Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Fordon- och transportprogrammet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Hörseltest ska erbjudas elever som valt bullerbelastade linjer inom gymnasieskolans första skolår. Det är lämpligt att lyfta fram arbetsmiljöperspektivet i samband med att hörselscreeningen görs på gymnasieskolans bullerbelastade program. Informera eleven om sambandet mellan bullerbelastning och risken för hörselskador samt vikten av att använda hörselskydd. Bullerbelastad miljö kan definieras som en miljö där man använder hörselskydd.

 • År 1: hörselkontroll

För riktlinjer för Hörselkontroll gå till Specifika hälsokontroller

Inriktning kaross:

 • År 1: Elev kallas för spirometri.
  Godkänd elev: läkarintyg utfärdas för arbete med härdplaster
  Icke godkänd elev: remitteras för vidare utredning.
 • År 2: Vårterminen: boka tid för 6 månaders kontroll i februari. Eleven kallas för Pef-mätning innan läkarbesök
 • År 3: Vårterminen: boka tid under maj månad för sista läkarkontrollen innan avslutad utbildning. Eleven kallas för Pef-mätning innan läkarbesök.

Ansvarig på skolan (förslagsvis rektor eller yrkesprogramslärare) beställer tid för spirometri hos företagshälsovård.

Innehållsansvarig

Uppdaterad