Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Ansvar och roller på skolan

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nedan är förslag på rollfördelning

1 APL-samordnare

Som handledare är du en mycket viktig person, för både verksamheten, eleven och skolan.

Det är du som ansvarar för att elevens första kontakten med yrkeslivet ska motsvara elevens mycket högt ställda förväntningar. Det är din uppgift att göra utbildningen meningsfull och stimulerande om du ska få eleven att fastna för just ditt jobb och ditt företag. För skolan är det viktigt att veta att eleven får just den kompletterande utbildning ni kommit överens om och som skolan kanske inte kan ge.

1.1 Se över, planera

APL-samordnare, i samråd med rektor, ser över föregående läsårs APL-arbete. Genomgång av filer, dokumentation och utvärderingar. Påbörjar planering för innevarande/kommande läsår gällande yrkeslärare, ämnen, tidsaspekter, samarbeten och övriga möjligheter.

Ansvar: APL-samordnare, rektor, ledningsgrupp

1.2 Presentationer av skolan

Löpande under året. APL-samordnare presentar skolan för företag, organisationer och andra sammankomster. I början av läsåret görs en initial plan.
Praktiksamordnare ger information till skolans marknadsförare, och övrig personal, om hur APL kan presenteras vid Öppet Hus, gymnasiemässor och andra marknadsföringskanaler.

1.3 Kontakta APL-platser

I början av läsåret kontaktas alla tidigare APL-platser/företag för intresse för fortsatt samarbete.
Löpande under året kontaktas gamla och nya företag och lämpliga APL-platser. Kontakter som utförs skall bokföras. Målsättningen är att ordna APL-platser, men även andra samarbeten med näringslivet.
Kontakter sker via e-post, via telefon, via utskick och via fysiska möten.

1.4 Bjuda in till föreläsningar och workshops

I början av läsåret kontaktas alla tidigare APL-platser/företag kring intresse att ha föreläsningar för våra elever eller medverka vid workshops.
Löpande under året, ifall företag visar intresse, bokas företag in. Detta görs tillsammans med betygsättande lärare.

1.5 Informera eleverna om APL

I början av läsåret planerar APL-samordnare in minst ett tillfälle då de besöker berörda klasser och informerar om APL. Återkommande under läsåret ges information av APL-samordnare, yrkeslärare och mentorer. I början av läsåret skapas en plan för informationsarbetet kring APL. Ett nära samarbete med betygsättande lärare och mentorer är viktigt. (Se vidare: 3.2, 3.3, 3.4)

1.6 Besöka företag och planera

Inför varje nytt eller fortsatt samarbete bokar APL-samordnare in minst ett fysiskt möte med APL-platsen/handledaren. Vid möten diskuteras samarbetsmöjligheter, företagens önskemål, skolans önskemål, möjliga APL-perioder.
Om en APL-plats bokas ska en handledare på företaget ges handledarinformation och erbjudas en handledarutbildning (se 1.7 och 1.9).En överenskommelse mellan skolan och APL-platsen utformas (se 1.8).

Ansvar: APL-samordnare, rektorer

1.7 Handledarinfo

Varje APL-plats, APL-handledare ska innan APL-period påbörjas ges information om vad en handledare är och vad skolan önskar av en handledare. Varje handledare ska erbjudas en handledarutbildning av skolan (se 1.9).

1.8 Överenskommelse

För varje APL-plats skapas en överenskommelse mellan skolan och APL-företaget.

Ansvar: APL-samordnare

1.9 Handledarutbildning

Viss handledarutbildning sker vid möten mellan APL-samordnare och APL-handledare. Varje APL-handledare ska få tillgång till skolans Handledarbok. Minst en gång per läsår ska handledare bjudas in till en handledarutbildning.

1.10 14-dagars uppföljning

Tillsammans med yrkeslärare ska skolan under en pågående APL-period ungefär var 14:e APL-dag följa upp hur arbetet går på APL-platsen. Uppföljning kan ske via e-post, telefonsamtal eller fysiskt möte och ska dokumenteras.

Problemhantering

Om det vid 14-dagars uppföljning, eller vid annat tillfälle, uppdagas problem vid APL-platsen ska en problemhantering ske. Beroende på problemets art involveras olika parter vid problemhanteringen. Ansvar: APL-samordnare, rektor, yrkeslärare

1.11 Trepartssamtal

I slutet av, eller direkt efter en, APL-period hålls ett trepartssamtal. Samtalet ska beröra bedömning av eleven. Parterna vid samtalet ska vara; eleven, APL-handledaren och skolan.
För skolan ska parten vara yrkeslärare, APL-samordnare eller rektor.

Se vidare: ”Trepartsamtal.docx”
Ansvar: APL-samordnare, yrkeslärare, elev, APL-handledare

1.12 Uppföljning APL-plats

APL-samordnare utför en uppföljning av APL-platsen och utvärderar tillsammans med lärare, elev och handledaren.

1.13 Programråd

Minst en gång per termin utförs en programrådsträff. I programrådet ingång representanter från skolan (rektor, APL-samordnare, yrkeslärare), elever, APL-företag, samt andra representanter från näringslivet.
APL-samordnare i samråd med rektor beslutar om datum och upplägg. Läs mer om programråd på skolverket.se.
Ansvar: APL-samordnare, rektor

1.14 Uppdatera och förnya

Efter en APL-period och inför nästa APL-period (eller läsår) ser APL-samordnare till att uppdatera listor på aktuella APL-platser och APL-handledare. Uppdateringar och beskrivningar över arbete, elevers placeringar, möjligheter till kommande APL-platser och annan övrig dokumentation ses över.

Ansvar: APL-samordnare, rektor

1.15 Se över process och dokumentera

Vid läsårsslut revideras APL-processen. En utvärdering av processen och läsårets arbete och resultat genomförs och dokumenteras. En plan för nästkommande läsår genomförs.

Ansvar: APL-samordnare, rektor, betygssättande lärare

2. Betygssättande lärare

2.1 Översyn av kursmål och APL-platser

Betygsättande lärare ser över årets kurser för respektive plats och planerar för vilka eventuella moment och kursmål som lämpligast läggs på APL-plats eller där APL-platser kan tillföra mer. Denna plan används senare under 2.2

2.2 Matchning av moment mot APL-plats

Betygsättande lärare i samråd med APL-samordnare ser över moment och kursmål som kan tänkas kopplas till APL-platser under året. Om möjligt även mot specifika företag. Ser även över tidigare års platser för att se vilka moment som blev utförda och som är möjliga.

2.3 Matchning av APL-plats mot elev

Betygsättande lärare i samråd med APL-samordnare arbetar med att matcha respektive APL-plats med elever. Bedömning efter kursmål, moment, arbetsuppgifter, elevers önskemål och elevers resultat

Se vidare: ”APL-matchning.docx”

2.4 Träna inför APL-platsen

Innan APL-perioden börjar (alternativ dagar i början) får respektive elev i samråd med betygsättande lärare träna och förbereda sig inför APL-platsens arbetsuppgifter och innehåll. Träningen kan vara repetition, speciella moment, inläsning, laborationer och annat. Förberedelsen är individuell.

Ansvar: Yrkeslärare

2.5 Trepartssamtal

I slutet av, eller direkt efter en, APL-period hålls ett trepartssamtal. Samtalet ska beröra bedömning av eleven.  Parterna vid samtalet ska vara; eleven, handledaren och skolan. För skolan ska parten vara betygsättande lärare, APL-samordnare eller rektor.

2.6 Formativ bedömning

I samband, eller i direkt anslutning till, treparssamtalet ska yrkesläraren ge eleven formativ bedömning kring det arbete som utförts. Bedömningen kan ske under trepartsamatalet eller strax efter (vid ett möte, via e-post eller via telefon). Den formativa bedömningen grundas i samtalet, samt elevens loggbok och självbedömning.

2.7 Bedömningssamtal med eleven

Efter avslutad APL sker ett bedömningssamtal med eleven. Detta kan ske direkt eller efter 2.8 Bedömning från handledare. Bedömningssamtalet sker i möjligaste mån tillsammans med APL-handledare, men kan även ske mellan enbart betygsättande lärare och elev. Till samtalet används elevens loggbok, elevens tidrapport, elevens självbedömning och eventuell APL-handledarens bedömning.

2.8 Bedömningssamtal från handledaren

Betygsättande lärare, i samarbete med APL-samordnare, samlar in APL-platsens bedömning. Betygsättande lärare går igenom bedömning och kopplar samman den med 2.7 Bedömningssamtal med eleven.

2.9 Uppföljning av kursmål

Utifrån avslutad APL och bedömning ser betygsättande lärare över vilka moment och kursmål som uppfyllts på APL-platsen och eventuellt vilka som inte uppfyllts. Eventuella dokument kring APL-platser och dess förmåga att uppfölja moment och kursmål revideras.

2.10 Slutgiltig bedömning

Betygsättande lärare gör en slutgiltig bedömning över om eleven utfört APL-dagar, vilka moment och kursmål eleven helt eller delvis uppfyllt under APL-platsen, med vilken förmåga moment och kursmål uppfyllts på APL-platsen och relaterat till moment och kursmål som gjorts på skolan. Betygsättande lärare skapar underlag för bedömning i sina respektive kurser och APL blir en del av helhetsbedömningen kring elevens kunskapskrav och förmågor inom ämnet.

2.11 Individuella kompletteringar/fördjupningar

Betygsättande lärare, i visst samråd med eleven, ser över vilka kursmål och moment en elev inte uppfyllt i skolan och/eller på APL-platsen. Individuella kompletteringsuppgifter och övningar tas fram så att eleven fullgör hela kursen, alternativt får möjlighet att uppnå kunskapskrav och förmågor igen – helst för att utvecklas vidare och ges möjlighet till de högre betygsstegen.

2.12 Utvärdering övergripande utbildning

Betygsättande lärare utvärderar sina kurser i relation till APL-placeringar.  Betygsättande lärare förbereder eventuella förändringar, förbättringar och upplägg. Fokus ska ligga på vad eleverna under året fått möjlighet att prova på under APL, vad som kommit fram i samtal med APL-platser, vad som kommit fram vid programråd. Betygsättande lärare samtalar med APL-samordnare och eventuellt rektor för att anpassa kurserna mer mot näringslivets önskemål.

3 Mentor

3.1 Informera föräldrar

Mentor informera föräldrar och vårdnadshavare om APL och skolan upplägg. APL ska tas upp och presenterar vid föräldramöte. Föräldrarna ska ges digital information om APL via e-post. Vid utvecklingssamtal ska APL vara en stående punkt.

3.2 Informera elever

Mentor ska informera eleverna om APL. När det sker under utbildningen (och året). Ha APL som en stående punkt på mentorstiden. Diskutera förhållningssätt som är lämpliga under en APL-period.
Löpande förmedla information från APL-samordnare (och även bjuda in APL-samordnare till mentorstiderna när det bedöms vara lämpligt)

3.3 Filmklipp, artiklar etc.

Mentor presenterar, arbetar, informerar och håller diskussioner om det kommande yrket och yrkeslivet.
Arbetet sker löpande på mentorstider (och ibland inom yrkesämneskurserna)

3.4 Arbetsannonser (diskussionsövningar)

Mentor håller diskussioner kring det kommande yrket. Diverse arbets- och platsannonser används för detta – därutöver kan delar tas in i samråd med APL-handledare angående förslag och idéer från APL-handledare och programråd.

3.5 CV & Personligt brev

Eleverna ska skriva CV och personligt brev. Dessa används vid ”sökande” av APL-platser. CV och personligt brev ska uppdateras årligen. Arbetet sker av elever med stöd av mentor och ”övriga” lärare. Mentor påbörjar arbetet och följer upp att arbetet fortgår.

3.6 Önskemål och arbetsuppgifter

Mentor ser till att eleverna lämnar in önskemål kring arbetsuppgifter och intresseområden för APL-platsen. I viss mån även önskemål om vilken APL-plats. Önskemålen används som ett led vid matchning av elev och APL-plats.
OBS! Detta är önskemål. Dessa ställs sedan mot kurser/moment/innehåll. Matchningen sker sedan av APL-samordnare och yrkeslärare

3.7 Dela information (yrkeslärare, APL-samordnare, mentor)

Information kring APL och elevernas förberedelse ska kontinuerligt delas mellan mentor, betygsättande lärare och APL-samordnare. Av vikt är att mentor för feedback av hur arbetet går från betygsättande lärare och APL-samordnare. Mentor ser till att elevers CV, personligt brev och önskemål kommer in till APL-samordnare och betygssättande lärare.

3.8 Hantera tidrapporter

Under APL-perioden ansvarar mentor för att elevers frånvaro/närvaro registreras i skolans närvarohanteringssystem på rätt sätt. Det innebär att lägga in elever för praktik. Att vid kontakt med APL-samordnare och liknande bokföra om elever frånvarat eller varit sjuk under sin APL-period.

3.9 Eleverna presenterar APL-platser

Efter en APL-period planerar mentor in ett tillfälle då eleverna får presentera sina APL-platser för varandra i klassen. Eleven presenterar vad hen varit, vanliga arbetsuppgifter, vad hen lärt sig, vad hen tagit med sig. Ifall det rör sig om en årskurs 2 planerar mentor även in ett tillfälle där klassen presenterar för årskurs 1. Ifall det rör sig om en årskurs3 planerar mentor även in ett tillfälle där klassen presenterar för årskurs 2.

4. Elev

4.1 Skriva CV

Eleverna skriver CV och personligt brev.  Eleverna skriver själva och mentor ger stöd och råd, tillika ”övriga” lärare.

4.2 Träna arbetsintervju

Eleverna tränar på arbetsintervju. I en del av processen och för vissa APL-platser sker arbetsintervjuer. Eleverna ska i möjligaste mån träna på detta mot varandra. Eleverna ska minst läsa på kring hur en arbetsintervju går till.

4.3 Lämna in önskemål om arbetsuppgifter

Eleverna skriver önskemål om arbetsuppgifter och arbetsområde för APL-perioden. Önskemålen ska lämnas in till mentor. Önskemålen används som ett led vid matchning av elev och APL-plats. OBS! Detta är önskemål. Dessa ställs sedan mot kurser/moment/innehåll. Matchningen sker sedan av APL-samordnare och yrkeslärare

4.4 För loggbok

Under APL-perioden för eleven en loggbok över arbetet. Loggboken finns med vid trepartssamtal och vid bedömningen efter APL-perioden,

4.5 Trepartssamtal

I slutet av, eller direkt efter en, APL-period hålls ett 3-partssamtal. Samtalet ska beröra bedömning av eleven. Parterna vid samtalet ska vara; eleven, APL-handledaren och skolan.För skolan ska parten vara betygsättande lärare, APL-samordnare eller rektor.

4.6 Tidrapport

Eleven för en tidrapport under APL-perioden. Tidrapporten ses över vid trepartssamtal, samt efter utförd APL-period. Tidrapporten ligger till grund för närvaro/frånvaro, samt matersättning.

4.7 Bedömningssamtal med eleven

Efter avslutad APL sker ett bedömningssamtal med eleven. Detta kan ske direkt eller efter 2.8 Bedömning från handledare”. Bedömningssamtalet sker i möjligaste mån tillsammans med APL-handledare, men kan även ske mellan enbart betygsättande lärare och berörd elev. Till samtalet används elevens loggbok, elevens tidrapport, elevens självbedömning och eventuell APL-handledarens bedömning.

4.8 Individuell komplettering

Efter avslutad APL påbörjar eleven arbetet med en individuell komplettering och/eller fördjupning.
Individuella kompletteringsuppgifter och övningar tas fram så att eleven fullgör hela kursen, alternativt får möjlighet att uppnå kunskapskrav och förmågor igen – helst för att utvecklas vidare och ges möjlighet till de högre betygsstegen.

4.9 Presentation av praktikplatsen

Efter en APL-period planerar mentor in ett tillfälle då eleverna får presentera sina APL-platser för varandra i klassen. Eleven presenterar vad hen varit, vanliga arbetsuppgifter, vad hen lärt sig, vad hen tagit med sig. Ifall det rör sig om en årskurs 2 planerar mentor även in ett tillfälle där klassen presenterar för årskurs 1. Ifall det rör sig om en årskurs3 planerar mentor även in ett tillfälle där klassen presenterar för årskurs 2.

5. Övriga lärare

5.1 Jobba med CV-skrivande och intervjuträning

Lärare, utöver mentor och betygsättande lärare, hjälper eleverna kring att skriva CV och personligt brev, samt träna inför arbetslivet i form av intervjuer. De lärare som främst är tilltänkta är lärare inom svenska och samhällskunskap.

5.2 Loggbok

Lärare, utöver mentor och yrkeslärare, hjälper eleverna med arbetet att skriva loggbok. Loggböcker i olika form bör använda sinom flera kurser och ämnen så att eleverna får en vana med att skiva ned vad de gör.

Innehållsansvarig

Uppdaterad