Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Årshjul APL

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

På denna sida hittar du som APL-samordnare ett förslag till årshjul.

April

 • Budgetförhandling
 • Tjänsteplanering
 • Kommande läsårs APL-periodförläggning
 • Lokalt programråd

Rektor och APL-samordnare beslutar om kommande läsårs APL-periodförläggning. Stäm av APL-perioderna med den lokala APL-gruppen för att på bästa möjliga sätt kunna samarbeta med APL-platser.

Rektor planerar tjänster utifrån utvärderingen av APL-arbetet som gjorts i mars månad.

Lokalt programråd planeras av skolan och för en del skolor sker detta tillsammans med den lokala APL-gruppen och de skolor som ingår i den. Fastställ datum, tid och plats, planera agenda och upplägg.

Maj

 • Säkerställa att genomförda moment under APL även kommer med vid betygsättning
 • Resultatrapport
 • APL-konferens

Sammanställ

 • Elevernas veckorapporter
 • Handledarnas omdöme
 • Bedömningsmatriser som yrkesläraren/lärarna fyllt i under trepartssamtalen
 • Elevernas självvärderingar
 • Annat bedömningsunderlag
 • för de moment som beslutats bli förlängda till APL.

Rapportera till din chef eller rektor hur det går med planering, genomförande, uppföljning och det systematiska kvalitetsarbetet. Reflektera över hur ni kan tänka lånsiktigt och strategiskt med att utveckla APL verksamheten på enheten/enheterna.

Juni-juli

 • Se över process och APL-rutiner
 • Förvalta det gångna läsårets APL-platser

Gå igenom processen och APL-rutinerna tillsammans med rektor alternativt ledningsgruppen på skolan och diskutera hur ni vill lägga upp APL-arbetet på er skola.

Augusti

 • Förlängning av kursmål
 • Kontakta APL-platser inför terminens APL-period/er

Yrkesämneslärare ser över vilka kursmål som kan förlängas till APL därefter fattar rektor beslut.

Oktober

 • Kvalitetssäkra APL-platserna
 • Översyn av arbetsmiljöarbetet

Vid besök på APL-plats ställ frågor som gör att du får en god helhetsbild av företaget. Fyll därefter/under tiden i kartläggningsdokumentet. Här finns det också goda möjligheter att göra en översyn av arbetsmiljöarbetet på APL.

November

 • Lokalt programråd

Lokalt programråd planeras av skolan och för en del skolor sker detta tillsammans med den lokala APL-gruppen och de skolor som ingår i den. Fastställ datum, tid och plats, planera agenda och upplägg.

December

 • Resultatrapport

Rapportera till din chef eller rektor hur det går med planering, genomförande, uppföljning och det systematiska kvalitetsarbetet. Reflektera över hur ni kan tänka lånsiktigt och strategiskt med att utveckla APL verksamheten på enheten/enheterna.

Januari

 • Kontakta APL-platser inför terminens APL-perioder

Februari

 • Se över bedömningsmatriser och dokumentationsmaterial för att arbeta proaktivt inför en ev. Skolinspektion

Se över att all dokumentation är ifylld och att exempelvis bedömningsmatriser är uppdaterade inför ev. kommande trepartssamtal samt om trepartssamtalen är genomförda se till att alla matriser är ifyllda. Gå gärna igenom de punkter som rör APL som finns i det dokument som skolinspektionen vill få in inför en eventuell inspektion/tillsyn. Detta gör att vi arbetar proaktivt och förbättrar systematiskt våra interna rutiner på varje enskild skola.

Mars

 • Systematiskt kvalitetsarbete,
 • Utvärdering av årets APL-upplägg

Ta fram områden inom APL som ni ser att er skola behöver förbättra och jobba mer med. Ta därefter fram en plan för hur detta arbete kan se ut.

Innehållsansvarig

Uppdaterad