Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Fordon- och transportprogrammet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Hörseltest ska erbjudas elever som valt bullerbelastade linjer inom gymnasieskolans första skolår. Det är lämpligt att lyfta fram arbetsmiljöperspektivet i samband med att hörselscreeningen görs på gymnasieskolans bullerbelastade program. Informera eleven om sambandet mellan bullerbelastning och risken för hörselskador samt vikten av att använda hörselskydd. Bullerbelastad miljö kan definieras som en miljö där man använder hörselskydd.

  • År 1: hörselkontroll

För riktlinjer för Hörselkontroll gå till Specifika hälsokontroller

Inriktning kaross:

  • År 1: Elev kallas för spirometri.
    Godkänd elev: läkarintyg utfärdas för arbete med härdplaster
    Icke godkänd elev: remitteras för vidare utredning.
  • År 2: Vårterminen: boka tid för 6 månaders kontroll i februari. Eleven kallas för Pef-mätning innan läkarbesök
  • År 3: Vårterminen: boka tid under maj månad för sista läkarkontrollen innan avslutad utbildning. Eleven kallas för Pef-mätning innan läkarbesök.

Ansvarig på skolan (förslagsvis rektor eller yrkesprogramslärare) beställer tid för spirometri hos företagshälsovård.

Innehållsansvarig

Uppdaterad