Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Prao, APL och LIA

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Samverkan skola-arbetsliv

Praktisk arbetslivsorientering (prao)

Elever i grundskolan kan få möjlighet till praktisk arbetslivsorientering (prao). Det är ett viktigt inslag i skolans arbete med omvärlden (Lg11). Syftet med prao är att eleverna ska få en första introduktion till arbets- och näringslivet. Under praon kan företagen ge eleverna en bild av olika framtida yrken innan eleverna bestämmer vilken gymnasieutbildning de ska välja. I oktober 2016 lämnades en motion in till riksdagen gällande obligatorisk prao i grundskolan. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa obligatorisk prao för elever på grundskolan och tillkännager detta för regeringen.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram och inom gymnasiesärskolans nationella program ska genomföra 15 veckor respektive 22 veckor arbetsplatsförlagt lärande (APL). Inom den gymnasiala lärlingsutbildningen ska minst hälften av utbildningen vara arbetsplatsförlagd. APL ska även förekomma för elever inom programinriktat individuellt val. Inom introduktionsprogrammet yrkesintroduktion ska APL eller praktik förekomma. APL kan även förekomma inom vuxenutbildningen och på högskoleförberedande program men tiden för APL är då inte reglerad.

På Skolverket.se kan du läsa mer om APL, ansvarsfördelning, planering, genomförande, uppföljning och utvärdering.

Du kan läsa mer om APL i menyn till vänster.

Lärande i arbete (LIA)

Syftet med yrkeshögskolans utbildningar är att de ska leda till arbete eller egenföretagande inom ett yrkesområde. Samverkan mellan utbildningen och arbetslivet är därför mycket viktig. Yrkeshögskoleutbildningar som är två år eller längre kan avslutas med en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. I detta fall måste utbildningen innehålla minst 25 % LIA och ett examensarbete. LIA innebär att utbildningen är förlagd till en arbetsplats, men precis som med andra kurser ska utbildningsanordnaren utarbeta en kursplan för LIA. Av planen ska det framgå vilka mål de studerande förväntas uppnå och hur utbildningsanordnaren betygsätter kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Syftet med LIA är att de studerande ska få lära sig i en verklig miljö På en arbetsplats får de möjlighet att vidareutveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser, och företrädare för arbetslivet ska delta aktivt med planeringen, organiseringen och genomförandet av LIA. LIA är en integrerad del av utbildningen och bidrar på så vis till utbildningsmålen, LIA innebär inte en anställning.

Läs mer om LIA här.

Föreskrifter och allmänna råd för LIA.

Innehållsansvarig

Uppdaterad