Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Kvalitetsresultat svenska för invandrare (sfi)

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Utbildning i Svenska för invandrare (sfi) är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i det svenska språket. Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv.

Sfi ska vara flexibel och individanpassad för att kunna kombineras med förvärvsarbete eller andra aktiviteter såsom exempelvis samhällsorientering, arbetslivsorientering, validering, praktik eller annan utbildning. Sfi-verksamheten inom AcadeMedia genomförs i regi av Hermods, Eductus och NTI. Då det sistnämnda bolaget har för få deltagare redovisas inga resultat i dagsläget.

De koncernövergripande utgångspunkterna för AcadeMedias sfi-verksamhet är att eleverna ska nå målen för utbildningen, mätt som antal betyg E och antal timmar i genomsnitt per avklarad kurs, att de ska vara nöjda med utbildningen och att de ska få god förberedelse för högre studier/arbetsliv.

Andel godkända

Skolverket har slutat att redovisa den så kallade ”lärsträckan” som avsåg antalet timmar det tar för eleven från det att hen påbörjar en kurs till dess att kursen avslutas med ett betyg. Det viktigaste jämförelsemåttet är därmed andelen godkända elever – som inom AcadeMedias sfi uppgår till 94,9 procent. Detta är något under det senast publicerade genomsnittet för riket som helhet (95,3 procent år 2020). Rikssnitt för 2021 har ännu inte publicerats.

Nöjdhet

Elevernas nöjdhet följs upp genom deltagarenkäter. I höstens mätning (2021) var det 83,5 procent av eleverna inom AcadeMedias sfi-utbildningar som angav de högsta svarsalternativen (7-10) på frågan om de var nöjda med utbildningen. På motsvarande sätt uppgav 87,4 procent att de kunde tänka sig att rekommendera utbildningen till andra. Både nöjdheten och rekommendationsgraden har därmed ökat jämfört med mätningen hösten 2020.

 

Kvalitetschefens kommentar till vuxenutbildningens kvalitetsresultat

Vuxenutbildningens prioriterade utvecklingsområden

Innehållsansvarig

Uppdaterad