Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Vuxenutbildningens prioriterade utvecklingsområden 2021/22

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Systematiskt kvalitetsarbete

 • Fortsatt implementering av ledningssystemet för kvalitet och miljö inom hela vuxenutbildningen inkl. uppföljning genom avvikelsehanteringssystemet
 • Vidareutveckla internrevisioner och egenkontroller med särskilt fokus på uppföljning av identifierade utvecklingsområden
 • Vidareutveckla det digitala systemstödet och säkerställa att lärplattformarna ger rätt förutsättningar
 • Vidareutveckla forum mellan olika verksamhetsområden för ökad samverkan och kollegialt lärande

Undervisning/insatser

 • Vidareutveckla distanspedagogiken för att i än högre grad kunna öka individanpassningen och möta deltagarnas behov och förutsättningar
 • Vidareutveckla den proaktiva uppföljningen av deltagarnas kunskapsutveckling
 • Vidareutveckla stöd för uppföljning och utveckling av undervisningen i de olika utbildningsuppdragen
 • Genomföra riktade insatser till verksamhetsområden med låga läranderesultat

Innehållsansvarig

Uppdaterad