vidareutveckla den proaktiva uppföljningen av elevernas kunskapsresultat för att i god tid fånga upp elever som riskerar att inte nå målen för utbildningen
 • Utveckla uppföljningen av elever på introduktionsprogram

Utveckla undervisningen och öka likvärdigheten

 • Erbjuda fortsatt processtöd för att utveckla lärarnas undervisningsskicklighet genom kollegial samverkan
 • Fortsätta den särskilda utbildningssatsningen i samarbete med Karlstads universitet för att säkerställa likvärdig bedömning och betygssättning
 • Förbättra planeringen av utbildningen för att säkerställa att resurser används på bästa sätt med fokus på det kompensatoriska uppdraget
 • Genomföra introduktionsutbildningar för yrkeslärare med fokus på skolans och lärarens uppdrag
 • Genomföra riktade stödinsatser till de lägst presterande gymnasieskolorna

Förstärka elevhälsoarbetet

 • Fortsätta att utveckla den centrala elevhälsoorganisationen för att i högre grad kunna stödja skolornas arbete
 • Fortsätta det närvarofrämjande arbetet

Innehållsansvarig

Uppdaterad