Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

El och energi

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Hörseltest ska erbjudas elever som valt bullerbelastade linjer inom gymnasieskolans första skolår. Det är lämpligt att lyfta fram arbetsmiljöperspektivet i samband med att hörselscreeningen görs på gymnasieskolans bullerbelastade program. Informera eleven om sambandet mellan bullerbelastning och risken för hörselskador samt vikten av att använda hörselskydd. Bullerbelastad miljö kan definieras som en miljö där man använder hörselskydd.

  • År 1: hörselkontroll

För riktlinjer för Hörselkontroll gå till Specifika hälsokontroller

För riktlinjer för Färgsinne gå till Specifika hälsokontroller

Defekt färgseende kan utgöra ett hinder eller en olägenhet inom ett flertal yrken. Studie- och yrkesvägledaren i skolan kan ibland lämna mer information. Eleven kan också rekommenderas att själva söka aktuell information om vilka krav som finns för utbildning eller anställning inom vissa yrkessektorer. Det rör bland annat luftfart-, järnväg-, spårvägspersonal, sjöfart, polis, tullpersonal, tandtekniker, militära yrken.
Utan att direkta krav föreligger på normalt färgseende kan det vara önskvärt inom vissa andra yrken som målare, lackerare, textillärare med flera.

Innehållsansvarig

Uppdaterad