Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Riktlinjer, lagar, förordningar

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Målsättningen är att följa, minst, nedan angivna lagtexter och förordningar för att kvalitetssäkra det långsiktiga APL-arbetet. Medarbetare som är involverade i APL-arbetet ska ha kännedom om nedan angivna texter. APL-samordnare ansvarar för att inför respektive läsår gå igenom dokumentet med medarbetarna.

Tillgång till relevanta APL-platser

Skollagen

 • (§16 kap 16) Ett yrkesprogram skall innehålla arbetsplatsförlagt lärande.

Gymnasieförordningen

 • (§12 kap 4) Huvudmannen har ansvar för anskaffning av APL-platser och att dessa platser uppfyller kraven som finns för utbildningen.
 • (12 § 4 kap) Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram i gymnasieskolan i minst 15 veckor. I gymnasiesärskolan ska arbetsplatsförlagt lärande förekomma på alla nationella program i minst 22 veckor. En elev som går på gymnasial lärlingsutbildning ska i stället genomföra mer än hälften av sin utbildning som arbetsplatsförlagt lärande.
 • (13 § kap 4) Kan inte arbetsplatsförlagt lärande erbjudas på ett yrkesprogram i gymnasieskolan eller ett nationellt program i gymnasiesärskolan, får utbildningen enbart anordnas om planerade platser för arbetsplatsförlagt lärande inte kan tillhandahållas på grund av omständigheter som huvudmannen inte kunnat råda över, eller utbildningen av säkerhetsskäl inte kan förläggas till en arbetsplats utanför skolan. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska i de fall som avses i första stycket bytas ut mot motsvarande utbildning förlagd till skolan. Innan huvudmannen för en gymnasieskola beslutar om detta ska huvudmannen samråda med det lokala programrådet. Om utbildning har skolförlagts på grund av det som sägs i första stycket ska huvudmannen vidta de åtgärder som behövs för att utbildningen så snart som möjligt ska förläggas till en arbetsplats.

Lärandet på arbetsplatsen ska vara kopplat till utbildningens mål

Gymnasieförordningen

 • (§12 kap 4) Rektor beslutar vilka kurser (hela/delar) som skall förläggas till arbetsplatser och hur fördelningen skall se ut över läsåret
 • (§14 kap 4) Handledare skall utses på arbetsplatsen och dessa skall ha nödvändiga kunskaper och erfarenheter för uppdraget och dessutom i övrigt bedömas lämplig.

Läroplan, examensmål för gymnasieskolan

 • Examensmål: Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor.

Samverkan mellan skola och arbetsliv

Skollagen

 • (§4 kap 15) Huvudmannen ska samverka med samhället i övrigt

Gymnasieförordningen

 • (§8 kap 1) Ett eller flera lokala programråd skall finnas till varje program

Läroplan, examensmål för gymnasieskolan

 • (Lgy11 2.6) Rektor har ansvar över att det finns en samverkan med arbetslivet.
 • (Lgy11 2.4) Det är viktigt att skolan samarbetar med arbetslivet om yrkesutbildningen.

Skolan ska följa upp och utveckla APL

Skollagen

 • (§3-7 kap 4) Huvudmannen ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete och inriktningen skall vara att de nationella målen uppfylls.

Läroplan, examensmål för gymnasieskolan

 • (Lgy11 2.6) Rektorns ansvar är att leda, samordna, planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen och samverkan med arbetslivet.

Arbetet med APL ska dokumenteras och kvalitetssäkras

Skollagen

(§6 kap 4) Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras

Innehållsansvarig

Uppdaterad