Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Kvalitetsresultat grundläggande vuxenutbildning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kurser på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna de kunskaper som behövs för att delta i samhälls- och arbetslivet. De syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Elevgruppen har i hög grad annat modersmål än svenska.

Inom AcadeMedia är det Hermods, Eductus och NTI-skolan som huvudsakligen bedriver vuxenutbildning på grundläggande nivå. Utbildningen bedrivs enligt avtal med kommuner och sker som klassrumsundervisning (närstudier), som distansundervisning eller en kombination av de båda (flexundervisning). Ungefär hälften av kurserna läses på distans.

De koncernövergripande utgångspunkterna för den grundläggande vuxenutbildningen inom Academedia är att eleverna ska nå målen för sina kurser/utbildningen, att de ska vara nöjda med utbildningen och att de ska nå hög förberedelse för högre studier/arbetsliv.

Kunskapsresultat

Andelen elever som når betygen A-E (dvs. minst godkänt) inom AcadeMedias grundläggande vuxenutbildning var 88,0 procent år 2021. Detta är en marginell uppgång jämfört med 2020 men fortsatt under förra årets riksgenomsnitt på 89,0 procent. Av AcadeMedias totala antal elever inom grundläggande vuxenutbildning 2021 var det cirka 79 procent som läste utbildningen på distans (inklusive flex) medan det i riket 2020 var 21 procent. Delas totalresultatet upp mellan de elever som haft distansundervisning och de som genomfört utbildningen på plats (närlärande) noteras att 87,5 procent av distanseleverna och 89,8 procent av eleverna som genomfört utbildningen på plats nådde minst betyget E under 2021. Motsvarande andel för riket som helhet (2020) var 86 respektive 89 procent. Såväl distansundervisning som närlärande inom AcadeMedias grundläggande vuxenutbildning ligger alltså över riksgenomsnittet för studieformen.

Nöjdhet

Totalt var det 88,9 procent av eleverna inom AcadeMedias grundläggande vuxenutbildning som var nöjda med sin utbildning, vilket är en marginell uppgång jämfört med hösten 2020. Även rekommendationsgraden ökar och landar hösten 2021 på 89,9 procent (89,4% hösten 2020).

 

 

 

Kvalitetschefens kommentar till vuxenutbildningens kvalitetsresultat

Vuxenutbildningens prioriterade utvecklingsområden

Innehållsansvarig

Uppdaterad