Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Kvalitetsresultat arbetsförmedlingstjänster

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Arbetsförmedlingstjänster omfattar ett stort antal uppdrags- och utbildningsinsatser med olika målsättningar.

En del uppdrag är vägledande och matchande insatser där målet är att deltagarna förvärvar den specifika kunskap som krävs för att kunna arbeta inom ett visst yrke eller för att kunna starta egen verksamhet. Andra uppdrag är av mer förberedande karaktär där syftet är att lägga en grund för fortsatta studier eller att ge en orientering om olika yrkesvägar inom en bransch.

Tjänsterna omfattade under 2020 förberedande utbildning (bestående av Yrkessvenska respektive Yrkes- och studieförberedande moduler) samt kompletterande aktör (Stöd och matchning (STOM) och Kundval rusta och matcha (KROM)).

Insatserna ut­förs på uppdrag av Arbetsförmedlingen och inom AcadeMedia ansvarar Matchning och Utveckling (med underleverantörerna Eductus och Hermods) samt Movant för dessa. Då Movant har för få deltagare redovisas inga resultat i dagsläget.

Måluppfyllelse

Eftersom utformningen av uppdragen inom arbetsförmedlingstjänster är så oli­ka behöver mål och resultat mätas utifrån uppdragens olika karaktär. Därför har en indelning gjorts utifrån förberedande insatser och kompletterande aktör.

I förberedande insatser (FUB) ingår Yrkessvenska och Yrkes- och studieförberedande moduler (YSM). Resultaten för Yrkessvenska 2020 visar att 86,2 procent av deltagarna nådde målen för insatsen (82,6 procent 2019). I tjänsten Yrkes- och studieförberedande moduler (YSM) visar resultaten för 2020 att 89,8 procent nådde målen för insatsen (86 procent 2019).

AcadeMedias uppdrag som komplette­rande aktör (KA) omfattade under 2020 tjänsterna Stöd och matchning (STOM) och Kundval rusta och matcha (KROM). Inom STOM var det 29,4  procent av deltagarna som i direkt anslutning till avslutad akti­vitet gick vidare till arbete eller studier (31,7 procent 2019). Inom KROM gick
60,5 procent vidare till arbete eller studier efter avslutad aktivitet (tjänsten infördes april 2020 och därför finns det inga tidigare resultat att jämföra med).

Nöjdhet

Den senast genomförda deltagarenkäten visar att 80,0 procent av deltagarna inom AcadeMedias arbetsförmedlingstjänster kan rekommendera verksamheten till andra och att 80,6 procent är nöjda med utbildningen/aktiviteten. Både nöjdheten och rekommendationsgraden steg därmed jämfört med föregående mätning vilket är glädjande då resultaten verkar ha hämtat sig något från nedgången 2019 då arbetsförmedlingen hade en stor omställningsprocess.

Kvalitetschefens kommentar till vuxenutbildningens kvalitetsresultat

Vuxenutbildningens prioriterade utvecklingsområden

Innehållsansvarig

Uppdaterad