Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Medicinska kontroller vid APL

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Elevernas arbetsmiljö regleras av rådande arbetsmiljölagstiftning. Den som har ansvaret för elevernas arbetsmiljö ska göra riskbedömning av om eleven är i behov av medicinsk kontroll, läkarundersökning eller annan insats för att säkerställa att eleven inte drabbas av ohälsa eller olycksfall relaterat till arbetsmiljön på skolan eller i samband med APL/praktik.

Om minderårigas arbetsmiljö. Vägledning till arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2018:8

Inför arbetsplatsförlagt lärande (APL) eller praktik

Skolan genom rektor ansvarar alltid för att undersöka om praktikarbetet eller vissa moment i skolarbetet kräver medicinsk kontroll.

Medicinska kontroller som kan genomföras av skolans medicinska elevhälsa, så som hörselkontroll eller vaccination, ska delegeras skriftlig till skolsköterska av rektor med vilka elever och när kontrollen ska genomföras. Den skriftliga delegationen ska sparas i skolsköterskans journalskåp i 3 år.

Medicinska kontroller är ett samlingsnamn för olika medicinska åtgärder, till exempel läkarundersökningar och hälsoundersökningar. Syftet med medicinska kontroller kan vara att: upptäcka tidiga tecken på ohälsa i arbetsmiljön, skydda särskilt känsliga personer, kontrollera att arbetstagaren har tillräcklig fysisk eller psykisk förmåga för att utföra sina arbetsuppgifter, förebygga olycksfall i riskfyllda arbeten som till exempel ställer stora krav på omdöme och uppmärksamhet. En medicinsk kontroll är medicinsk åtgärd som ingår i arbetsmiljöarbetet, till exempel en läkarundersökning eller olika former av hälsoundersökningar. Det kan ingå olika former av provtagning, till exempel blodprov, urinprov, lungfunktionsundersökning (spirometri), röntgen eller EKG. Ibland kan det i stället vara fråga om en enkätundersökning och ett samtal med till exempel en företagssköterska.

 

Kunskapsstöd

Spirometriundersökningar inom företagshälsovården vid medicinska kontroller av arbetsmiljöskäl

Skolverkets information om APL

Jobba frisk – Om yrkesval, astma & eksem

Hälsokrav i olika yrken

Framtid.se – Yrken

Innehållsansvarig

Uppdaterad