Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

APL

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram och inom gymnasiesärskolans nationella program ska genomföra delar av utbildningen på en arbetsplats. Detta kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL) och kan även förekomma inom vuxenutbildningen och på högskoleförberedande program.

Skolverket.se kan du läsa mer om APL, ansvarsfördelning, planering, genomförande, uppföljning och utvärdering.

På varje yrkesprogram ska det finnas en APL-ansvarig med särskilt ansvar för utveckling och kvalitetssäkring av programmets APL tillsammans med rektor, lärare och arbetsliv. Finns det inte möjlighet att besöka eleven under APL-perioden (exempelvis när eleven gör APL långt ifrån skolan eller vid APL utomlands) krävs godkännande av respektive rektor i samråd med APL-ansvarig. Bifogade rutiner för APL ska följas av samtliga yrkesprogram och gäller tills vidare. Rutinerna ses över en gång per år av APL-ansvariga och skolledning tillsammans.

Arbetsmiljö och kvalitetssäkring vid APL

Arbetsgivaren ska enligt gällande lagstiftning systematiskt arbeta med arbetsmiljön. För att förebygga olyckor och ohälsa måste skolan känna till vilka risker som finns i elevernas arbetsmiljö. Medarbetare som arbetar med detta måste ha tillräckliga kunskaper, befogenheter och resurser att ingripa om säkerheten äventyras. Godkänd skyddsutrustning måste finnas för de arbetsmoment som ska utföras av elever. Vid introduktion av nya arbetsmoment krävs en riskbedömning. Detta gäller inte bara den verksamhet som bedrivs på skolan, utan även när eleven gör sin utbildning på en arbetsplats i det som benämns APL (arbetsplatsförlagt lärande). Skolan svarar för ansvars- och olycksfallsförsäkring för eleven under APL-tiden. När det gäller skadestånd svarar skolan för eventuella person- och sakskador som eleven orsakar företaget eller medarbetare. Se även särskilda föreskrifter för arbetsmiljö för minderåriga.

Innehållsansvarig

Uppdaterad