Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Kvalitetsresultat arbetsförmedlingstjänster

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Arbetsförmedlingstjänster omfattar ett stort antal uppdrags- och utbildningsinsatser med olika målsättningar.

En del uppdrag är vägledande och matchande insatser där målet är att deltagarna förvärvar den specifika kunskap som krävs för att kunna arbeta inom ett visst yrke eller för att kunna starta egen verksamhet. Andra uppdrag är av mer förberedande karaktär där syftet är att lägga en grund för fortsatta studier eller att ge en orientering om olika yrkesvägar inom en bransch.

Tjänsterna omfattade under 2021 förberedande utbildning (bestående av Yrkessvenska respektive Yrkes- och studieförberedande moduler) samt kompletterande aktör (Stöd och matchning (STOM) och Kundval rusta och matcha (KROM)).

Insatserna ut­förs på uppdrag av Arbetsförmedlingen och inom AcadeMedia var det under år 2021 Matchning och Utveckling (MoU), Eductus, Hermods samt Movant som ansvarade för dessa.

Måluppfyllelse

På grund av förändringar i avtalen och eftersläpande rapportering uppdateras uppgifter för 2021 senare under året.

Nöjdhet

Den senast genomförda deltagarenkäten visar att 81,4 procent av deltagarna inom AcadeMedias arbetsförmedlingstjänster kan rekommendera verksamheten till andra och att 81,0 procent är nöjda med utbildningen/aktiviteten. Resultaten är fortsatt stabila efter nedgången 2019 då arbetsförmedlingen hade en stor omställningsprocess.

Kvalitetschefens kommentar till vuxenutbildningens kvalitetsresultat

Vuxenutbildningens prioriterade utvecklingsområden

Innehållsansvarig

Uppdaterad