Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

El och energi

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Hörseltest ska erbjudas elever som valt bullerbelastade linjer inom gymnasieskolans första skolår. Det är lämpligt att lyfta fram arbetsmiljöperspektivet i samband med att hörselscreeningen görs på gymnasieskolans bullerbelastade program. Informera eleven om sambandet mellan bullerbelastning och risken för hörselskador samt vikten av att använda hörselskydd. Bullerbelastad miljö kan definieras som en miljö där man använder hörselskydd.

  • År 1: hörselkontroll

För riktlinjer för Hörselkontroll gå till Specifika hälsokontroller

För riktlinjer för Färgsinne gå till Specifika hälsokontroller

Defekt färgseende kan utgöra ett hinder eller en olägenhet inom ett flertal yrken. Studie- och yrkesvägledaren i skolan kan ibland lämna mer information. Eleven kan också rekommenderas att själva söka aktuell information om vilka krav som finns för utbildning eller anställning inom vissa yrkessektorer. Det rör bland annat luftfart-, järnväg-, spårvägspersonal, sjöfart, polis, tullpersonal, tandtekniker, militära yrken.
Utan att direkta krav föreligger på normalt färgseende kan det vara önskvärt inom vissa andra yrken som målare, lackerare, textillärare med flera.

Innehållsansvarig

Uppdaterad