Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Vuxenutbildningens prioriterade utvecklingsområden 2020/21

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet

 • Fortsätta implementering av ledningssystemet inom hela vuxenutbildningen
 • Vidareutveckla systematiken, metoderna och processerna för egenkontroll och interna granskningar
 • Utveckla mätmetodiken och systemstödet för att i ännu högre grad kunna utgå från relevant data i kvalitetsarbetet
 • Skapa förutsättningar och former för ökad samverkan och erfarenhetsutbyte mellan olika verksamhetsområden

Utveckla undervisningen/insatserna

 • Skapa förutsättningar för att kunna öka individanpassningen inom samtliga verksamhetsområden
 • Vidareutveckla distanspedagogiken för att i ännu högre grad kunna möta deltagarnas skilda behov och förutsättningar
 • Utveckla den proaktiva uppföljningen av deltagarnas kunskapsutveckling
 • Utveckla systematiken och metoderna för uppföljning av lärarnas/utbildarnas arbete i syfte att sprida goda exempel
 • Vidareutveckla stöd för undervisningen i de olika utbildningsuppdragen

Innehållsansvarig

Uppdaterad